ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 4 (93)Вплив побічної дії нейролептиків на прихильність до терапії хворих на параноїдну шизофренію
Назва статтi Вплив побічної дії нейролептиків на прихильність до терапії хворих на параноїдну шизофренію
Автори Корж Анастасія Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 4 (93) Сторінки 27-30
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:615.214-08 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі наводяться результати вивчення особливостей впливу побічної дії нейролептиків/антипсихотиків на прихильність до лікування хворих на параноїдну шизофренію. В дослідженні на ґрунті використання шкали оцінки проявів побічної дії нейролептичних препаратів проведено об'єктивне вивчення параметрів з урахуванням ступеня вираженості порушень в різних системах і органах. Виявлені певні небажані явища з різним ступенем вираженості в психічній сфері, неврологічному стані, зокрема вегетативного походження; зміни в соматичному статусі, зокрема з боку шлунково-кишкового тракту. Установлено зворотний зв'язок між ступенем вираженості побічної дії препаратів і прихильністю хворих до терапії. Отримані дані дозволили об'єктивізувати ознаки переносимості засобів лікування та дають можливість прогнозувати ступінь медикаментозної комплаєнтності у хворих на параноїдну шизофренію.
Ключовi слова шизофренія, лікування, нейролептики, побічна дія, прихильність до терапії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Закаль К. Ю. Клинические предикторы высокого и низкого уровней медикаментозного комплаенса у больных параноидной шизофренией с непрерывным типом течения // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2 (87). С. 43—46.
2. Марута Н. А. Проблемы раннего вмешательства в психоз: фармакологические и психосоциальные технологии // Здоров'я України. 2014. № 2 (29). С. 42—43.
3. Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. Особливості терапевтичного альянсу у хворих на психічні та неврологічні розлади // Український вісник психоневрології. 2011. Т. 19, вип. 2 (67). С. 74—76.
4. Шкала медикаментозного комплаенса. Новая медицинская технология / Н. Б. Лутова, А. В. Борцов, А. Я. Вукс, В. Д. Вид. СПб. : Изд-во НИПНИ им. В. М. Бехтерева, 2006. 35 с.
5. Долуда С. М. Современные представления о психологических особенностях больных шизофренией // Медична психологія. 2013. № 1. С. 92—96.
6. Метод прогнозирования медикаментозного комплайенса в психиатрии : методические рекомендации / сост. Н. Б. Лутова, А. В. Борцов, А. Я. Вукс, В. Д. Вид ; Санкт-Петербургский НИПНИ им. В. М. Бехтерева. СПб., 2007. 25 с.
7. Сидоренко Т. В. Повышение приверженности к терапии — дополнительный путь оптимизации эффективности лечения хрони чес ких заболеваний // Неврологи чес кий вестник. 2010. Т. XLII, вып. 1. С. 84—87.
8. Дополнительные возможности коррекции вызванных нейролептиками экстрапирамидных расстройств у больных шизофренией / Д. Г. Семенихин, А. В. Кунаева, А. М. Карпов [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. 2013. № 11. С. 78—80.
9. Сидоренко Е. В. Методы математи чес кой обработки в пси- хологии. СПб. : Речь, 2007. 350 с.