ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 3 (88)Індивідуально-психологічні особливості жінок з алопецією
Назва статтi Індивідуально-психологічні особливості жінок з алопецією
Автори Аймедов Костянтин Володимирович
Живилко Володимир Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 3 (88) Сторінки 34-37
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.594.14-06:616.8]-055.2-085.851 Індекс ББК -
Анотацiя До сьогоднішнього дня алопеція (випадіння волосся) залишається надзвичайно актуальною проблемою, що займає в сфері шкірної патології вагоме місце. Вплив хвороби на психіку різниться в залежності від наслідків, які захворювання спричиняє у житті людини. Психологічні особливості хворих на алопецію полягають у порушеннях в емоційно-вольовій та особистісній сферах. Соціальна складова дезадаптації пацієнтів з алопецією полягає в порушенні відносин в родині, порушенні соціального функціонування в професійній сфері та сфері комунікації. В цієї статті автором поданий аналіз проведеного комплексного дослідження особистісних особливостей жінок з алопецією.
Ключовi слова алопеція, особистісні особливості, емоційні особливості, тривожність, депресія, невротизація, агресивність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Асриян Я. И. Оптимизация диагностики и патогенетической терапии гнездной алопеции : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 19.00.04 «Медицинская психо- логия» / Я. И. Асриян. — СПб., 2010. — 23 с.
2. Психокорекційна програма особистісної спрямованості для підвищення комплаєнсу при терапії артеріальної гіпертензії / О. М. Гиріна, О. О. Хаустова, Л. Є. Трачук, С. Г. Сахно // Семейная медицина. — 2012. — № 4. — С. 81—82.
3. Дмитриева Т. Б. Социальные факторы и психические расстройства у женщин: (руководство по социальной психиатрии) / Т. Б. Дмитриева, K. Л. Иммерман, М. А. Качаева [под ред. Т. Б. Дмит риевой]. —М. : Медицина, 2001. — С. 162—167.
4. Иванов М. В. Негативные и когнитивные расстройства при эндогенных психозах: диагностика, клиника, терапия / М. В. Иванов, Н. Г. Незнанов. — СПб., 2008. — 88 с.
5. Иванова И. Н. Особенности социальной дезадаптации дерматологических больных / И. Н. Иванова // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2007. — № 5. — С. 77—79. 6. Кандалова О. А. Андрогенетическая алопеция у мужчин и женщин / О. А. Кандалова // Журнал по прикладной эстетике. — 2006. — № 2. — С. 136—139.
7. Медицинская психология : гос. нац. учеб. : учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации МОЗ Украины : пер. с укр. / Спирина И. Д.; Напреенко А. К.; Витенко И. С. и др. — Днепропетровск : «Промінь», 2014. — 456 с.
8. Кожина А. М. Современные подходы к терапии депрессивных расстройств / А. М. Кожина, Е. А. Зеленская // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 4 (77). — С. 90—93.
9. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д. Я. Райгородский. — Самара : «Бахрах-М», 2002. — 672 с.
10. Fava G. A. Psychosomatic assessment / G. A. Fava, N. Sonino // Psychother. Psychosom. — 2009. — Vol. 78. — P. 333—341.
11. Kevin J. Promising Therapies for Treating and/or Preventing Androgenic Alopecia / J. Kevin, D. McElwee, J. Shapiro // Skin Therapy Letter. — 2012. — № 17. — С. 264—279.
12. Rathnayke D. Innovative use of spironolactone as androgene treatment of female pattern hair loss / D. Rathnayke, R. Sinclair // Dermatol. clin. — 2010. — № 3. — P. 611—618.
13. Slominski A. Emotional stress can affect, reveal or even exacerbate a number of skin disorders including psoriasis / A. Slominski // J. Human Dermatol. Venerol. — 2013. — Vol. 51. — P. 276—302.
14. Whiting D. A. Possible mechanisms of miniaturization during androgenetic alopecia of pattern hair loss / D. A. Whiting // J. Am. Acad. Dermatol. — 2001. — № 3. — P. 81—86.