ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Клінічні особливості кардіоемболічного інсульту в залежності від його кінця
Назва статтi Клінічні особливості кардіоемболічного інсульту в залежності від його кінця
Автори Бокатуєва Вікторія Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 17-22
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.12-008.313-053.9 Індекс ББК -
Анотацiя Подані результати дослідження 126 хворих на кардіоемболічний інсульт (КЕІ) із сприятливим (86 чоловік) і фатальним (40 чоловік) кінцем захворювання. Показано, що групи пацієнтів з КЕІ, що вижили і померли, достовірно не розрізняються за статтю та віком, за характером фібриляції передсердь (ФП) (у 81 % випадків постійна ФП спостерігалася в групі тих пацієнтів, які вижили, і у 72 % випадків — у померлих), за локалізацією вогнища ішемії (при постійній ФП в обох групах частіше вогнище ішемії локалізувалося у басейнах лівої і правої середніх мозкових артерій). Виявлені достовірні різниці між досліджуваними групами за станом свідомості при надходженні до стаціонару (ясна свідомість була у 75 % пацієнтів, які вижили, і тільки у 25 % — тих, що потім померли), за ступенем рухових по рушень (високий ступінь рухових порушень виявлений у 70 % пацієнтів з фатальним кінцем КЕІ і тільки у 29 % — із сприятливим), за кількістю супутніх захворювань (в середньому 1,1 захворювання на одного пацієнта з групи тих пацієнтів, що вижили, і 4 — в групі померлих), за вмістом фібриногену в крові.
Ключовi слова кардіоемболічний інсульт, фібриляція передсердь, соматичний стан, вогнище ішемії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Інструментальна діагностика кардіогенних інсультів [Текст] / В. П. Волошин, О. Є. Дубенко, В. Н. Куцин, Н. В. Дьолг // Український вісник психоневрології. — 1999. — Т. 7, вип. 2 (20). — С. 20. 2. Варианты ишемического инсульта [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.sosudy.pro
3. Де Фритас Г. Р. Первичная профилактика инсульта [Текст] / Г. Р. Де Фритас, Дж. Богуславский // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Инсульт (приложение). — 2001. — № 1, вып. 1. — С. 7—17.
4. Дубенко О. Е. Кардиальная дисфункция при остром мозговом инсульте [Текст] / О. Е. Дубенко // Здоров’я України. — 2007. — № 21/1. — С. 79.
5. Кузнецов В. В. Фибрилляция предсердий как патогене- тический механизм развития кардиоэмболического инсульта [Текст] / В. В. Кузнецов, М. С. Егорова // Ліки України. — 2011. — № 4 (150). — С. 46—49.
6. Медико-социальная экспертиза и инвалидность при инсультах [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// www. invalidnost.com/publ/mseh../2-1-0-36 http://www.invalidnost.com/ index/0-167
7. Міщенко Т. С. Епідеміологія цереброваскулярних захво- рювань в Україні [Текст] / Т. С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. — 2006. — № 1. — С. 3—7.
8. Практическая кардионеврология [Текст] / под ред. З. А. Сус- линой, А. В. Фонякина. — М.: ИМА-ПРЕСС, 2010. — 304 с.
9. Суслина З. А. Сосудистые заболевания головного мозга [Текст] / З. А. Суслина, Ю. Я. Варакин, Н. В. Верещагин. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 254 с.
10. Фонякин А. В. Кардиальные аспекты патогенеза ише- мических инсультов [Текст] / А. В. Фонякин, Л. А. Гераскина // Международный неврологический журнал. — 2006. — № 7. — С. 3—8.
11. Симоненко В. Б. Превентивная кардионеврология [Текст] / В. Б. Симоненко, Е. А. Широков. — СПб.: Изд-во Фолиант. — 2008. — 224 с.
12. Сичов О. С. Фібриляція передсердь: стан проблеми в Україні та за кордоном [Текст] / О. С. Сичов // Український кардіологічний журнал. — 2007. — № 5. — С. 63—66.
13. Суслина З. А. Сосудистые заболевания головного мозга в России: достижения и нерешенные вопросы [Текст] / З. А. Суслина // Кардионеврология : Труды 1 Национального Конгресса «Кардио неврология» / под ред. М. А. Пирадова, А. В. Фонякина. — М., 2008. — С. 7—10.
14. Сычев О. С. Фибрилляция предсердий. Современные подходы к лечению и профилактике осложнений у пациентов с сопутствующей патологией сердца [Электронный ресурс] / О. С. Сычев. — Режим доступа : http://www. education.umj.com. ua/.../fibrillyaciya-predserdi.
15. The heart and the brain. Aspects of their interrelation [Text] / D. Bartko, F. Ducat, S. Janco et al. // VnitrLec. — 1996. — Vol. 42. — P. 482—489.
16. Hart G. R. Meta-analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation [Text] / G. R. Hart // Ann. Intern. Med. — 2007. — 146. — P. 857—867.
17. Kelly-Hayes M. The influence of gender and age on disability following ischemic stroke: The Framingham Study [Text] / M. Kelly- Hayes // J. Stroke Cerebrovasc. Dis. — 2003. — Vol. 12. — P. 119—126.
18. Stroke severity in atrial fibrillation: the Framingham study [Text] / H. J. Lin, P. A. Wolf, M. Kelly-Hayes, et al. // Stroke. — 1996. — Vol. 27. — P. 1760—1764.
19. Lip G. Y. Management of atrial fibrillation: the NICE guidelines [Text] / G. Y. Lip, M. Rudolf, P. Kakar // Int. J. Clin. Pract. — 2007. — N 61. — P. 9—11].
20. Outcomes among valvular heart disease patients experiencing ischemic stroke or transient ischemic attack in Olmsted County, Minnesota [Text] / [Petty G. W., Khandheria B. K., Whisnant J. P., et al. ] // Mayo Clin. Proc. — 2005. — Aug. — Vol. 80(8). — P. 1001—1008.
21. Stewart S. Cost of an emerging epidemic: an economic analysis of atrial fibrillation in the UK [Text] / S. Stewart, N. Murphy, F. Walker // Heart. — 2004. — Vol. 90. — P. 286—92.
22. Wolf P. A. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: The Framingham Study [Text] / P. A. Wolf, R. D. Abbott, W. B. Kannel // Stroke. — 1991. — Vol. 22. — P. 983—988.