ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Особливості психічного розвитку дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
Назва статтi Особливості психічного розвитку дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
Автори Шестопалова Людмила Федорівна
Бородавко Оксана Олександрівна
Козявкіна Наталія Володимирівна
Козявкіна Ольга Володимирівна
Гордієвич Михайло Степанович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 97-100
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.952: 616.89-008.47-053.2-009.2 Індекс ББК -
Анотацiя Метою роботи було визначити особливості психічного розвитку дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) (змішаного типу). В ході дослідження використовували методи спостереження, психодіагностичний та математико-статистичний. Було обстежено 25 дітей зі змішаним типом СДУГ. Показано, що рівень інтелектуального розвитку у них був у межах вікової норми. Разом з тим, на тлі нормативних показників інтелекту у цих дітей має місце недостатність деяких інших психічних функцій, перш за все, довільної регуляції психічної діяльності, довільної уваги, мови, перцептивно-гностичної та емоційної сфер. Також для них характерні емоційна лабільність, емоційна збудливість та дратівливість. Більшість дітей зі СДУГ мають низький рівень шкільної успішності, що пов’язано, перш за все, з недостатністю довільної регуляції психічної діяльності та процесів довільної уваги. Існує зв’язок між рівнем та структурою недостатності психічних функцій та віком дітей зі СДУГ. З віком відбувається редукція недостатності довільної регуляції психічної діяльності, вербальної пам’яті, довільної рухової активності, просторового гнозису та розвитку мови. Порушення довільної уваги є стійкішими і домінують в структурі проявів психічного дизонтоґенезу у дітей, незалежно від їхнього віку.
Ключовi слова діти, мінімальна мозкова дисфункція, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, дизонтоґенез, психічні функції, інтелектуальний розвиток
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мартинюк В. Ю. Мінімальна мозкова дисфункція : навчальний посібник / В. Ю. Мартинюк, С. М. Зінченко. — К.: Інтермед, 2011. — 168 с.
2. Ясюкова Л. А. Оптимизация обучения и развития детей с ММД. Диагностика и компенсация минимальных мозговых дисфункций: методическое руководство / Л. А. Ясюкова. — СПб.: ГП «ИМАТОН», 1997. — 80 с.
3. Шестопалова Л. Ф. Минимальная мозговая дисфункция: кли- нико-психологические аспекты / Л. Ф. Шестопалова // Український вісник психоневрології. — 2000. — Т. 8, вип. 2 (24). — С. 84—87.
4. Підкоритов В. С. Мінімальна мозкова дисфункція. Клінічні прояви та діагностика / В. С. Підкоритов, Л. Ф. Шестопалова // Матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. «Складна дити- на». — Херсон, 2009. — С. 11—15.
5. Фесенко Е. В. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей / Е. В. Фесенко, Ю. А. Фесенко. — СПб.: Наука и техника, 2010. — 384 с.
6. Ковалев В. В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков / В. В. Ковалев. — М.: Медицина, 2009. — 288 с.
7. Заваденко Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте / Н. Н. Заваденко. — М., 2005. — 256 с.
8. Стан психічного здоров’я дитячого населення України та організація психіатричної допомоги / [В. С. Підкоритов, Л. І. Дьяченко, О. Є. Кутіков та ін.] // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2012. — № 3 (30). — С. 5—15.
9. Чутко Л. С. Клиническая гетерогенность синдрома дефицита внимания / Л. С. Чутко, С. Ю. Сурушкина // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2008. — № 8. — С. 123—131.
10. Barkley R. A. ADHD in the Classroom. Strategies for Teachers / R. A. Barkley, C. Benton. — N. Y. : Guilford, 1994. — 343 p.
11. Barkley R. A. Developmental course, adult outcome, and clinic-referred ADHD adults: Attention Deficit Hyperactivity Disorder / R. A. Barkley // Arch. Gen. Psychiatry. — 2008. — № 6. — P. 186—207.
12. Smith A. Evidence for a pure time perception defi cit in children with ADHD In Process Citation / A. Smith, E. Taylor, J. W Rogers // J. Child Psychol. Psychiatry. — 2002. — № 43(4). — P. 529—542.
13. Kratochvil C. J. Atomoxetine and methylphenidate treatment in children with ADHD: a prospective, randomized, open-label trial / C. J. Kratochvil, J. H. Heiligenstein, R. Dittmann // J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. — 2002. — V. 41, № 7. — P. 776—784.
14. Романчук О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей / О. И. Романчук. — М.: Генезис, 2010. — 336 с.
15. Семенович А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза : учебное пособие / А. В. Семенович. — М.: Генезис, 2007. — 474 с.
16. Микадзе Ю. В. Нейропсихология детского возраста : учебное пособие / Ю. В. Микадзе. — СПб.: Питер, 2014. — 288 с.
17. Симерницкая Э. Г. Нейропсихологическая диагностика и коррекция школьной неуспеваемости / Э. Г. Симерницкая // В кн.: Нейропсихология сегодня / под ред. Е. Д. Хомской. — М., 1997. — 35 с.
18. Цветкова Л. С. Нейропсихологическое консультиро- вание в практике психолога образования / Л. С. Цветкова, А. В. Цветков. — М.: Спорт и культура, 2012. — 126 с.
19. Глозман Ж. М. Нейропсихологическая диагностика в до- школьном возрасте / Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева. — [2-е изд.]. — СПб.: Питер, 2008. — 80 с.
20. Sergeant J. The cognitive-energetic model: an empirical approach to attention-deficit hyperactivity disorder / J. Sergeant // Neurosci. Biobehav. Rev. — 2000. — № 24 (l) — P. 7—12.
21. Монина Г. Б. Гиперактивные дети. Психолого-педагогическая коррекция / Г. Б. Монина, Е. К. Лютова-Робертс, Л. С. Чут- ко. — СПб.: Речь, 2007. — 186 с.
22. Равен Дж. К. Цветные прогрессивные матрицы Равена: классическая форма / Дж. К. Равен, И. Стайл, М. Равен. — [3-изд. стереотип.]. —М.: Когито-Центр, 2004. — 72 с.