ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Додаткові дані до вибору індивідуальної тактики протиреци- дивного лікування рекурентного депресивного розладу
Назва статтi Додаткові дані до вибору індивідуальної тактики протиреци- дивного лікування рекурентного депресивного розладу
Автори Байбарак Наталія Анатоліївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 40-43
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4.-036.1-037-036.65-08 Індекс ББК -
Анотацiя Встановлено, що рекурентний депресивний розлад (РДР) з тривалим перебігом є захворюванням зі складною клінічної структурою і гетерогенним характером динаміки перебігу. Його клініко-типологічні варіанти достовірно відрізняються один від одного синдромальною структурою і синдромодинамікою, віком клінічного маніфесту, структурою преморбида, спектром виявлених попередніх чинників, тривалістю 1-го етапу перебігу, кількістю фаз на 1-му етапі, тривалістю фаз і ремісій (швидкість перебігу циклів «фаза/ремісія» є в цілому несприятливим для прогнозу перебігу РДР чинником). Розроблено рекомендації щодо тривалості та складу підтримуючої протирецидивної терапії: з урахуванням типологічного варіанта депресивного розладу й етапу перебігу, тобто з урахуванням зростання «складності» депресивного симптомокомплексу, збіль- шення тривалості фаз та зменшення тривалості інтермісії і, особливо, появи резидуальної афективної симптоматики, які є показаннями для продовження та посилення протирецидивної терапії.
Ключовi слова рекурентний депресивний розлад, синдромодинаміка, варіанти перебігу, прогноз, протиреци- дивна терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Підкоритов В. С. Сучасні підходи до лікування «фармако- резистентних» депресій / В. С. Підкоритов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2 (63). — С. 55—57.
2. Подкорытов В. С. Депрессии. Современная терапия : руководство для врачей / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков : Торнадо, 2003. — 352 с.
3. Михайлов Б. В. Проблемы депрессий в общесоматической практике / Б. В. Михайлов // Здоров’я України. — 2006. — № 3 (136). — С. 18—19.
4. Levin S. The management of resistant depression / S. Levin // Acta Psychiatrica Belgica. — 1986. — Vol. 86. — № 2. — P. 141—151.
5. A comparison of nefa-zodone, the cognitive-behavioural analysis system of psychother apy, and their combination for the treatment of chronic depression / [M. Keller, J. McCullough, D. Klein et al.] // N. Engl. J. Med. — 2000. — № 342. — P. 1462—1470.
6. Simon G. E. Long-term prognosis of depression in primary care / G. E. Simon // Bull. WHO. — 2000. — Vol. 78. — № 4. — P. 439—445.
7. Марута Н. А. Суицидальный риск у больных невротическими расстройствами / Марута Н. А., Явдак И. А., Денисенко М. М. // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1(50), додаток. — С. 208.
8. Марута Н. А. Новые возможности терапии депрессивных расстройств / Н. А. Марута // Здоров’я України. — 2008. — № 7/1 (додатковий). — С. 5.
9. Das neue Handbuch der Bipolaren und Depressive Erkrankungen / [A. Marneros, H. S. Akiskal, J. Angst, et al.]. — Stuttgard ; New York : Georg Thieme Verlag, 2004. — 781 p.
10. Дикая Т. И. Клинико-психопатологические особенности и динамические аспекты затяжных и хронических эндогенных депрессий / Т. И. Дикая // Вестник Российской АМН. — 2011. — № 4. — С. 19—25.
11. Злоказова М. В. Терапия пациентов с умеренными и тяжелыми депрессиями непсихотического уровня / М. В. Злоказова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова — 2010. — Т. 110. — № 11. — С. 30—32.
12. Мосолов С. Н. Клиническое применение современных антидепрессантов / С. Н. Мосолов. — СПб.: Мед. информ. агентство, 1995. — 568 с.
13. Мосолов С. Н. Современный этап развития психофармакотерапии / С. Н. Мосолов // Русский медицинский журнал. — 2002. — № 12—13. — С. 560—565.
14. Leongard K. Aufteilung der endogenen Psychosen / K. Leongard. — Berlin : Akademie Verlag, 1957. — 526 p.
15. Leongard K. Aufteilung der endogenen Psychosen / K. Leongard. — [5 Aufl.]. — Berlin : Academie Verlag, 1980. — 342 p.
16. Perris C. A. Study of bipolar (manic-depressive) and unipolar recurrent depressive psychoses / C. A. Perris // Acta Psychatr Scand. —1966. — 194 (suppl.) — P. 1—89.
17. Angst J. Aetiologie und Nosology endogener Depressionen / J. Angst — Berlin : Springer-Verlag, 1966. — 118 p.
18. Akiskal H. S. A proposed clinical approach to chronic and “resistant depression. Evaluation and treatment” / H. S. Akiskal // J. Clin. Psychiat. — 1985. — Vol. 46. — P. 32—36.
19. Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. / А. Б. Смулевич. — М.: Мед. информ. агентство, 2003. — 432 с.
20. Тиганов А. С. Эндогенные депрессии: вопросы классификации и систематики / А. С. Тиганов // В кн. : Депрессия и коморбидные расстройства [под ред. проф. А. Б. Смулевича]. — М.: РАМН НЦПЗ, 1997. — С. 12—27.
