ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Инициальные мотивы употребления алкоголя у женщин с ассоциированными признаками алкогольной зависимости и расстройств полоролевого поведения нетранссексуального типа
Назва статтi Инициальные мотивы употребления алкоголя у женщин с ассоциированными признаками алкогольной зависимости и расстройств полоролевого поведения нетранссексуального типа
Автори Архіпенко Олена Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 36-40
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.947.5: 178.1: [616.89-008.442-055.2] Індекс ББК -
Анотацiя Проведено дослідження 88 жінок (середній вік — 22,50 роки) із залежністю від алкоголю та розладами статеворольової поведінки (основна група) та 30 жінок без ознак залежності та розладів статеворольової поведінки (контрольна група). У жінок, залежних від алкоголю, в регіональній виборці були встановлені винятково розлади статеворольової поведінки нетранс- сексуального типу та непатологічні ініціальні мотиви вживання алкоголю (соціально-психологічні й особистісні), серед яких домінували соціально-психологічні (p < 0,01), а серед останніх — псевдокультурний (соціально-інтегративний) (у жінок з непатологічною трансформацією), субміссивний (у жінок з патологічною трансформацією статевої ролі), традиційні (соціаль- но-комунікативні) — у гіперрольових жінок. Найвищі значення показника загальної мотиваційної напруженості при сформованій залежності від алкоголю відмічені у жінок-адиктів з трансфор- маціями статеворольової поведінки, а серед них — у осіб з патологічною трансформацією статеворольової поведінки (p < 0,01).
Ключовi слова жінки, залежність від алкоголю, розлади статеворольової поведінки нетранссексуального типу, ініціальні мотиви вживання алкоголю
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Альтшулер В. Б. Женский алкоголизм [Текст] / В. Б. Альтшулер // Лекции по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Нолидж, 2000. — С. 116—134.
2. Короленко Ц. П. Формы женской аддиктивной зависимости в постмодернисткой культуре [Текст] / Ц. П. Короленко, Т. А. Шпикс // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 2012. — № 1. — С. 7—12.
3. Stewart S. H. Women, girls, and alcohol [Text] / S. H. Stewart, D. Gavric, Р. Collins // In: Women and addiction: a comprehensive handbook / Brady K. T., Back S. E., Greenfield S., eds. — N. Y. : Guilford Press, 2009 — P. 124—148.
4. Шайдукова Л. К. Конституционально-психологические особенности нарушений полоролевого поведения женщин, злоупотребляющих алкоголем [Текст] / Л. К. Шайдукова // Практическая медицина. — 2012. — № 2. — С. 118—121.
5. Клинико-психологические особенности алкоголизма у молодых женщин с девиантным поведением [Текст] / [Овчинников С. В., Цыганков Б. Д., Шамов С. А. и др.] // Материалы науч.-практ. конф. врачей-психиатров Московской области «Вопросы социальной и клинической психиатрии и наркологии». — М.: 2006. — С. 269—270.
6. Алкоголизм молодых женщин с девиантным поведением (клинико-психологический, социальный и терапевтический аспекты) [Текст] / [С. В. Овчинников, Б. Д. Цыганков, С. А. Шамов, И. В. Старкова] // Клиническая наркология. — 2008. — № 3. — С. 67—72.
7. Воронков Б. В. Детская и подростковая психиатрия [Текст] / Б. В. Воронков. — СПб. : Наука и Техника, 2009. — 240 с.
8. Банникова Д. Я. Мотивация употребления психоактивных веществ учащимися профессионального лицея [Электронный документ] / Д. Я. Банникова, А. Н. Горчакова. — Режим доступа : http://en.pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgu01/ wgpgu01_14.pdf: дата обращения: 9.05.2014.
9. Слободянюк Д. П. Медико-психологічні особливості фор- мування залежної поведінки у молоді при соціальних фобіях [Текст] / Д. П. Слободянюк // «Медична наука 2010» : матеріали наук.-практ. конф. (Полтава, 16—17 грудня 2010 р.). — Полтава, 2010. — С. 62—63.
10. Мотивация приобщения к ПАВ [Электронный документ]. — Режим доступа : http://www.lechenie-narkomanii.com/ news/narkomania/698-motivaciya-priobscheniya-k-pav.html: дата обращения: 9.05.2014.
11. Рябухін К. В. Вивчення статево-рольових особливостей у алкоголь-залежних жінок [Текст] / К. В. Рябухін // Матеріали ХV Української наук.-практ. конф. з міжнародною участю: «Довженківські читання : Проблема прихильності хворих нар- кологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка. — Х.: Вид-во «Плеяда», 2014. — С. 212—214.
12. Матевосян С. Н. Половая дисфория (клинико-фено- менологические особенности и лечебно-реабилитационные аспекты синдрома «отвергания пола») [Текст] / С. Н. Матевосян, Г. Е. Введенский. — М.: «МИА», 2012. — 393 с.
13. Частная сексопатология [Текст] : руководство для врачей / под ред. Г. С. Васильченко — Т. 2. — М.: Медицина, 1983. — 352 с.
14. Кришталь В. В. Сексологія [Текст] : навчальний посібник / В. В. Кришталь, Є. В. Кришталь, Т. В. Кришталь. — Х.: Фоліо, 2008. — 990 с.
15. Карманное руководство к МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием и иссле- довательскими диагностическими критериями) [Текст] / сост. Дж. Купер; под ред. Дж. Э. Купера / пер. с англ. Д. Полтавца. — Киев : Сфера, 2001. — 416 с.
16. Завьялов В. Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости [Текст] / В. Ю. Завьялов. — Новосибирск : Наука, 1998. — 196 с.