ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Клініко-психопатологічні, психосоціальні та середовищні чинники в генезі дезадаптації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом
Назва статтi Клініко-психопатологічні, психосоціальні та середовищні чинники в генезі дезадаптації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом
Автори Широков Олександр Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 101-106
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-02-085::[616.71/002.52] Індекс ББК -
Анотацiя На ґрунті комплексного обстеження 120 хворих на параноїдну шизофренію, серед яких 60 (основна група), крім шизофренії, страждали на кістковий тубер кульоз, а інші 60 пацієнтів (група порівняння) не мали коморбідного захво рювання, визначені клініко-психопатологічні, психосоціальні та середовищні чинники, що зумовлюють розвиток специфічного стану коморбідної дезадаптації (КД), притаманного хворим з подвійною психічною й фтизіатричною патологією. При помірному ступені КД (легкий рівень, n = 16 осіб, 26,7 %) вираженість чинників дезадаптації легка, а їхня кількість менша, ніж при інших ступенях КД. При вираженому ступені КД (помірний рівень, n = 20 пацієнтів, 33,3 %) вираженість чинників дезадаптації помірна, а їхня кількість збільшена максимально. При максимальному ступені КД (виражений рівень, n = 24 хворих, 40,0 %) вираженість чинників дезадаптації є максимальною, а їхня кількість зменшується, порівняно з вираженим ступенем КД. За результатами дослідження запропоновано групування пацієнтів за інтегральним показником — рівнем порушення соціального функціонування, як одним із важливих чинників, на якому базується розроблення заходів психосоціальної реабілітації в комплексній терапії хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну з кістковим туберкульозом.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, кістковий туберкульоз, коморбідна дезадаптація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Surveillance of tuberculosis in Europe [Text] / [H. L. Rieder, J. M. Watson, M. C. Raviglione, et al.] // Eur Respir J. — 1996. — Vol. 9. — P. 1097—1104.
2. Туберкульоз в Україні: знайти, лікувати, вилікувати кожного [Електронний ресурс] // Аптека. — № 983 (12), 30.03.2015. — Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/327618
3. Борзенко А. С. Оценка эффективности стационарного этапа лечения при оказании противотуберкулезной помощи психически больным, страдающим туберкулезом легких [Текст] / А. С. Борзен ко, Е. Ю. Зубова, Ю. А. Яицкий // Проблемы туберкулеза и болезней легких. — 2007. — № 6. — С. 37—40.
4. Амлаев К. Р. Туберкулез легких у психических больных: эпидемиологические и клинические аспекты [Текст] / К. Р. Амлаев, О. Д. Баронова // Профилактическая медицина. — 2011. — № 2. — С. 45—48.
5. Зубова Е. Ю. Туберкулез легких в психиатрических стационарах [Текст] / Е. Ю. Зубова // Вестник ТГУ. — 2012. — Т. 17, вып. 1. — С. 256—262.
6. Лагун И. Я. Причинность шизофрении [Текст] / И. Я. Лагун. — Липецк : ПК Ориус, 2008. — 289 с.
7. Ситникова О. Н. Особенности клинических форм и типов течения шизофрении, коморбидной туберкулезу легких [Электронный ресурс] / О. Н. Ситникова, М. Ф. Кутепова, Е. А. Комаров // Прикладные информационные аспекты медицины (Сетевое электронное издание). — 2008. — № 11. — Режим дос- тупа : http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/011-1/site/index34.html.
8. Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди [Текст] / П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневро- логії. — 2015. — Т. 23, вип. 1 (82). — С. 5—11.
9. Марута Н. А. Восстановление социального функционирова- ния — основная цель терапии депрессии [Текст] / Н. А. Марута // НейроNews. — 2013. — № 8 (53). — С. 16—20.
10. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична до- помога в Україні: проблеми та рішення [Текст] / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10—14.
11. Фещенко Ю. І. Фтизіоепідеміологія / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. — К.: Здоров’я, 2004. — 624 с.
12. Юр’єва Л. М. Психопатологічні порушення у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів [Текст] / Л. М. Юр’єва, М. Г. Бобро // Таврич. журн. психиатрии. — 2005. — Т. 9. — № 2. — С. 34—37.
13. Бобро М. Г. Корекція психічних розладів у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів [Текст] / М. Г. Бобро // Медичні перспективи. — 2005. — Т. Х, № 3. — С. 62—65.
14. Валецький Ю. М. Психоневротичні розлади та особливості психології у хворих на туберкульоз [Текст] / Ю. М. Валецький // Інфекційні хвороби. — 2005. — № 4. — С. 87—90.
15. Валецький Ю. М. Особливості психіки та її розлади у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. М. Валецький // Лікар. практика. — 2006. — № 1. — С. 28—31.
16. A new rating scale for negative symptoms: The Motor- Affective-Social Scale [Text] // Psychiatry Research. — Vol. 160. — Issue 3. — 30 September 2008. — P. 346—355.
17. WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule (WHO/ DAS) with a Guide to its Use [Text]. — Geneva: WHO, 1988. — 96 р.
18. Критерий качества жизни в психиатрической практике [Текст] / [Н. А. Марута, Т. В. Панько, И. А. Явдак и др.]. — Харьков : РИФ Арсис, ЛТД, 2004. — 239 с.
19. Путятин Г. Г. Клинико-динамические и социально-психологические аспекты проблемы госпитализма у больных шизо френией [Текст] / Г. Г. Путятин // В кн.: Абрамов В. А. Психосоциальная реа- билитация больных шизофренией / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк : Каштан, 2009. — С. 65—110.
20. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Ехсеl: Экспериментальные исследования. Клинические испытания. Анализ фармацевтического рынка [Текст] / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Морион, 2001. — 408 с.