ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Уніфікований метод моделювання індивідуальних лікувально-реабілітаційних програм в психіатрії з використанням комп’ютерних технологій
Назва статтi Уніфікований метод моделювання індивідуальних лікувально-реабілітаційних програм в психіатрії з використанням комп’ютерних технологій
Автори Рокутов Сергій Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 82-84
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-08-036.82:006.015.2.001.57:615.84:004.97 Індекс ББК -
Анотацiя Викладено уніфікований метод мате матичного моделювання індивідуальних лікувально-реабілітаційних програм для хворих психіатричного профілю за допомогою комп’ютерних технологій. Проводиться дослідження анамнезу, соматичного, неврологічного та психічного стану хворого. З використанням моделей впливу оптимізують за критеріями ефективності в межах фінансових витрат і необхідного терміну лікування та реабілітації параметри, що характеризують план лікувально-реабілітаційних заходів. Метод дозволяє автоматизовано, швидко та об’єктивно створювати програми лікування та реабілітації, оптимізувати їх відповідно до потреб пацієнтів та наявного державного або страхового фінансування.
Ключовi слова математичне моделювання, метод, психіатрія, лікування, реабілітація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров’я насе- лення України: сучасні можливості та перешкоди / П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психо невро логії. — 2015. — Т. 23, вип. 1 (82) . — C. 5—11.
2. Система диагностики и лечения болезней опорно-дви- гательного аппарата // Бюллетень изобретений и полезных моделей РФ. — 2002. — № 14. — С. 330—331.
3. Качмар В. О. Медичні інформаційні системи — стан роз- витку в Україні/ В. О. Качмар // Український журнал теле меди цини та медичної телематики. — 2010. — Т. 8. — № 1. — С. 12—17.
4. Kalra D. Electronic health record standards / D. Kalra // Yearb Med Inform. — 2006:136—44.
5. Пристрій для моделювання індивідуальної програми лікування і медичної реабілітації хворих та інвалідів : Патент 72148 Україна, МПК: G06Q 50/00, A61B 5/00 / Іпатов А. В., Рокутов С. В., Хорольський П. Г.; Заявник та патентотримач Іпатов А. В., Року тов С. В., Хорольський П. Г. — опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1.
6. Рокутов С. В. Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з ураху- ванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв / С. В. Рокутов // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 2 (79). — С. 153—155.
7. Марута Н. А. Характеристики медикаментозного комплай- енса у пациентов с рекуррентной депрессией / Н. А. Марута, Д. А. Жупанова // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2015. — № 1 (27). — С. 50—58.
8. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е. Н. Львовский. — М.: Высш. шк., 1988. — 239 с.
9. Бессмертный И. А. Искусственный интеллект / И. А. Бес- смертный. — СПб.: С.-Петерб. ГУ ИТМО, 2010. — 132 с.