ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді
Назва статтi Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді
Автори Пшук Наталія Григорівна
Слободянюк Дмитро Павлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 86-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616-053:159.923.33 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі, на ґрунті порівняльного аналізу психосоціального функціонування 120 студентів вишу, серед яких у 52,2 % діагностовано соціальну фобію, а інші — психічно здорові, виокремлені психосоціальні чинники й визначена їхня роль в ґенезі соціальної дезадаптації у даного контингенту. Отримані результати дозволили сформулювати основні напрямки психокорекції і психопрофілактики соціальної дезадаптації у студентської молоді.
Ключовi слова соціальна фобія, студентська молодь
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута та ін.] // Український вісник психо- неврології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
2. Стукан Л. В. Місце соціальної фобії в загальній структурі невротичних розладів у підлітків / Л. В. Стукан // Архів психіат- рії. — 2005. — Т. 11. — № 1 (40). — С. 84—87.
3. Монтгомери С. А. Социальная фобия : пер. с англ. — К.: ММК, 1999. — 48 с.
4. Кожина Г. М. Діагностика порушень адаптації у студентів молодших курсів внз / Г. М. Кожина, М. В. Маркова // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березовські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладів психогенного походження (XV Платонівські читання). — Харків, Березовські Мінеральні води, 10—12.10.2012. — С. 117—118.
5. Пономарьова В. В. Соціальна фобія, обтяжена вживанням психоактивних речовин, у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Пономарьова Валерія Валеріївна; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нар- кології НАМН України». — Х., 2013. — 23 с.
6. Маркова М. В. Психопрофілактика порушень функціонуван- ня студентської сім'ї (медико-психологічні аспекти) : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 19.00.04 / Маркова Маріанна Владиславівна; Харківська медична академія після- дипломної освіти МОЗ України. — Х., 2007. — 36 с.
7. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д. Я. Райгородский. — Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2008. — 672 с.
8. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология / Б. Д. Карвасарский, М. Пере; под ред. Б. Д. Карвасарского. — [2-е изд.]. — СПб. : Питер, 2007. — 960 с.
9. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2001. — 752 с. ил. — (Серия «Мастера психологии»).