ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 3 (88)Порівняльна характеристика аддиктивного статусу хворих на параноїдну шизофренію та практично здорових осіб
Назва статтi Порівняльна характеристика аддиктивного статусу хворих на параноїдну шизофренію та практично здорових осіб
Автори Юрченко Ольга Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 3 (88) Сторінки 77-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:616.89-008.447.001.36 Індекс ББК -
Анотацiя Метою роботи є комплексне оцінення аддиктивного статусу хворих на параноїдну шизофренію (ПШ) з визначенням найбільш характерних для цього захворювання аддикцій. За допомогою AUDIT-подібного тесту обстежено 107 чоловіків, хворих на ПШ, і 70 здорових чоловіків порівняного віку (36,45 ± 0,91 роки і 36,53 ± 1,74 роки відповідно). Встановлено, що хворі на ПШ демонструють достовірно (p < 0,05) вищі (порівняно із здоровими) середні рівні аддикцій щодо азартних ігор — в 2,66 рази; комп’ютерних ігор — в 2,00 рази; тютюну — в 1,76 рази; алкоголю — в 1,68 рази; сексу — в 1,67 рази; шопінгу — в 1,47 рази; перегляду телепередач — в 1,39 рази; читання — в 1,29 рази і, нарешті, чаю та кави — в 1,23 рази. При цьому за абсолютними показниками найбільш актуальною проблемою є тютюнопаління, яке у пацієнтів цієї категорії часто сягає рівня клінічної вираженої залежності. Зроблено висновок про те, що підвищена схильність до аддикцій у хворих на ПШ формується на тлі афективної, неврозоподібної і психопатоподібної симптоматики в структурі основного захворювання, в умовах надлишку віль- ного часу через обмеження працездатності, як додаткового чинника ризику.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, аддиктивний статус, комплексна оцінка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Афанасьева, А. В. Особенности употребления психоактивных веществ больными шизофренией и его влияние на течение шизофренического процесса (обзор литературы) [Текст] // А. В. Афанасьева // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, вип. 3 (68). — С. 82—85.
2. Бушухина, Н. Д. Ограничительное пищевое поведение больных параноидной и недифференцированной шизо фре- нией : фрагмент диссертации / Н. Д. Бушухина. — Екатеринбург, 2005. — 190 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/ogranichitelnoe-pishchevoe- povedenie-bolnykh-paranoidnoi-i-nedifferentsirovannoishizofrenie# ixzz4EOVhPypn
3. Волошина, Д. М. Діагностична значимість виразності аддиктивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкових травм [Текст] / Д. М. Волошина // Медична психологія. — 2014. — Т. 9, вип. 2 (34). — С. 36—40. 4. Волошина, Д. Н. Выраженность аддиктивных расстройств у больных с последствиями черепно-мозговой травмы [Текст] / Д. Н. Волошина // Психиатрия, психотерапия и клини чес кая психология. — Минск, 2015. — № 1 (19). — С. 45—53.
5. Выглазова, О. В. Аддиктивный статус больных, зависимых от алкоголя [Текст] / О. В. Выглазова, И. В. Линский // Український віс ник психоневрології. — 2014. — Т. 22. — № 1 (78). — С. 107—113.
6. Гублер, Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов [Текст] / Е. В. Гублер. — М. : Медицина, 1978. — 294 с.
7. Дресвянников, В. Л. Аддиктивные рас ст ройства в клинике шизофрении (феноменология, типология, реабилитация) [Электронный ресурс] / В. Л. Дресвянников. — Томск, 1998. — Режим доступа : http://medical-diss.com/medicina/addiktivnyerasstroystva- v-klinike-shizofrenii-fenomenologiya-tipologiyareabilitatsiya# ixzz4F3dybiEj
8. Егоров, А. Ю. Пищевые аддикции: классификация, клиника, терапевти чес кие подходы [Электронный ресурс] / А. Ю. Егоров, А. Софронов. — Режим доступа : http://www.narcom.ru/publ/info/906
9. Лапач, С. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel [Текст] / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. — Киев : «Моріон», 2000. — 320 с.
10. Лінський, І. В. Залежність від психоактивних речовин в Україні: методологія вивчення, тенденції розвитку [Текст] / І. В. Лінський, О. І. Мінко // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2003 — № 2 (40). — С. 6—8.
11. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов [Текст] / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
12. Марута, Н. А. Шизо фре ния с коморбидными психическими и поведенческими рас ст ройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования) [Текст] / Н. А. Марута, С. А. Ярославцев // Медична психологія. — 2015. — № 4. — С. 46—50.
13. Пинчук, И. Я. Распространённость психических расстройств в Украине [Текст] / И. Я. Пинчук // Журнал АМН України. — 2010. — Т. 16, № 1. — С. 168—176.
14. Слободянюк, Л. Ф. Шизофренія : тези лекції з психіатрії. — Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. — 2012—2013 рр. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.vnmu.edu.ua/downloads/psychiatry/20130325-062216.doc
15. Чухрова, М. Г. Некоторые общие нейрофизиологические механизмы алкогольного и пищевого аддиктивного поведения / М. Г. Чухрова, В. П. Леутин // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. — 2007. — № 4. — С. 15—19.
16. Ягубов, М. И. Сексуальные нарушения у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, выявляемые в процессе нейролептической терапии / М. И. Ягубов, Л. Н. Штарк // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. — 2011. — Т. 111 — № 9, вып. 2. — С. 57—60.
17. In Vivo Evidence for β2 Nicotinic Acetylcholine Receptor Subunit Upregulation in Smokers as Compared With Nonsmokers With Schizophrenia [Electronic Resource] / Esterlis I., Ranganathan M., Bois F., et al. // Biological psychiatry. — 2014. — Vol. 76 (6). — P. 495—502. — Mode of access : URL : http://www.biologicalpsychiatryjournal. com/article/S0006-3223(13)00982-7/fulltext
18. Addictive Behavior Among Young People in Ukraine: A Pilot Study [Text] / I. V. Linskiy, A. I. Minko, A. P. Artemchuk et al. // Substance Use and Misuse. — August 2012. — Vol. 47. — № 10. — Р. 1151—1158. 19. Pelchat M. L. Of human bondage: food craving, obsession, compulsion, and addiction [Electronic Resource] / M. L. Pelchat // Physiology & Behavior. — 2002 Jul; 76(3): 347—52. — Mode of access : URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12117571