ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Принципи побудови системи психотерапії у хворих на соматичні захворювання з непсихотичними порушеннями психічної сфери
Назва статтi Принципи побудови системи психотерапії у хворих на соматичні захворювання з непсихотичними порушеннями психічної сфери
Автори Михайлов Борис Володимирович
Федак Богдан Степанович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 83-85
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.08-039 Індекс ББК -
Анотацiя В статті висвітлено результати вивчення індивідуально-психологічних особливостей пацієнтів з нападами стенокардії при ішемічній хворобі серця, інфарктом міокарда, гіпертонічними кризами у хворих на артеріальну гіпертензію, мозковими інсультами і транзиторними ішемічними атаками. Викладено чинники, що формують патопсихологічні механізми формування нонкомплаєнтності, визначено структуру проявів та загальні закономірності формування непсихотичних порушень психічної сфери у хворих з гострими соматичними станами. Висвітлена психокорекційна про- грама, яка визначає формування відповідального ставлення до власного здоров'я, підвищення рівня соціального функціонування та якості життя.
Ключовi слова психосоматика, патопсихологічні механізми, комплаєнс, психосоціальна реабілітація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Смулевич А. Б. Психокардиология / А. Б. Смулевич, А. Л. Сыр- кин. — М.: МИА, 2005. — 778с.
2. Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та пе- ребігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич // Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия : спец. вып. — 2008. — № 243. — С. 71—74.
3. Артериальная гипертензия в фокусе психо кар дио логии // [И. В. Дроздова, Л. Г. Степанова, Н. А. Яковенко, М. Н. Емец] // Медична психологія. 2014. — Т. 9. — № 1 (33). — С. 41—48.
4. Депрессивные расстройства в общемедицинской прак- тике по данным исследования КОМПАС: взгляд кардиолога / Органов Р. Г. Погосова Г. В., Шальнова С. А. [и др.] // Кардиология — 2005 — № 8 — С. 38—44.
5. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group Depres sive symptoms and risk of coronary heart disease and mortality in elderly Americans / [A. A. Ariyo, M. Haan, C. M. Tangen et al.] // Circulation. — 2000 — 102:1773—9.
6. Напреєнко О. К. Психіатрична наука в Україні у 2013 році та на- прямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України) / О. К. Напреєнко // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 1 (78). — С. 18—22.
7. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та психіат- ричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Нейро News. Психоневрология и нейропсихиатрия. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90. 8. Гиндикин В. Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства : справочник / В. Я. Гиндикин— Киев : «Здоров'я», 1997. — 104 с.
9. Михайлов Б. В. Психотерапия в общесоматической медицине : клин. руководство / Б. В. Михайлов, А. И. Сердюк, В. А. Федосеева. — Харьков: Прапор, 2002. — 108 с.
10. Зв'язок комплаєнсу при лікуванні артеріальної гіпертензії з психологічними чинниками особистості / [К. М. Амосова, Л. Є. Трачук, Н. В. Береза, Ю. В. Руденко] // Серце і судини. — 2012. — № 1(37). — С. 85—92.
11. Долженко М. Н. Депрессивные и тревожные расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях / М. Н. Долженко // Практична ангіологія. — 2006. — Т. 2. — № 1. — С. 17—23.
12. Состояние психического здоровья населения и тенденции развития психиатрической помощи на постсоветском пространстве / Морозов П. В., Незнанов Н. Г., Лиманкин О. В. [и др.] // Український вісник психоневрології. — Т. 22, вип. 1 (78) — 2014. — С. 11—17.
13. Kapfhammer H.-P. Concept of somatoform disorder / H.-P. Kapfhammer // Journal of The Europe Psych. Ass. — 2011. — Vol. 26. — Suppl. 1. — P. 63.
14. Шестопалова Л. Ф. Довіра до лікаря як чинник формування комплаєнсу у хворих на невротичні та психічні розлади // Шестопалова Л. Ф., Кожевникова В. А., Бородавко О. О. // Медицинская психология. — Т. 8. № 4 (32). — С. 3—7.