ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Клініко-психопатологічні особливості та принципи лікування органічних психічних розладів з симптомами тривоги
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості та принципи лікування органічних психічних розладів з симптомами тривоги
Автори Панько Тамара Василівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 124-130
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:616.85-039-08 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена дослідженню клініко-психопатологічних та пато психологічних особливостей тривоги в структурі органічних тривожних та депресивних розладів. Методи дослідження — клініко-психопатологічний (аналіз скарг, анамнез хвороби, анамнез життя, аналіз психо- травмуючих чинників, оцінення психічного стану хворих, наявність супутньої соматичної, кардіологічної, неврологічної та іншої патології), доповнений методикою «Опитувальник виразності психопатологічної симптоматики» (Symptom Check List-90-Revised — SCL-90-R) та шкалою самооцінки тривожності Цунга, методи математичної обробки отриманих даних. На підставі отриманих даних встановлено, що клінічна картина органічних психічних розладів з симптомами тривоги має складний поліморфний характер та специфічну синдромальну структуру. Визначені механізми формування тривоги в структурі органічних психічних розладів — при органічних психічних розладах тривога формується як ситуативно обумовлена реакція особистості на органічне (соматичне) захворювання та його наслідки, включаючи зниження працездатності. На підставі вивчення механізмів формування тривоги в структурі психічних розладів органічного походження та її клінічних проявів виділені мішені терапії тривоги: соматичний та астенічний компоненти тривоги; особистісно та ситуативно обумовлена соціальна реакція захисту. Встановлені особливості клінічних проявів тривоги, механізмів її формування та специфіку мішеней при органічних тривожних та депресивних розладах треба враховувати під час терапії цих розладів.
Ключовi слова тривога, органічні психічні розлади, клініко-психопатоло- гічні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психическое здоровье: усиление борьбы с психическими расстройствами // Информационный бюллетень ВОЗ. — 2010. — № 220 (сентябрь).
2. Janu, L. Anxiety disorders, comorbidity and imaging techniques / L. Janu, S. Rackova // Book of Abstracts of XIV World Congress of Psychiatry. — Prague, 2008. — P. 528.
3. Марута, Н. О. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні] / Н. О. Марута // Нейро News : Психоневрология и нейропсихиатрия. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90. 4. Lifetime and 12-mouth prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States : results from the National Comorbiditi Survey / [R. C. Kessle, K. A. McGonagle, S. Zhao et al.] // Arch Gen Psychiatry. — 1994. — Vol. 51. — P. 8—19.
5. Lifetime prevalence and age‐of‐onset distributions of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey Initiative / [R. C. Kessler, M. Angermeyer, J. C. Anthony et al.] // World Psychiatry. — 2007. — Vol. 6. — Р. 168—76.
6. The WHO World Metal Health Surveys: Global Perspectives on the Epidemiology of Mental Disorders / R. C. Kessler, T. B. Ustun (Eds.). — N. Y. : Cambridge University Press, 2008. — Р. 117.
7. The ESEMed/MHEDEA 2000 Investigators. Prevalence of mental disorders in Europe : results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project // Acta Psychiatr Scand. — 2004. — Vol. 109. — Suppl. 420. — P. 21—27.
8. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра / В. Н. Краснов. — М.: Практическая медицина, 2011. — 432 с.
9. Drevets, W. C. Brain Structural Abnormalities in Mood Disorders, in Psychopathology in the Genome and Neuroscience Era / W. C. Drevets ; Eds. Ch. F. Zoruwsky, E. H. Rubin. — Washington : American Psychiatric Publishing, 2005. — Р. 49.
10. Охрана психического здоровья: проблемы и пути их решения : Отчет о Европейской конференции ВОЗ на уровне министров. — 2006. — 199 с.
11. Дроздова, И. В. Артериальная гипертензия и аффективные расстройства: оценка качества жизни / И. В. Дроздова // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2004. — № 3 (13). — С. 122—124.
12. Психокардиология / [А. Б. Смулевич, А. Л. Сыркин, М. Ю. Дро би жев и др.]. — М., 2005. — 784 с.
13. The ESEMed/MHEDEA 2000 Investigators. Disability and quality of life impact of mental disorders in Europe : results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project // Acta Psychiatr Scand. — 2004. — Vol. 109, Suppl. 420. — P. 38—46.
14. Балукова, E. B. Тревожные расстройства у больных терапевтического профиля / E. B. Балукова, Ю. П. Успенский, Е. И. Ткаченко // Терапевт. арх. — 2007. — № 6. — С. 85—88.
15. Маляров, С. А. Общие принципы диагностики и терапии тревоги / С. А. Маляров // НейроNews. — 2007. — С. 53—56.
16. Краснов, В. Н. Соматопсихиатрия и психосоматика: взаи- мосвязи и различия / В. Н. Краснов // Психические расстройства в общей медицине. — 2014. — № 2. — С. 4—6.
17. Смулевич А. Б. Психические расстройства у больных с инфарктом миокарда / А. Б. Смулевич, В. Э. Медведев // В кн.: Острый коронарный синдром : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / А. Л. Сыркин, Н. А. Новикова, С. А. Терехин. — М. : Медицинское информационное агентство, 2010. — С. 123—136.
18. Смулевич, А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003. — 423 с.
19. Andlin-Sobocki, P. Cost of anxiety disorders in Europe / P. Andlin-Sobocki, H. Wittchen // Eur J Neurol. — 2005. — Vol. 12 (Suppl.). — P. 39—44.
20. Бизюк, А. П. Применение интегративного теста [Текст]: методические рекомендации / А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев. — СПб.: Изд-во Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 2005. — 23 с.
21. Zung, W. W. How Normal is Anxiety? (Current Concepts) / W. W. Zung. — Kalamazoo, MI : Upjohn Company, 1980. — 25 p.