ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Організаційно-правова імплементація рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо фармацевтичної корекції пацієнтів із хронічним больовим синдромом на засадах медичного та фармацевтичного права
Назва статтi Організаційно-правова імплементація рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо фармацевтичної корекції пацієнтів із хронічним больовим синдромом на засадах медичного та фармацевтичного права
Автори Рищенко Оксана Олександрівна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Капєльнікова Єва Веніамінівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 100-104
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя В статті наведені результати організаційно-правової імплементації рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо надання медико- фармацевтичної допомоги пацієнтам із захворюваннями, що супроводжуються хронічним больовим синдромом, зокрема онкологічними захворюваннями. В ході вивчення виокремлено переліки лікарських засобів різних класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп, що дозволені до застосування в Україні, які згідно з рекомендаціями ВООЗ використовуються для проведення меди- ко-фармацевтичної корекції хронічного больового синдрому, з урахуванням усіх її складових. Встановлено факти порушення прав пацієн тів із онкологічними захворюваннями на отримання належної медико-фармацевтичної корекції хронічного больового синдрому, що вказує на необ- хідність реформування галузі охорони здоров'я з метою імплементації відповідних європейських та світових стандартів. За результатами дослідження запропоновано нормотворчі зміни до основних законів України в галузі охорони здоров'я щодо удосконалення термінологічно-по- нятійного апарату з подальшим внесенням відповідних змін у медико-технологічну документацію, затверджену Міністерством охорони здоров'я, щодо надання медико- фармацевтичної допомоги пацієнтам із хронічним больовим синдромом.
Ключовi слова медичне та фармацевтичне право, Всесвітня організація охорони здоров'я, хронічний больовий синдром, онкологічні захворювання, лікарські засоби, режим контролю
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гудзенко О. П. Організаційні особливості лікарського за безпечення пільгових категорій населення в умовах ринку [Текст] / О. П. Гудзенко, В. М. Толочко / Вісник фармації. — 2002. — № 3. — С. 58—61.
2. Державний формуляр лікарських засобів [Текст]. — Вип. шостий. — К., 2014. — 1817 с.
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — С. 19. — Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua.
4. Закон України «Про лікарські засоби» [Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 22. — с. 86. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
5. Компендиум OnLine [Электронный ресурс]. — Режим доступа к документу : http://compendium.com.ua/
6. Котвицкая А. А. Анализ современных тенденций фармацевтического обеспечения льготных категорий населения в странах СНГ [Текст] / А. А. Котвицкая, Е. С. Коробова // Научные ведомости Белгородского государственного университета (серия: Медицина. Фармация). — 2013. — № 11 (154), вып. 22/2. — С. 18—25.
7. Конституція України // Фармацевтичне право і доказова фармація в системі правовідносин держава — закон — ви- робник — оптовик — менеджер — лікар — пацієнт — прові- зор — ліки — контролюючі та правоохоронні органи [Текст] : матеріали IV наук.-практ. конф., 16 листопада 2007 р. / за ред. В. О. Шаповалової, В. П. Черних, В. В. Шаповалова та ін. — Х., 2007. — С. 195—214.
8. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и нарко- логии [Текст] / под ред. В. А. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Сте фанова, И. М. Трахтенберга, В. В. Шаповалова. —Х. Факт, 2003. —784 с.
9. Наказ МОЗ України від 04.06.2014 р. № 387 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку легені» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://moz.gov.ua.
10. Наказ МОЗ України від 08.04.2014 № 252 «Про затвердження шостого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://moz.gov.ua. 11. Наказ МОЗ України від 25.04.2012 р. № 311 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://moz.gov.ua. 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://moz.gov.ua.
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// moz.gov.ua.
14. Фармацевтическое и медицинское право [Текст] : уч. по- соб. / В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мл.), В. А. Шаповалова // [1-е изд.]. — Х.: Изд.во «Скорпион», 2011. — 208 с. (Серия Фармацевтическое право).
15. Шаповалов В. В. Сучасний стан забезпечення лікарськими засобами хворих у сільській місцевості: аналіз скарг громадян на засадах медичного та фармацевтичного права [Текст] / В. В. Ша по- валов, В. О. Шаповалова, М. О. Хмелевський // «Сборник научных трудов SWorld». — Иваново : Маркова А. Д., 2013. — Вып. 3, т. 48. — ЦИТ: 313-0433. — С. 5—7.
16. Guidelines on the nonclinical evaluation of vaccine adjuvants and adjuvanted vaccines. World Health Organization 2013. [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.who.int/ biologicals/areas/vaccines. 17. Institute of palliative medicine [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.instituteofpalliativemedicine.org.
18. WHO Definition of Palliative Care [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en.