21. Чайка Ю. Ю. Структура та динаміка постшизофренічних депресій при приступоподібно-прогредієнтній параноїдній шизофренії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» / Ю. Ю. Чайка. — Х., 2000. — 19 с.
22. Чайка Ю. Ю. К постановке проблемы синдромотаксиса униполярной эндогенной депрессии: [Сообщение 1] / Ю. Ю. Чайка // Український вісник психоневрології. — 2005. — Т. 13, вип. 2 (43). — С. 11—15.
23. Чайка Ю. Ю. К постановке проблемы синдромотаксиса униполярной эндогенной депрессии: [Сообщение 2] / Ю. Ю. Чайка // Там само. — 2006. — Т. 14, вип. 4 (49). — С. 73—77. 24. Мішиєв В. Д. Сучасні форми депресивних розладів: клініка, діагностика, принципи медичної та соціальної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» / В. Д. Мішиєв. — Х., 2001. — 32 с.
25. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади : керівництво для лікарів / В. Д. Мішиєв. — Львів : Вид-во Мс. — 2004. — 208 с.
26. Пришляк В. І. Проблема хроніфікованих депресій в психіатричних дослідженнях [Частина І] / В. І. Пришляк, О. О. Фільц // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2006. — № 1 (16). — С. 132—141.
27. Пришляк В. І. Проблема хроніфікованих депресій в психіатричних дослідженнях [Частина ІІ] / В. І. Пришляк, О. О. Фільц // Там само. — 2007. — № 1 (17). — С. 99—105.
28. Пришляк В. І. Деякі особливості клініки хроніфікованих депресій в контексті базового психопатологічного механізму їх формування / В. І. Пришляк, О. О. Фільц // Там само. — 2008. —№ 1 (18). — C. 55—61.
29. Пришляк В. І. Клінічні предиктори хронічних депресій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія». — К., 2009. — 19 с.
30. Дикая Т. И. Затяжные и хронические эндогенные депрессии (история становления понятия, клинического содержания и нозологической оценки): обзор литературы / Т. И. Дикая // Научно-практ. журнал Психиатрия. — 2006. — № 1. — С. 49—58.
31. Мосолов С. Н. Диагностика и терапия депрессий в соматической практике / С. Н. Мосолов // Психофармакотерапия депрессии. — 2006. — № 7. — С. 1—12.
32. Пришляк А. М. Терапевтична стратегія на початковому етапі лікування хронічних депресій в контексті механізму їх формування / А. М. Пришляк, В. І. Пришляк // Вісник наукових досліджень. — 2010. — № 3. — С. 7—9.
33. Аведисова А. С. Новая стратегия повышения эффек- тивности терапии депрессивных расстройств, определяемая первичным ответом / А. С. Аведисова // Психиатрия и психо- фармакотерапия. — 2011. — № 1. — С. 12—17.
34. Подкорытов В. С. Депрессии и резистентность / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2002. — № 1 (9). — С. 118—124.
35. Критерий качества жизни в психиатрической практи- ке / Н. А. Марута, Т. В. Панько, И. А. Явдак [и др.] ; под ред. Н. А. Маруты. — Харьков : РИФ Арсис ЛТД, 2004. — 240 с.
36. Марута Н. А. Невротические депрессии: (клиника, патогенез, диагностика и лечение). / Н. А. Марута, В. В. Мороз. — Харьков : РИФ Арсис ЛТД, 2002. — 144 с.
37. Марута Н. А. Биполярные расстройства: распространен- ность, медико-социальные последствия, проблемы диагностики / Н. А. Марута // НейроNews. — 2011. — № 2(29). — С. 35—36.
38. Подкорытов В. С. Депрессии. Современная терапия : руководство для врачей / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков : Торнадо, 2003. — 352 с.
39. Підкоритов, В. С. Сучасна діагностика і лікування в пси- хіатрії : довідник лікаря «Психіатр» / В. С. Підкоритов ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Доктор-Медіа, 2011. — 292 с. — (Бібліотека «Здоров'я України»).
40. «Про Затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія» : Наказ МОЗ України від 5.02.2007 № 59. — К.: Канцлер, 2007. — 44 с.
41. Байбарак Н. А. Клініко-типологічні варіанти рекурент- ного депресивного розладу з довготривалим перебігом / Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 1 (70). — С. 34—39.
42. Стадийное течение униполярной эндогенной депрессии / [В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка, И. И. Кутько и др.] // Український медичний альманах. — 2005. — № 4 (додаток) — С. 199—204. 43. Байбарак Н. А. Клінічні особливості та критерії прогнозування сприятливості при довготривалому перебігу рекурентного депресивного розладу (на основі факторного аналізу) / Медицинская психология. — 2012. — Т. 7. — № 1 (25). — С. 69—75.
44. Байбарак Н. А. Влияние триптофана, серотонина и мелатонина на варианты течения монополярной депрессии / Н. А. Байбарак, Е. И. Усменцева, Л. С. Костюковская // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної сто- матологічної академії. — 2008. — Т. 8. — № 4, ч. 1. — С. 77—79.