ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Динаміка показників психічного та моторного розвитку дітей з аутизмом в ході їх лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна
Назва статтi Динаміка показників психічного та моторного розвитку дітей з аутизмом в ході їх лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна
Автори Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 12-16
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-053.2:612.76-036.66 Індекс ББК -
Анотацiя Метою дослідження було оцінити ефективність реабілітації дітей з аутизмом за системою інтенсивної нейро- фізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна (СІНР) на підставі вивчення динаміки їхніх клініко-психопатологічних, клініко- неврологічних і клініко-психологічних показників, а також рівня моторного розвитку. Під спостереженням перебували 385 дітей з дитячим аутизмом (F84.0) в період 1995—2014 роки (протягом 20 років). Отримані результати дослідження свідчать про те, що після проходження реабілітації дітей з аутизмом за СІНР спостерігається позитивна динаміка показників моторного розвитку, а саме зниження м'язового тонусу в дистальних відділах нижніх кінцівок, збільшення обсягу активних та пасивних рухів, покращання тонкої моторики кисті, формування нових великих моторних функцій. В ході реабілітації відбувається поліпшення комунікативних навичок і в ціло му рівня соціалізації хворих, редукція аутистичної симптоматики, підвищується рівень когнітивної продуктивності, достовірно збільшується кількість дітей з норма- тивними рівнями інтелектуального розвитку. Відмічається позитивна динаміка в формуванні мовленнєвих функцій: покращується розуміння зверненої мови, поліпшується темп мови, зменшуються прояви дислалії, відзначається перехід дитини на вищий рівень мовного розвитку. Загалом у хворих в процесі лікування за СІНР відбувається позитивна трансформація паттерну показників, що відображають актуальний психоневрологічний стан та рівні комунікативного, інтелектуального та мовного розвитку дитини. Можна зробити висновок, що СІНР є сучасною реабілітаційною технологією, яку можна використовувати для ефективної реабілітації хворих на дитячий аутизм, в ході якої відбувається нормалізація їх моторного, комунікативного, інтелектуального та мовного розвитку.
Ключовi слова дитячий аутизм, системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, психічний розвиток, моторний розвиток
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Centers for Disease Control (CDC). Prevalence of autism spectrum disorders [Text] : Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 sites. — United States, MMWR No. SS-3. — 2012. — P. 61.
2. Hultman C. M. Perinatal risk factors for infantile autism [Text] / C. M. Hultman, P. Sparen, S. Cnattingius. — Epidemiology. — Vol. 13, 2002. — P. 417—423.
3. Centers for Disease Control (CDC). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years [Text]:Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites. — United States, No. 63 (SS02). — March 28, 2014. — P. 1—21.
5. Марценковский И. А. Очерки детской психиатрии. Аутизм [Текст] : учебное пособие для специалистов в области охраны психичес кого здоровья детей / под ред. И. А. Марценковского. — НейроNews. — 2014. — 280 с.
6. Марценковський І. А. Вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектра аутизму [Текст] : методичні рекомендації / І. А. Марценковський., Я. Б. Бікшаєва, О. В. Ткачова. — К., 2009. — 46 с.
7. The Economic impact of Autistic Children Entering the Adult Population 2014—2028 [Text] : A Research Report. — USA : SAGE Crossing Foundation, INC., 2013. — P. 1.
8. Довідник Національного аутистичного товариства Вели- ко британії «Підходи до корекції аутизму» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://autism.in.ua/en/coop/102- intarnational?format=pdf. — Дата доступу 06.12.2014 р. — Назва з домашньої сторінки Інтернету.
9. Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для формирования навыков бытовой адапта- ции. Сообщение II [Текст] / М. Ю. Веденина, О. Н. Окунева // Дефектология. — 1997. — № 3. — С. 15—20.
10. Gleberzon B. J. The use of spinal manipulative therapy for pediatric health conditions: a systematic review of the literature [Text] / B. J. Gleberzon, J. Arts, A. Mei, E. L. // J. Can Chiropr Assoc. — 2012 Jun— 56 (2):128. — P. 41.
11. Alcantara J. A systematic review of the literature on the chiropractic care of patients with autism spectrum disorder [Text] / J. Alcantara, J. D. Alcantara, J. Alcantara // Explore (NY). — 2011 Nov-Dec. — 7 (6): 384 — P. 90.
12. Козявкін В. І. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом Козявкіна [Текст] / В. І. Козявкін. — Львів; Трускавець : «Малти-М», 1999. — 280 c.
13. Козявкін В. І. Дитячі церебральні паралічі. Медико-пси- хологічні проблеми [Текст] / В. І. Козявкін, Л. Ф. Шестопалова, В. С. Подкоритов. — Л. : НВФ Українські технології, 1999. — 144 c. 14. Toward objective classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS) [Text] / [E. Schopler, R. J. Reichler, R. F. DeVellis, K. Daly] // J Autism Dev Disord. — 1980. — 10 (1). — P. 91—103. 15. Developmental surveillance and screening for infants and young children [Text] / Committee on Children and Disabilities, American Academy of Pediatrics // Pediatrics. — 2001. — 108 (1). — P. 192—195.
16. Rimland B. Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC): Autism Research Institute, San Diego, CA. — 1999 [Electronic resource] / B. Rimland, S. M. Edelson. — Mode of access : http:// www.autism.com/ind_atec. — Last access : 06.12.2014. — Title from the screen.
17. Корсини Р. Психологическая энциклопедия [Текст] // Цветные матрицы Равена / Р. Корсини, А. Ауэрбах. — СПб.: Питер, 2006. — 1096 с.
18. Promising Practices for the Identification of Individuals with Autism Spectrum Disorders. Minnesota Eligibility Criteria for Special Education [Text]. — MN Rule adopted June 12, 2000. — 72 р.
19. Качмар В. О. Електронна медична карта пацієнта. Взаємо- сумісність та стандартизація [Текст] / В. О. Качмар, А. І. Хви щун // Український журнал телемедицини та мед. телематики. — 2008. — Т. 6. — № 1. — C. 76—79.
20. Тарасун В. В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів / В. В. Тарасун, Г. М. Хворова. — К.: Науковий світ, 2004. — 100 с. — Бібліогр. — С. 92—96.