ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Концептуальні чинники розвитку та принципи лікування терапевтично резистентних депресій
Назва статтi Концептуальні чинники розвитку та принципи лікування терапевтично резистентних депресій
Автори Рахман Людмила Володимирівна
З рубрики ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 104-110
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454:615.015.46]-02-091-085.214+085.851)-037 Індекс ББК -
Анотацiя У цьому дослідженні на ґрунті біопсихосоціального підходу до вивчення розвитку терапевтично резистентних депресій (ТРД) було проаналізовано групи предиспонуючих, патоформуючих та патопластичних чинників, які мають значення в виникненні резистентних до проведеного лікування депресивних розладів. Предиспонуючими чинниками є вік до 40 років, проживання в містах, вища освіта та фактор незайнятості. Патоформуючими чинниками є рекурентність депресивних станів, важкі форми депресивних проявів, наявність апатичних та обсесивних включень в структуру депресивного синдрому. Нейродинамічна складова представлена проявами нейрокогнітивного дефіциту у вигляді порушень виконавчих функцій, уваги, пам’яті, швидкості перебігу психомоторних процесів та оптикопросторових здібностей. Нейрохімічні чинники свідчать про порушення рівноваги антиоксидантної та прооксидантної систем в бік підвищення останньої, що призводить до підвищення чутливості тканин організму до пероксидації з наступними порушеннями внутрішньоклітинних та позаклітинних протекторних факторів. Маркерами таких порушень є значні зміни транслокації моновалентних іонів, зокрема іонів Na. Імунний статус пацієнтів із ТРД характеризується дизрегуляцію системи клітинного та гуморального імунітету з виникненням дефіциту імунної активності. Стратегія комплексної медичної допомоги пацієнтам із ТРД виходила із визначення поліфакторіальної концепції їх розвитку, базувалася на біопсихосоціальній моделі з поєднанням медичних та соціально-психологічних заходів. Запропонована комплексна терапія (антидепресант, атиповий нейро- лептик, когнітивно-поведінкова терапія та психоосвіта) під час лікування ТРД сприяла стійкій редукції психопатологічної симптоматики, істотно зменшувала вираженість нейрокогнітивного дефіциту, відчутно покращувала якість життя пацієнтів, що було доведено та обґрунтовано в ході проведеного дослідження.
Ключовi слова терапевтично резистентні депресії, чинники розвитку, психо- патологічна характеристика, когнітивні порушення, фармакотерапія, когнітивно- поведінкова терапія, психоосвіта
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Al-Harbi K. S. Treatment-resistant depression: therapeutic trends, challenges, and future directions [Text] / K. S. Al-Harbi // Patient Prefer Adherence. — 2012. — Vol. 6. — P. 369—388.
2. Fava M. Diagnosis and definition of Treatment — Resistant Depression [Text] / M. Fava // Biol Psychiat. — 2003. — Vol. 53. — P. 649—659.
3. Souery D. Treatment-resistant depression/ D. Souery, G. I. Papakostas, M. H. Trivedi// J Clin Psychiatry. — 2006. — Vol. 67 (suppl. 6). — P. 16—22.
4. Марута Н. А. Восстановление социального функциони- рования — основная цель терапии депрессии / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 8 (53). — С. 16—20.
5. Кожина А. М. Современные подходы к терапии депрес- сивных расстройств / А. М. Кожина, Л. М. Гайчук // Український вісник психоневрології. — 2010. — T. 18, вип. 3(64). — C. 129.
6. Быков Ю. В. Резистентные к терапии депрессии / Ю. В. Бы- ков. — Ставрополь, 2009. — 77 с. 7. Дикая Т. И. Клинико-психопатологические особенности и динамические аспекты затяжных и хронических эндогенных депрессий / Т. И. Дикая // Вестник Российской АМН. — 2011. — № 4. — С. 19—25.
8. Fava C. A. The concept of recovery in major depression / C. A. Fava, C. Ruini, C. Belaise // Psychol Med. — 2007. — Vol. 48. — P. 103—111.
