ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкогольній залежності
Назва статтi Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкогольній залежності
Автори Напрєєнко Олександр Костянтинович
Напрєєнко Наталія Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 62-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.13-008.545-07-08 Індекс ББК -
Анотацiя На ґрунті аналізу результатів динамічного обстежено 65 осіб, які вживають алкоголь із шкідливими наслідками (ВАШН) та мають симптоми депресії, а також 160 пацієнтів із алкогольною залежністю (АЗ) та депресією показано, що зазначені депресивні розлади харак- теризуються поліетіологічністю (ендоформні, екзоформні та гетероформні), розмаїттям специфічної симптоматики та синдромоутворення, коморбідністю та поліморбідністю, потребують раннього виявлення їх пре дикторів (психологічних і соціальних) та клінічних про- явів, проведення тривалих (не менше ніж 6 місяців) поетапних комплексних персоніфікованих лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів, які враховують біологічні, психологічні та соціальні чинники, що складають «хибне коло» при цих патологічних станах. Важливим компонентом профілактики виникнення АЗ є ефективна комплексна допомога особам із ВАШН. Під час реформування системи психіатрично-наркологічної допомоги треба враховувати елементи «соціальної дискримінації» цих хворих.
Ключовi слова вживання алкоголю зі шкідливими наслідками, алкогольна залежність, депресія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Сайков Д. В., Cосин И. К. Алкогольная депрессия (монография). Харьков : Коллегиум, 2004. 336 с.
2. Напрєєнко О. К., Животовська Л. В., Петрина Н. Ю., Рахман Л. В. Наркологія. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням психоактивними речовинами / за ред. О. К. Нап- рєєн ка. Київ : Здоров’я, 2011. 208 с. . Гапонов К. Д. Система лікувально-реабілітаційного супро- воду пацієнтів з алкогольною залежністю та її ефективність // Журнал психіатрії та медичної психології. 2012. № 1 (28). С. 70 — 80.
4. Нециркулярні депресії : монографія / О. К. Напрєєнко, К. М. Лога новський, О. Г. Сиропятов ; за ред. проф. О. К. Напрєєнка. Київ : Софія-А, 2013. С. 218—270.
5. Постнов В. В. Расстройства адаптации у больных алкоголизмом в ремиссии : автореф. дис. … канд. мед. наук; спец. 14.00.18 Психиатрия/Постнов, Виктор Викторович. Оренбург, 2003. 33 c. 1.
6. Международная классификация болезней (10-й пере- смотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / пер. на рус. яз. под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. СПб. : «Адис», 1994. С. 75—76.
7. Adverse physical eff ects of alcohol misuse / [G. A. Barclay, J. Barbour, S. Stewart et al.] // Psychiatric Treatment. 2008; 14: 139—151.
8. Говорин Н. В., Сахаров А. В. Экономические затраты учреждения здравоохранения в результате обусловленных злоупотреблением алкоголя случаев лечения в соматическом стационаре // Социальная и клини чес кая психиатрия. 2011. Вып. № 2, т. 21. C. 33—36.
9. Ласый У. В., Новодворская М. В., Евсегнеев Р. А. Анализ предсмертных записок и протоколов расследования по факту суицида: связь факта употребления алкоголя и анамнеза зло- употребления алкоголем с триггерами и мотивами суицида // Там же. 2012. Вып. № 2, т. 22. С. 57—62.
10. Лебедева-Несевря Н. А., Кирьянов Д. А. Самоубийства и злоупотребление алкоголем: анализ взаимосвязи на материалах исследования в Пермском крае // Вестник Пермского университета. 2012. Вып. № 4 (12). С. 108—110.