ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді
Назва статтi Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді
Автори Сохор Наталія Романівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 26-31
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1/.4-06:616.12-071.3 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 482 хворих у гострому періоді ішемічного інсульту (ІІ): 119 — з атеротромботичним (АТІ), 125 — з кардіоемболічним (КЕІ), 122 — з лакунарним (ЛІ) і 116 — з гемодинамічним (ГДІ). При всіх типах ІІ відзначалася гіпертрофія лівого шлуночка (ЛШ) і патологічне ремоделювання серця. При КЕІ переважно спостерігалася ексцентрична, при ЛІ — концентрична гіпертрофія ЛШ, при АТІ — концентрична гіпертрофія і концентричне ремоделювання. При АТІ, ГДІ і ЛІ переважав релаксаційний, при КЕІ — рестриктивний тип діастолічної дисфункції ЛШ. Встановлено залежність між показником VE/VA і ступенем інвалідизації за модифікованою шкалою Ренкіна через три місяці при АТІ, ЛІ і ГДІ. У гострому періоді ІІ для регресу неврологічної симптоматики прогностично несприятливими чинниками були знижені фракція викиду (ФВ), ударний об'єм (УО) і хвилинний об'єм крові (ХОК), серцевий індекс (СІ). При важких ІІ в порівнянні з легкими достовірно нижче ФВ виявлялася при КЕІ, ГДІ і ЛІ, УО і ХОК — при КЕІ, АТІ і ГДІ, СІ — при всіх підтипах ІІ.
Ключовi слова типи ішемічного інсульту, гострий період, морфометричні параметри серця
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1.Григорян Г. Н. Клинико-терапевтические особенности церебральних ишемических инсультов у больных кардиальной патологией / Г. Н. Григорян, Ю. С. Тунян // Медицинская наука Армении НАН РА, т. LIII. — 2013. — № 1. — С. 57—63.
2. Жарінов О. Й. Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь / О. Й. Жарінов // Therapia. Український медичний вісник. — 2006. — № 4. — С. 34—39.
3. Задионченко В. С. Дисфункция эндотелия и артериальная гипертония: терапевтические возможности / Задионченко В. С., Адашева Т. В., Сандомирская А. П. // Русский медицинский журнал. — 2002. — Т. 10. — № 1. — С. 34—41.
4. Мурашко Н. К. Церебральний гемодинамічний резерв у хворих на артеріальну гіпертензію / Н. К. Мурашко, Самаалі Хішем // Ліки України. — 2010. — №1 (127). — С. 112—114.
5. Подлеснова Е. Ю. Патогенетические варианты церебро- васкулярных нарушений при ишемической болезни сердца : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / Е. Ю. Подлеснова. — Саратов, 2004. — 139 c.
6. Поливода С. Н. Поражение органов-мишеней при гиперто- нической болезни : практическое руководство / Поливода С. Н., Колесник Ю. М., Черепок А. А. — К.: Четверта хвиля, 2005. — 800 с.
7. Рябыкина Г. В. Мониторирование ЭКГ с анализом вариабельности ритма сердца / Г. В. Рябыкина, А. В. Соболев. — М.: Медпрактика-М, 2005. — 224 с.
8. Талаева Т. В. Ренин-ангиотензиновая система в кардио- васкулярной патологии: возможности фармакологической кор рекции / Т. В. Талаева, В. В. Братусь // Український медичний часопис. — 2012. — № 1 (87). — С. 115—122.
9. Трунова Е. С. Состояние сердца и течение острого периода ишемического инсульта : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.13 / Е. С. Трунова. — М., 2008. — 142 с.: 5 ил. 10. Шиллер М. Клиническая эхокардиография / Н. Шиллер, М. А. Осипов. — М.: Мир, 2005. — 242 с.
11. Cardiovascular morbidity and mortality in losartan interventional for endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomized trial against atenolol / Dahlof B., Devereux R., Kjeldsen S. et al. for the LIFE Study Group. // Lancet. — 2002. — Vol. 359. — P. 995—1003.
12. Cuadrado-Godia Elisa. Heart Failure in Acute Ischemic Stroke / Elisa Cuadrado-Godia, Angel Ois, and Jaume Roquer // Curr Cardiol Rev. — 2010 August; 6(3): 202—213.
13. Jackson C. Are lacunar strokes really different? A systemic review of differences in risk factor profiles between lacunar and nonlacunar strokes / C. Jackson, C. Sudlow // Stoke. — 2005. — Vol. 36 (4). — P. 891—901.
14. Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges / L. Pantoni // The Lancet Neurology. — 2010. — Vol. 9 (7). — P. 689—701.
15. Relationship Between Left Ventricular Hypertrophy and 24-H Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Patients After Acute Ischemic Stroke / Castilla Guerra, L., Fernandez Moreno, MC; Alvarez Suero, J. et al. // Journal of Hypertension: June 2010. — Vol. 28. — Issue — p e89.