9. Підкоритов В. С. Сучасні підходи до лікування «фармако- резистентних» депресій / В. С. Підкоритов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2(63). — С. 55—57.
10. Barnett P. A. Psychosocial functioning and depression: Distinguishing among antecedents, concomitants, and consequences./ P. A. Barnett, I. H. Gotlib // Psychological Bulletin. — 1988. — Vol. 104(1). — P. 97—126.
11. Living with a depressed person / [J. C. Coyne, R. C. Kessler, M. Tal et al.] // Journal of Consulting and Clinical Psychology. — 1987. — Vol. 55(3). — P. 347—352.
12. Hamilton M. A rating scale for depression / M. Hamilton // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. — 1960. — Vol. 23. — P. 56—62.
13. Handbook of Clinical Rating Scales and Assessment in Psychiatry and Mental Health / [C. Cusin, H. Yang, A. Yeung, M. Fava] // Current Clinical Psychiatry. — 2010. — P. 7—35.
14. Folstein M. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinical / M. Folstein, S. Folstein, P. R. McHugh // J. Psychiatr. Res. — 1975. — Vol. 12. — Р. 189—198.
15. Dierckx E. The montreal cognitive assessment instrument: influence of depressive symptoms./ E. Dierckx // Alzheimer’s & Dementia : The Journal of the Alzheimer’s Association. — 2014. — Vol. 10.4. — P. 437—438.
16. Цыганков Б. Д. Методологические подходы к оценке когнитивной симптоматики в процессе психофармакотерапии / Б. Д. Цыганков, А. Н. Ханнанова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2010. —№ 10 — С. 66—71.
17. Критерий качества жизни в психиатрической практике / Н. А. Марута, Т. В. Панько, И. А. Явдак [и др.]. — Харьков : РИФ Арсис, ЛТД, 2004. — 239 с.
18. Beneke M. Clinical Global Impressions (ECDEU): some critical comments / M. Beneke // Pharmacopsychiatry. — 1992. — № 25. — P. 171—176.
19. Гаврилов В. Б. Анализ методов определения продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови по тесту с тиобарбитуровой кислотой/ В. Б. Гаврилов, А. Р. Гаврилов, Л. М. Мажуль // Вопр. мед. химии. — 1987. — Т. 33 — № 1. — С. 118—122.
20. Костюк В. А. Простой и чувствительный метод опре- деления активности супероксиддисмутазы, основанный на реакции окисления кверцетина / В. А. Костюк, А. И. Потапович, Ж. В. Ковалева // Там же. — 1990. — Т. 36. — № 2. — С. 88—91.
21. Метод определения активности каталазы / [М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев] // Лаб. дело. — 1988. — № 1. — С. 16—19.
22. Шкаволяк А. В. Дослідження Na-транспортуючих систем в діагностиці іонних мембранопатій / А. В. Шкаволяк, Н. М. Гринчишин // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. — 2000. — № 4. — С. 63—66.
23. Мороз О. М. Про доцільність дослідження властивос- тей еритроцитних йон-транспортуючих систем у психіатрії/ О. М. Мороз, І. Й. Влох // Матеріали VIII Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. — Львів; Трускавець, 2000. — С. 285.
24. Лаповець Л. Є. Посібник з лабораторної імунології / Л. Є. Лаповець, Б. Д. Луцик. — Львів, 2002. — 173 с.
25. Гриневич Ю. А. Определение иммунных комплексов в кро- ви онкологических больных / Ю. А. Гриневич, А. И. Алфёров // Лабораторное дело. — 1981. — № 8. — С. 493—495.
26. Тренінг суспільних навиків у реабілітації пацієнтів із психічними розладами / за ред. Й. Медер. — Львів : Палітра друку, 2000. — 161 с.
27. Марута Н. А. Роль психообразования в комплексном ле- чении больных с рекуррентным депрессивным расстройством / Н. А. Марута, А. М. Кожина, С. П. Колядко // Український вісник психоневрології. — 2015. — T. 23, вип. 4(85). — C. 53—57.