ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Психофізіологічні особливості пацієнтів з невротичними розладами з урахуванням антропологічних типів
Назва статтi Психофізіологічні особливості пацієнтів з невротичними розладами з урахуванням антропологічних типів
Автори Семікіна Олена Євгенівна
Каленська Галина Юріївна
Кутіков Олександр Євгенович
Канурний Іван Іванович
Канцедал Тетяна Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 105-110
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-088.47:572.9:575.191 Індекс ББК -
Анотацiя Було обстежено 128 пацієнтів з невротичними розладами та 105 осіб із загальної популяції. Проаналізовано приналежність пацієнтів до різних антропологічних типів (АТ). Серед пацієнтів з неврастенією відмічено переважання альпійського антропологічного типу, серед пацієнтів з тривожно-фобічним розладом — динарського, арменоїдного та палеоєвропейського АТ, серед пацієнтів з соматоформною вегетативною дисфункцією — альпійського, атланто-балтійського та лапоноїдного АТ. Виокремлено психофізіо логічні особливості пацієнтів з невротичними розладами в залежності від антропологічного типу.
Ключовi слова невротичні розлади, антропологічний тип, неврастенія, соматоформні розлади, тривожні розлади.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мартыненко, Н. В. Клинико-эпидемиологические исследования распространённости непсихотических психических расстройств среди населения Украины / Н. В. Мартыненко // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 12, вип. 1—4 (44—47). — С. 56—58.
2. Положий, Б. С. Социальное состояние общества и психи- чес кое здоровье : руководство по социальной психиатрии / Б. С. Положий / под ред. Дмитриевой Т. Б. — М.: Медицина, 2001. — С. 36—51.
3. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні : інформаційно-аналітичний огляд за 2000— 2009 рр. — Х.: Арсіс, 2010. — 160 с.
4. Александровский, Ю. А. Некоторые узловые вопросы, со- временной пограничной психиатрии / Ю. А. Александровский // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2006. — Т. 8. — № 2. — С. 4—13.
5. Сегеда, С. Этногенетические процессы на территории Руси-Украины по данным антропологии / С. Сегеда // Украинский истори чес кий журнал. — 2001. — № 3. — С. 43—47.
6. Сегеда, С. П. Антропологічний склад українського народу: етно генетичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступе- ня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05; 03.00.14 / С. П. Сегеда: НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль ського. — К., 2002. — 35 с.
7. Коркмазов, А. Ю. Проблема этноса и этничности в науке: в поисках парадигмы / А. Ю. Коркмазов // Вестник Северо-Кав каз- ского государственного технического ун-та : сб. науч. тр. серия «Гуманитарные науки» / Северо-Кавказский государственный технический ун-т. — Ставрополь, 2004. — № 1 (11). — С. 7—12.
8. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Ели сеев. — 2-е изд., испр. и перераб. — СПб.: Питер, 2003. — С. 175—178.
9. Книга практического психолога: Ч. 1,Ч. 2. / [А. Н. Беседин, И. И. Липатов, А. В. Тимченко, В. Б. Шапарь]. — Харьков : РИП «Оригинал»; фирма «Фортуна-пресс», 1996.
10. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие. — Самара: Издательский Дом Бахрах-М, 2001. — 672 с.
11. Морфология человека : учебное пособие. — 2-е изд., перераб., доп. / под ред. Б. А. Никитюка, В. П. Чтецова. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — 344 с.
12. Хрисанфова, Е. Н. Антропология / Е. Н. Хрисанфова, И. В. Пере возчиков. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 320 с. 13. Бунак, В. В. Антропометрия. Практический курс / В. В. Бу- нак. — М.: «Учпедгиз», 1941. — 367 с.