ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Визначення обсягів медико-психологічної допомоги жінкам із фізіологічним перебігом вагітності
Назва статтi Визначення обсягів медико-психологічної допомоги жінкам із фізіологічним перебігом вагітності
Автори Божук Олена Анатоліївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 41-44
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.6:159.99.072.432 Індекс ББК -
Анотацiя Мати й пренейт перебувають в міцному симбіотичному зв'язку, який проявляється у взаємодії на фізіологічному та психічному рівнях функціонування організмів. Рефлексивне прийняття себе вагітною залежить і від мотивів зачаття, планування (не планування) батьківства, соціальної ситуації та рівня психосоціальної підтримки. Мета дослідження — визначення обсягів та структури медико-психологічної допомоги. Дослідження проводили на базі жіночої консультації пологового будинку Чернігівської міської ради та Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва в 2010—2014 рр. До дослідження було залучено 185 вагітних жінок, вік яких становив від 17 до 36 років (в групі 1 середній вік 25,5 ± 0,27, в групі 2 — 24,8 ± 0,27 роки). У жінок групи 1 — наявний страх перед майбутніми пологами, який стосується як себе, так і майбутньої дитини. Для жінок з групи 1 була розроблена програма психоосвіти, яка передбачала, окрім освітньої частини з фізіології вагітності та пологів, післяпологового періоду тощо, знизити тривожність та роботу із виявленими страхами. Передбачалося формування когнітивного та конативного компонентів материнської ідентичності. У жінок групи 2 психологічного впливу потребують усі досліджувані сфери (особистісна, психосоціальна, психоемоційна та репродуктивна) при наявності пред'явленого страху перед майбутніми пологами. Для жінок з групи 2 були виявлені такі мішені психотерапевтичного впливу: нормалізувати психоемоційний стан вагітної; знизити тривожність; провести роботу із виявленими страхами; нормалізувати емоційний зв'язок в діаді «пренейт — мати» та створити тріаду «батько — пренейт — мати»; нормалізувати сімей- ні стосунки із побудовою оптимальних типів сімейних систем; гармонізувати особистісні риси вагітної. На ґрунті результатів дослідження доведена необхідність медико-психологічного супроводу жінок із фізіологічним перебігом вагітності.
Ключовi слова вагітність, психо- освіта, психокорекція, психотерапевтичні мішені, репродуктивні мотивації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Добряков И. В. Перинатальная психология / И. В. Добряков. — СПб. : Питер, 2010. — 272 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
2. Боровикова Н. В. Адаптация к новому образу «Я» у беременных женщин / Н. В. Боровикова, Е. П. Кораблина, С. Т. Посохова // Вестник Балтийской академии. — 1998. — Вып. 15. — С. 81—86. 3. Эйдемиллер Э. Г. Семейный диагноз и психотерапия : учебное пособие для врачей и психологов / Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. — СПб.: Речь, 2006. — 352 с., илл.
4. Магденко О. В. Психологическая помощь беременным женщинам при становлении материнской ролевой идентичности / О. В. Магденко, И. Я. Стоянова. — Новосибирск : Полиграфическая компания, ИП Малыгин А. М., 2012. — 224 с.
5. Психология человека от рождения до смерти / [под общей ред. А. А. Реана]. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. — 656 с.— (Серия «Психологическая энциклопедия»).
6. Кравець В. П. Усвідомлене батьківство / В. П. Кравець. — К. : Видавничий центр «Академія», 2001 — 244 с.
7. Bowlby J. The nature of child’s tie to his mother / J. Bowlby // Int. J. Psychoanal. — 1958. — № 39. — Р. 254—281.
8. Гроф Станислав. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / Станислав Гроф. — М. : Ганга, 2014. — 524 с.
9. Дольто Катрин. На путях рождения: о гаптономичес ком сопровождении человека / Катрин Дольто; пер. с фр. И. Б. Во- рож цовой; науч. ред. С. Ф. Сироткин. — [3-е изд.]. — Ижевск : ERGO, 2008.— 188 с.— (Серия «Vade mecum»).
10. Максименко С. Д. Генезис существования личности : [монография] / Сергей Дмитриевич Максименко. — Киев : КММ, 2006. — 240 с.
11. Шевчук Г. С. Материнська ідентичність у структурі Я-концепції жінки / Г. С. Шевчук // Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2010. — № 9. — С. 765—777.