ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Судово-фармацевтичні аспекти порушень правил обігу психоактивних лікарських засобів у закладах охорони здоров'я
Назва статтi Судово-фармацевтичні аспекти порушень правил обігу психоактивних лікарських засобів у закладах охорони здоров'я
Автори Васіна Юлія Володимирівна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Ковальова Карина Ігорівна,
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 123-127
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені дані судово-фармацевтичного моніторингу щодо порушень правил обігу психоактивних лікарських засобів у закладах охорони здоров'я на регіональному рівні. Досліджено взаємозв'язок клініко-фармакологічної, номенклатурно-правової та класифікаційно-правової груп і визначено режим контролю для цих лікарських засобів. Встановлено, що альтернативою готовим лікарським формам може бути екстемпоральна рецептура, перевагами якої є гарантія індивідуального підходу до пацієнта, забезпечення якості лікарської форми, зменшення можли- вості побічної дії, соціальна доступність, профілактика нераціонального застосування та виникнення адиктивної залежності. Обговорено рекомендації щодо підвищення кваліфікації (тематичного удосконалення) лікарів, медичних сестер, провізорів і фармацевтів з питань медичного і фармацевтичного права.
Ключовi слова фармацевтичне право, судова фармація, психоактивні лікарські засоби, екстемпоральна рецептура
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Васіна Ю. В. Медичне та фармацевтичне право: організаційно-правова процедура обігу екстемпоральної рецептури в аптечних закладах України [Текст] / Ю. В. Васіна, В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова // Наукові дослідження та їх практичне засто сування. Сучасний стан та шляхи розвитку 2013 : зб. наук. праць SWorld за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 1—12 жовт. 2013 р. — Иваново : Маркова А. Д., 2013. — Т. 48, вип. 3. — ЦИТ: 313-0488. — С. 13—16.
2. Васіна Ю. В. Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів: предметно-кількісний облік екстемпоральних лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп в закла- дах охорони здоров'я [Текст] / Ю. В. Васіна // Українській вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 2 (75), додаток. — С. 18—21.
3. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ // Україна отримала міжнародне визнання за протидію незаконному обігу наркотиків [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art—id=245228107.
4. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/.
5. Концептуальні положення і система чинного кримінального кодексу України [Текст] // Проблеми законності : респ. міжвідом. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. — Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. — Вип. 100. — С. 278—290.
6. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Вид. четверте, доповн. — Х.: «Одісей», 2008. — 1208 с.
7. Медицинское и фармацевтическое право: сравнительный анализ клинико-фармакологических групп лекарственных средств, используемых в психиатрии и наркологии, в рамках формулярной системы России и Украины [Текст] / В. В. Шаповалов (мл.), В. В. Шаповалов, О. А. Рыщенко и др. // Научные ведомо- сти Белгородского государственного университета (Медицина. Фармация). — 2014. — № 4 (175), вып. 25. — С. 213—220.
8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2010 р. за № 66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення, на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку» [Текст] // Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні. Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря / за ред. В. В. Шаповалова. — Х.: «Скорпіон», 2010. — С. 1151—1163.
9. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.01.2010 р. за № 11 «Про затвердження Порядку обігу нарко- тичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України» [Текст] // Там само. — С. 1164—1180.
10. Наказ МОЗ України та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 21.09.2010 р. за № 339 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 11. Наказ МОЗ/МВС України від 15.05.2009 № 216 «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійс- нення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
12. Особливості організаційно-правової процедури ліцен- зування діяльності з обігу лікарських засобів в Україні та краї- нах ЄС : метод. реком. [Текст] / В. В. Шаповалов, С. І. Зброжек, В. О. Шаповалова, Ю. В. Васіна. — К., 2011. — 48 с.
13. Порядок діяльності з обігу наркотичних засобів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я України для проведення замісної підтримувальної терапії [Текст] : метод. реком. / В. В. Шаповалов (мол.), Ю. В. Васіна, В. В. Шаповалов,В. О. Шаповалова. — Х., 2011. — 82 с. — (Серія «Фармацевтичне право».)
14. Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Повідомлення I. Ретроспективний погляд на аспекти уніфікації екстемпоральної рецептури [Текст] / О. С. Соловйов, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних та ін. // Фармацевтичний журнал. — 2014. — № 1. С. 3 — 21.
15. Проблеми застосування та вдосконалення кримінально- правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки [Текст] // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13—14 жовт. 2011 р. / [В. П. Тихий, В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін.]. — Х.: Право, 2011. — С. 288—292.
16. Судово-фармацевтична оцінка неконтрольованого вживання лікарських засобів загальної групи з психоактивними властивостями [Текст] / В. В. Шаповалов, Ю. В. Васіна, В. О. Шаповалова, В. Ю. Конєва // Юридичний журнал. — 2011. — № 7—8. — С. 58—59.
17. Судово-фармацевтичні дослідження наслідків наркозлочинності в Україні: захист прав громадянина, людини, хворого і пацієнта (підозрюваного, обвинуваченого, засудженого) на заса- дах доказової медицини і фармації [Текст] / В. В. Шаповалов (мол.), Ю. В. Васіна, В. О. Радіонова та ін. // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72), додаток. — С. 259.
18. Тузов А. П. Истоки деструктивного поведения // Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизации общества [Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 130-летию Белгородского государствен- ного ун-та / отв. ред. Е. Е. Тонков. — Белгород : Изд-во БелГУ, 2006. — С. 35—40.
19. Уніфіковані програми з фармацевтичного та медичного права (фармацевтичного, медичного законодавства, судової фармації та доказової фармації) [Текст] / Шаповалов В. В., Шаповалов В. В. (мол.), Шаповалова В. О. та ін. — Х.: Фактор, 2012. — 100 с.
20. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / под ред. В. А. Шаповаловой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Харьков : Факт, 2004. — 800 с.
21. Шаповалов В. В. (мол.) Судово-фармацевтичне вивчення супутніх розладів здоров'я у злочинців, хворих на наркоманію [Текст] / В. В. Шаповалов (мол.), I. В. Лінський // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2012. — Т. 7, № 3. — С. 190—194.
22. Шепитько В. Ю. Изменчивость криминалистики в ХХІ веке и ее задачи в современных условиях [Текст] / В. Ю. Шепитько // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25—26 листоп. 2010 р. — Х.: Право, 2010. — С. 55—59.
23. Development of algorithms forensic training pharmaceutical seizures from illegal substance as an element of patient protection [Text] / Shapovalov V. V. (Jr.), Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Shuvera E. V. // European Applied Sciences. — 2013. — Vol. 2, № 5. — P. 197—199.
24. Ryschenko O. O. Medical and pharmaceutical law: the formulary system in Ukraine [Electronic resource] / [O. O. Ryschenko, V. O. Shapovalova, V. V. Schapovalov] // E-Journal: Research Bulletin SWorld "Modern scientific research and their practical application". — 2013. — Vol. J21306-016. — Р. 96—101. — Access : http://www. sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/2227-6920/j213/20935-j21306.
25. Shapovalov V. V. Modern state support drug patients in rural areas: analysis of complaints of citizens on principles of medical and pharmaceutical law [Electronic resource] / V. V. Schapovalov, V. O. Shapovalova, M. O. Hmelevsky // Ibid. — Vol. J21306-015. — Р. 93—96. — Access: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/ejournal/ 2227-6920/j213/20935-j21306.