ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Комплексна психотерапевтична корекція невротичних розладів з симптомами тривоги
Назва статтi Комплексна психотерапевтична корекція невротичних розладів з симптомами тривоги
Автори Федченко Вікторія Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 90-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя За результатами комплексного обстеження хворих на невротичні розлади з симптомами тривоги визначені клініко-психопатологічні та патопсихологічні «мішені» психотерапевтичного впливу, які характеризувалися наявністю тривожного, фобічного, соматовегетативного, іпохондричного, депресивного та астенічного компонентів. Розроблена комплексна система психотерапії, яка проводилася в 3 етапи: седативно-підтримуючий (3—4 заняття), лікувально- стабілізуючий (8—10 занять), адаптаційно-профілактичний (3—4 заняття). Психотерапевтичний підхід був комплексним та включав техніки когнітивно- поведінкової, тілесно-орієнтованої та особистісно-орієнтованої терапії, що проводилися у формі індивідуальних і групових занять. Найефективнішою виділена когнітивно-поведінкова терапія, доповнена техніками тілесно- орієнтованого підходу, що дозволяла визначити негативні моделі мислення та ірраціональні переконання пацієнтів і замінити їх на більш реалістичні та адаптивні. Розроблений комплекс терапевтичного втручання показав високу ефективність.
Ключовi слова невротичні розлади, комплексна психотерапія тривоги, когнітивно-поведінкова терапія, тілесно- орієнтована терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута, Н. О. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Ма- ру та // Здоров’я України. — 2012. — № 3 (22). — С. 6—8.
2. Мартыненко, Н. В. Клинико-эпидемиологические исследования распространённости непсихотических психических расстройств среди населения Украины / Н. В. Мартыненко // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 12, вип. 1—4 (44—47). — С. 56—58.
3. Індивідуально-психологічні та клінічні особливості різних форм тривожних розладів / [Є. Г. Гриневич, М. В. Маркова, Г. М. Кожина, В. С. Первий] // Таврический журнал психиатрии. — 2012. — Т. 16, № 3 (60). — С. 40—48.
4. Краснов, В. Н. Тревожные расстройства: их место в современной систематике и подходы к терапии / В. Н. Краснов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2008. — С. 33—38.
5. Прихожан, А. М. Психология тревожности / А. М. Прихожан. — СПб.: Питер, 2007. — 192 с.
6. Смулевич, А. Б. Тревожные депрессии / А. Б. Смулевич // Новости медицины и фармации. — 2004. — № 6. — С. 8—9.
7. Александровский, Ю. А. Системный анализ механизмов психической дезадаптации, сопровождающей пограничные психические расстройства / Ю. А. Александровский // Вестник неврол., психиатрии и нейрохирургии. — 2010. — № 5. — С. 27—35.
8. Виничук, С. М. Тревожные расстройства с нарушением адаптации и методы их терапии / С. М. Виничук, В. В. Крылова, С. В. Рогоза // Международный неврологический журнал. — 2008. — № 2. — С. 47—48.
9. Выговская, Е. М. Межличностные взаимоотношения и самоактуализация как факторы, формирующие невротический путь синдромогенеза / Е. М. Выговская, С. Г. Пырков // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2009. — № 2 (22). — С. 69—73.
10. Качество жизни и депрессия / [Н. Г. Пшук, Е. В. Мазур, Е. Я. Пшук, И. В. Коваленко] // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14. — № 3(54). — С. 20—22.
11. Колюцкая, Е. В. Современные подходы к психофармако- терапии тревожных расстройств / Е. В. Колюцкая // Междунар. неврол. журн. — 2006. — № 4. — С. 141—142.
12. Марута, Н. О. Когнітивно-біхевіоральна терапія при лікуванні депресивних порушень / Марута Н. О., Семікіна О. Є., Малюта Л. В. // Таврический журнал психиатрии. — 2011. — Т. 15, № 2 (52). — С. 32—33.
13. Пшук, Н. Г. Особливості міжособистісної комунікації хворих на невротичні розлади / Н. Г. Пшук // Вісник ВНМУ. — 2013. — № 17 (1/2). — С. 89—91.
14. Джудит, С. Когнитивная терапия: полное руководство / С. Джудит. — М.: «И. Д. Вильямс», 2006. — С. 19.
15. Ковпак, Д. В. Клинико-психологические характеристики больных агорафобией и социофобией в процессе интегративной когнитивно-поведенческой психотерапии : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.18. — «Психиатрия» / Дмитрий Викторович Ковпак. — СПб., 2005. — 233 с.
16. Погосова, И. А. Оценка эффективности когнитивно-поведенческой психотерапии у больных коморбидными тревожными и аффективными расстройствами / И. А. Погосова, А. В. Погосов, Т. Ю. Федоренко // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14. — № 1(52). — С. 54—59.
17. Шейнина, Н. С. Особенности проведения групповой психотерапии у разных контингентов психических больных / Н. С. Шейнина, Т. А. Аристова // Психология и психотерапия : материалы IV Всероссийской конференции. — СПб. : Иматон, 2002. — С. 182—192.
18. Бажин, Е. Ф. Цветовой тест отношений : методическая рекомендация / Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд. — Л., 1985. — 25 с.
19. Бизюк, А. П. Применение интегративного теста : методические рекомендации / А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев. — СПб.: Изд-во Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 2005. — 23 с.
20. Практикум по психотравматическому стрессу / под ред. Н. В. Тарабриной. — СПб. : Питер, 2001. — С. 29—32.
21. Zung, W. W. How Normal is Anxiety? (Current Concepts) / W. W. Zung. — Upjohn Company, 1980. — 25 p.
22. Prochaska, J. O. Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change / J. O. Prochaska, C. C. DiClemente // J. Cons. Clin. Psychol. — 1988. — № 51. — Р. 390—395.
23. Бек, А. Когнитивная терапия депрессии / А. Бек, А. Раш. — СПб.: Питер, 2003. — 247 с.
24. Бек, А. Техники когнитивной психотерапии / А. Бек // Психологическое консультирование и психотерапия : хрестома- тия / Фенько А. Б., Игнатьева Н. С, Локтаева М. Ю. (ред.) . — Т. 1: Теория и методология. — М.: МПЖ, 1999. — С. 142—167.
25. Beck, J. Cognitive therapy of personality disorders / J. Beck // Frontiers of cognitive therapy / P. Salkovskis (Ed.). — N. Y.: Guilford, 1996. — P. 165—181.
26. Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психоте- рапия: практическое руководство / М. Е. Сандомирский. — М: Независимая фирма «Класс», 2005. — 592 с. — (Библиотека психологии и психотерапии).
27. Карвасарский, Б. Д. Психотерапия / Б. Д. Карвасарский. — М.: Медицина, 1985. — 304 с.
28. Карвасарский, Б. Д. (Karvasarskii В. D.) Group Psychotherapy and Criteria of its Efficacy // Current Psychiatric Therapies. — N. Y., 1986. — Vol. 23. — P. 257—259.