ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Система психокорекції і психопрофілактики професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю
Назва статтi Система психокорекції і психопрофілактики професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю
Автори Пшук Наталія Григорівна
Камінська Ганна Олексіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 97-101
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 614.23:617-089:811.161.2'42 Індекс ББК -
Анотацiя На основі аналізу та узагальнення даних соціально-психологічного та психодіагностичного обсте- жень 192 лікарів хірургічного та терапевтичного профілю з ознаками професійної дезадаптації були визначені індивідуально-психологічні предиктори формування професійної дезадаптації, встановлено особливості особистісних копінг-ресурсів, особливості комунікативної настанови і рівня комунікативної толерантності, ідентифіковані домінуючі копінг-стратегії і паттерни поведінки лікарів відповідних соціально-професійних груп з ознаками професійної дезадаптації. На підставі отриманих даних обґрунтовано, розроблено і впроваджено систему психокорекції і психопрофі- лактики професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю, яка становить єдину етапну послідовну систему психокорекційних та психопрофілактичних впливів, мішенями котрої визначені складові феномена психологічної дезадаптації, а саме — патологічний психоемоційний стан, негативна комунікативна настанова, патоперсонологічні особливості та дезадаптивні поведінкові паттерни. Встановлено, що використання розробленої єдиної послідовної системи психокорекційних та психопрофілактичних впливів, що включає теоретичний, практико-орієнтований і розвиваючий блоки, дозволяє знизити прояви негативних особистісних характеристик, що перешкоджають ефективній професійній адаптації, поліпшити загальний психоемоційний стан, ставлення до професійної праці, сприяє підвищенню ефективності виконання професійної діяльності.
Ключовi слова професійна дезадаптація, лікарі хірургічного та терапевтичного профілю, психопрофілактика, психокорекція.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бессонов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Бессонов. — СПб.: Речь, 2004. — 271 с.
2. Витенко И. С. Структура дезадаптивных реакция у врачей общей практики / И. С. Витенко // Медична психологія. — 2010. — № 4. — С. 3—5.
3. Галимов А. Р. Стресс на работе у врачей-хирургов и его профилактика : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.50. — М., 2006. — 24 с.
4. Психология социальных ситуаций : хрестоматия / сост. Н. В. Гришина. — СПб.: Питер, 2001. — 403 с.
5. Практикум по психологии профессиональной деятельно- сти : учеб ное пособие / под ред. Т. С. Никифорова, А. М. Дмитриевой, В. М. Снеткова. — СПб.: Изд. СПб. ун-та, 2000. — 304 с.
6. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Мето- дики и тесты : учебное пособие / Д. Я. Райгородский. — Самара : Издательский Дом «Бахрах», 1998. — 672 с.
7. Решетников A. B. Социология медицины : учебник / A. B. Ре- шетников. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 256 с.
8. Адаптация к профессиональной деятельности / Физиология трудовой деятельности // [А. Ж. Юревиц, В. С. Аверьянов, О. В. Виноградов и др.] — СПб.: Наука, 1993. — С. 209—277.
9. Balch M. Charles. Stress and Burnout Among Surgeons. Understanding and Managing the Syndrome and Avoiding the Adverse Consequences / Charles M. Balch, Julie A. Freischlag, Tait D. Shanafelt // Archives of Surgery. — April, 2009. — Vol. 144 (4). — P. 371—376.
10. Stress, burnout, and maladaptive coping: Strategies for surgeon well-being / [James G. IV Bittner, Zarrish Khan, Maya Babu et al.] // Bulletin of the American college of surgeons. — August, 2011. — P. 17—22.
11. Burnout syndrome among critical care healthcare workers / [Nathalie Embriaco, Laurent Papazian, Nancy Kentish-Barnes, et al.] // Current Opinion in Critical Care. — 2007. — № 13. — P. 482—488.
12. A three-year cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a counseling intervention for help-seeking physicians / Karin Ro E Isaksson, Reidar Tyssen, Asle Hoffart, et al.] // BMC Public Health. — 2010, 10: 213.