ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Клініко-патогенетична роль гіпотиреозу в розвитку псевдоабстинентного синдрому при низькопрогредієнтному перебігу опіоїдної залежності у жінок
Назва статтi Клініко-патогенетична роль гіпотиреозу в розвитку псевдоабстинентного синдрому при низькопрогредієнтному перебігу опіоїдної залежності у жінок
Автори Радченко Тетяна Миколаївна
Овчаренко Микола Олексійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 70-73
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.83-616.441-008.64 Індекс ББК -
Анотацiя Метою дослідження було встановлення клініко-патогенетичної ролі гіпотиреозу на фоні аутоімунного тиреоїдиту в розвитку псевдоабстинентного синдрому (ПАС) у наркозалежних жінок із низькопрогредієнтним варіантом перебігу опіоїдної залежності (ОЗ). Під наглядом перебували 198 наркозалежних жінок у віці від 18 до 45 років, з яких 129 (вік — від 18 до 31 року) мали високопрогредієнтний перебіг ОЗ та 69 (у віці від 25 до 45 років) — низько- прогредієнтний варіант (НП) ОЗ. В групі із НП ОЗ у 31 (44,9 %) хворої виявлено коморбідний аутоімунний тиреоїдит із гіпотиреозом (1 група) та у 38 (55,1 %) (2 група) — лабораторно та інструментально цей діагноз не був верифікований. В результаті проведення непараметричного аналізу Mann-Whitney та дискримінантного аналізу клінічних, патопсихологічних та лаборатор- них показників був запропонований дискримінантний алгоритм наявності/ відсутності ризику розвитку ПАС протягом 3 місяців після виписки із стаціонару. В результаті проведення статистичних досліджень нами встановлено, що запропонований метод прогнозування розвитку ПАС у наркозалежних жінок із низькопрогредієнтним варіантом перебігу ОЗ та гіпотиреозом має високі показники чутливості (81,4 %), специфічності (71,9 %) та точності методу (77,3 %) і може бути рекомендованим для використання в клінічній практиці.
Ключовi слова опіоїдна залежність у жінок, гіпотиреоз, псевдоабстинентний синдром
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Битенский В. С. Роль алкоголизма и наркоманий в демографическом кризисе в Украине // Журнал АМН України. 2007. Т. 13, № 3. С. 543—550.
2. Вплив активності коморбідного хронічного гепатиту С на непараметричні кореляційні зв'язки між концентрацією прозапальних цитокінів та показниками хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на опіоїдну залежність / М. О. Овчаренко, І. К. Сосін, С. Є. Казакова [та ін.] // Загальна патологія та патологічна фізіологія. 2010. Т. 5, № 1. С. 178—185.
3. Городинська О. Ю. Гіпотиреоз: особливості клінічного перебігу в умовах йододефіциту // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 2012. Т. 15, вип. 1 (49). С. 70—73.
4. Жуков А. О. Психические расстройства, возникающие в условиях дефицита йода : дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : 14.00.18 / Жуков Александр Олегович. Москва, 2007. 262 с.
5. Зріз наркотичної ситуації в Україні (дані 2010 року) / А. М. Вієвський, М. П. Жданова, С. В. Сидяк [та ін.]. Київ, 2011. 22 с.
6. Линский И. В. Исследование влияния наследственности на прогредиентность заболеваний наркологи чес кого профиля // Український вісник психоневрології. 1999. Т. 7, вип. 4. С. 41—45. 7. Линский И. В. Семейный анамнез как источник информации о предрасположенности к заболеваниям наркологического профиля // Український медичний часопис. 2000. № 5. С. 141—144.
8. Минко А. И., Линский И. В. Наркология. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Изд-во ЭКСМО, 2004. 736 с.
9. Михайлова Е. Б. Особенности формирования психических нарушений при субклинической форме гипотиреоза (клинико- динамический, клинико-терапевтический и социальный аспекты) : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : 14.00.18. Казань, 2006. 191 с.
10. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Н. О. Рингач [та ін.]. Київ : УІСД ім. О. Яременка, 2008. 152 с.
11. Соколова С. Л. Морфологические изменения щитовидной железы у лиц мужского пола, употреблявших наркотические вещества : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : 14.00.24. Ижевск, 2004. 183 с.
12. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф., Задорожная Т. К. Диагностическая значимость функциональных проб печени при наркозависимых токсических гепатитах // Современные проблемы диаг- ностики и терапии гепатитов. Приложение к журналу “School of Fundamental Medicine Journal”. 2000. Vol. 5, № 2. С. 128—132.
13. Gender differences in mortality among treated opioid dependent patients / Evans E., Kelleghan A., Li L., [et al.] // Drug. Alcohol. Depend. 2015. Oct 1; 155. P. 228—235.
14. Gender-specific predictors of retention and opioid abstinence during methadone maintenance treatment / [Levine A. R.,Lundahl L. H., Ledgerwood D. M., [et al.] // J. Subst. Abuse. Treat. 2015. Jul; 54. P. 37—43.
15. The Role of Gender in Factors Associated With Addiction Treatment Satisfaction Among Long-Term Opioid Users / Marchand K., Palis H., Peng D., [et al.] // J. Addict Med. 2015. Sep-Oct; 9(5). P. 391—398.