ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція)
Назва статтi Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція)
Автори Марута Наталія Олександрівна
Жупанова Дар'я Олександрівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 5-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-055.1-008.47-07-08 Індекс ББК -
Анотацiя Аналіз рівня медикаментозного комплаєнсу (МК) в обстежуваних пацієнтів з депресивними розладами показав, що відсутність МК виявлено у 31,8 %, частковий МК — у 36,4 %, повний МК — у 31,7 %. Вивчення рівня МК у групах пацієнтів з депресивним епізодом і рекурентною депресією свідчило про збереження виявлених тенденцій: відсутність МК реєструвалася у 30,6 % і 33,0 %, частковий МК — у 36,9 % і 35,8 %, і повний МК — у 32,4 % і 31,1 % відповідно. На підставі отриманих даних розроблено і впроваджено комплексну систему терапії депресивних розладів, що супроводжуються порушенням МК. Заходи системи спрямовано на основні чинники, що сприяють порушенню МК (чинники, пов’язані з хворобою; з особистістю пацієнта; із фармакологічним засобом; соціально-психологічні чинники і фактори організації медичної допомоги). Оцінення клінічної ефективності комплексної системи заходів (з урахуванням відновлення МК) показало, що серед пацієнтів, яких лікували відповідно до описаних принципів, одужання за реєстровано у 35,5 % випадків (р < 0,05), поліпшення — у 43,5 % (р < 0,01), відсутність динаміки — у 21,0 % (р < 0,05). У хворих контрольної групи, де пацієнти отримували терапію без урахування особливостей МК, результати лікування були іншими: одужання зафіксовано у 21,3 %, поліпшення — у 30,8 %, відсутність позитивної динаміки — у 33,8 %, погіршення стану — у 13,8 %.
Ключовi слова депресивні розлади, депресивний епізод, рекурентна депресія, медикаментозний комплаєнс, індивідуально-психологічні предиктори, комплексна система терапевтичних заходів, фармакотерапія, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Байрак, Д. Комплайенс в медицине: знание — ключ к успеху [Электронный ресурс] / Д. Байрак // Новости медицины и фармации. — 2011. — № 4 (354). — Режим доступа : http:// www.mif-ua.com/archive/article/16158.
2. Банщиков, Ф. Р. Комплайенс в психиатрии: реальность и перспективы [Текст] / Ф. Р. Банщиков // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 2006. — Т. 3. — № :4. — С. 60—68.
3. Вудворд, Дж. Комплайенс, приверженность, согласие — дело не в названии [Текст] / Дж. Вудворд, Д. Элдридж // Новая медицина тысячелетия. — 2011. — № 5. — С. 16—19.
4. Голощапов, И. В. Согласие пациента на лечение (комплаенс) — стратегическая мишень современной медицины [Текст] / И. В. Голощапов // Здоровье нации — основа процветания России : материалы науч.-практ. конгресса, 9—13 апр. 2007 г. — М., 2007. — С. 15—20.
5. Денисенко, М. М. Патопсихологические механизмы формирования суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями [Текст] / М. М. Денисенко // Медицинская психология. — 2010. — T. 5. — № 3 (19). — C. 55—61.
6. Изменение отношения к болезни у пациентов ревма- тологического профиля на фоне терапии антидепрессантами [Текст] / Н. В. Яльцева, Е. В. Речкина, Ю. С. Филатова, Н. И. Коршунов // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. — 2007. — № 3. — С. 12—14.
7. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра [Текст] / В. Н. Краснов. — М.: Практическая медицина, 2011. — 432 с.
8. Лаукс, Г. Психиатрия и психотерапия [Текст] / Г. Лаукс, Х-Ю. Миллер. — М.: МЕДпресс-информ, 2013. — 512 с.
9. Лесная, Н. Н. Состояние проблемы комплайенса при лечении больных хроническими заболеваниями [Текст] / Н. Н. Лесная // Медицинская психология. — 2009. — T. 4. — № 2—3 (14—15). — C. 135—138.
10. Лутова, Н. Б. Комплайенс и психопатологическая симпто- матика [Текст] / Н. Б. Лутова // Обозрение психиатрии и меди- цинской психологии — 2012. — № 3. — С. 59—64.
11. Марута, Н. О. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні [Текст] / Н. О. Марута // Нейро News. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90.
12. Морозов, П. В. Приверженность терапии — мотивированность пациента [Электронный ресурс] / П. В. Морозов // Психиатрия и психофармакотерапия им. П. Б. Ганнушкина — 2010. — № 04. — Режим доступа : http://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_ psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/216307/216304/.
13. Пшук, Н. Г. До питання про якість життя хворих на со- матизовані депресивні стани [Текст] / Н. Г. Пшук, Г. Я. Пшук // Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних і пси- хосоматичних хвороб : тези доповідей другої наук.-практ. між- регіональної конф. — Вінниця, 2010. — С. 90.
14. Смулевич, А. Б. Депрессии в клинической практике врачей общемедицинских специальностей [Электронный ресурс] / А. Б. Смулевич // РМЖ. — 2011. — № 9. — Режим доступа : http:// www.rmj.ru/articles_7662.htm.
15. Соколова, Е. Т. Перспективы системной модели комплайенса [Текст] / Е. Т. Соколова // Клиническая психология в здравоохранении и образовании : тез. докл. науч.-практ. конф.с междунар. участием, Москва, 24—25 ноября 2011 г. — М., 2011. — С. 24—30.
16. Федотова, А. В. Комплайенс. Эффективная коммуникация врач — пациент [Электронный ресурс] / А. В Федотова. — Режим доступа : http://paininfo.ru/events/vein09/2544.html.
17. Чабан, О. С. Невротические и эндогенные депрессии [Текст] / О. С. Чабан, С. Г. Полшкова // Нейро News. — 2008. — № 3 (1). — С. 10—16.
18. Шестопалова, Л. Ф. Психологічні фактори формування комплаєнса хворих з алкогольною залежністю [Текст] / Л. Ф. Шестопалова, Н. М. Лісна // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2008. — № 3 (20). — С. 61—67.
19. Шестопалова, Л. Ф. Уровни и типы комплайенса больных с алкогольной зависимостью [Текст] / Л. Ф. Шестопалова, Н. Н. Лесная // Там же. — 2010. — № 1—2 (24—25). — С. 68—74.