ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Специфіка клінічної структури депресій, які коморбідні з розладами особистості
Назва статтi Специфіка клінічної структури депресій, які коморбідні з розладами особистості
Автори Назарчук Олександр Анатолійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 86-89
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-06:159.96 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 107 хворих на депресії (основна група — 55 хворих з коморбідними розладами особистості: 24 хворих з емоційно нестійким, імпульсивним типом особистості (F60.3) та 31 хворий з тривожним розладом особистості (F60.6); контрольна група — 52 хворих на депресії без коморбідної патології). Проведено синдромальний аналіз та аналіз феноменологічної структури депресій, що коморбідні з розладами особистості (емоційно нестійким і тривожним типами). Досліджено специфіку супутньої коморбідної психіатричної патології та психопатологічної симптоматики депресій з відповідними коморбідними розладами особистості. За результатами дослідження виокремлено клініко-психопатологічні ознаки даних депресій, які можуть бути використані як диференційні критерії їх діагностики.
Ключовi слова депресія, коморбідність, розлад особистості, емоційно нестійкий розлад, тривожний розлад, особливості клініки.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Васильева, В. О. К патопсихологической характеристике расстройств личности при тревожных депрессиях [Текст] / В. О. Васильева, Э. Б. Дубницкая, В. В. Читлова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. — 2013. — № 3. — C. 17—23.
2. Денисенко, М. М. Патопсихологические механизмы фор- мирования суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями [Текст] / М. М. Денисенко // Медицинская психология. — 2010. — T. 5. — № 3(19). — C. 55—61.
3. Кожина, А. М. Современные подходы к психотерапии непсихотических депрессивных расстройств, сопровождаю щихся суицидальным поведением [Текст] / А. М. Кожина, Е. А. Зелен- ская // Там же. — 2012. — T. 7. — № 3(27). — C. 68—72.
4. Совершенствование методов ранней диагностики психиче- ских расстройств (на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения) [Текст] / В. Н. Краснов, Т. В. Довженко, А. Е. Бобров и др. — М.: «Медпрактика-М», 2008. — 136 с.
5. Марута, Н. А. Восстановление социального функционирова- ния — основная цель терапии депрессии [Текст] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 8 (53). — С. 16—20.
6. Марута, Н. А. Диагностика и терапия униполярной депрессии в современных условиях: мифы и реальность [Электронный ресурс] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 2 (47). — Режим доступа : http://www.neuronews.com.ua./article/765.html
7. Пшук, Н. Г. До питання про якість життя хворих на соматизовані депресивні стани [Текст] / Н. Г. Пшук, Г. Я. Пшук // Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних і пси- хосоматичних хвороб : тези доповідей. — Вінниця, 2010. — С. 90.
8. Смулевич, А. Б. Психические расстройства в клинической практике [Текст] / А. Б. Смулевич; — М.: МЕДпресс-информ, 2011. — 720 с.
9. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология [Текст] / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск : Пороги, 2006. — 472с.
10. Психическое здоровье населения мира: социально-экономический аспект (по данным зарубежных исследований 2000— 2010 гг.) [Текст] / [В. С. Ястребов, И. А. Митихина, Г. Т. Митихин и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2012. — № 2. — с. 4—13.
11. Chernyak, N. Affective disorders spectrum of patients with personality disorders [Electronic Resource] / N. Chernyak. — Prague: 20th European Congress of Psychiatry, 2012. — P-311/CD.
12. Derogatis, L. R. The SCL-90-R [Text] / L. R. Derogatis // Clinical Psychometric Research. — Baltimore, 1975. — P. 1—134.
13. Temperament and character profile of alcohol dependent patients with depressive symptoms [Electronic Resource] / [E. Kurgyis, B. Andó, S. Rózsa, et al.] — Prague: 20th European Congress of Psychiatry, 2012. — P-50/CD. — Mode of access : URL : http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933812742177
14. Lam, R. W. Depression [Text] / R. W. Lam, H. Mok. — NY: Oxford university press, 2012. — 140 p.