ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Особливості клініко-гемодинамічних показників у хворих з різними формами мігрені
Назва статтi Особливості клініко-гемодинамічних показників у хворих з різними формами мігрені
Автори Мяловицька Олена Анатоліївна
Дідкова Юлія Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 46-48
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.857:612.13-071 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена дослідженню гемодинамічних особливостей у хворих на мігрень. Було обстежено 58 хворих на мігрень: 48 —на мігрень без аури та 10 — на мігрень з аурою. Проводили оцінку показників лінійної швидкості кровотоку у середньомозкових, хребетних та базилярній артеріях в двох групах хворих: з мігренню з аурою та мігренню без аури. Виявлено, що не залежно від форми мігрені, стан гемодинаміки в басейні середньомозкових артерій в період між нападами суттєво відрізняється від таких самих показників в групі практично здорових і перевищує значення норми, що свідчить про підвищення тонусу судинної стінки і її готовності до вазоконстрикції, навіть при незначній дії чинників, які провокують мігрень. Таким чином, пацієнти, які страждають на мігрень, потребують превентивного лікування в період між нападами мігрені з метою попередження мігрень-асоційованих ускладнень, таких як мігренозний статус або інфаркт мозку.
Ключовi слова мігрень, мігрень з аурою, мігрень без аури, гемодинамічні показники, лінійна швидкість кровотоку, мігренозний інсульт.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Амелин А. В. Мигрень (патогенез, клиника, лечение) / Амелин А. В., Игнатов Ю. Д., Скоромец А. А. — СПб.: С.-петерб. мед. изд-во, 2001. — 199 с.
2. Мигрень. Патогенез, клиника, фармакотерапия : руковод- ство для врачей / [А. В. Амелин, Ю. Д. Игнатов, А. А. Скоромец, А. Ю. Cоколов]. — 3-е изд. — М. : МЕДпресс-информ, 2011/2014. — 256 с.
3. Баришевська В. В. Структурно-функціональний стан голов- ного мозку у хворих з різними формами мігрені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 «Нервові хвороби» / Баришевська В. В. — Х., 2009. — 19 с.
4. Иззати-Заде К. Ф., Шутов А. А. Мигрень — болезнь тромбоцитов периферической крови // Международный неврологичес- кий журнал. — 2007. — № 2 (12). — С. 63—68.
5. Калашников В. И. Оценка показателей церебральной ауторегуляции у больных с мигренью / Калашников В. И., Абдуллаев Р. Я., Калашникова И. В. // Тезисы Российской науч.-практ. конф. «Патологическая боль», 14—16 октября 1999 г. — С. 56—57.
6. Калашников В. И. Допплерографическая оценка мозговой гемодинамики в болевой фазе мигренозного приступа / В. И. Калашников, Р. Я. Абдуллаев // Там же. — С. 55—56.
7. Международная классификация головных болей (2-е из- дание, 2003) // Новости медицины и фармации. Тема номера: Неврология. — 2009. — № 299 — С. 68—71.
8. Мурашко Н. К. Мігрень: етіологія, патогенез, клініка, сучас ні підходи до медикаментозного лікування / Н. К. Мурашко, Г. М. Чуприна // Мистецтво лікування. — 2012. — № 6 (92). — С. 17—20.
9. Поліщук В. А. Ускладнення мігрені. Діагностика і невідкладна допомога згідно з сучасними світовими рекомендаціями / Поліщук В. А., Свістільнік Р. В., Яцковська З. П. // Медицина неот- ложных состояний. — 2011. — № 3(34). — С. 110—120.
10. Старикова Н. Л. Изменения системы церебральной гемодинамики у больных мигренью в межпароксизмальном периоде : автрореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / Н. Л. Старикова. — Пермь, 1998. — 23 с.
11. Фисун Ю. О. Мігрень та інсульт: сучасні перспективи профілактики та лікування / Ю. О. Фисун, С. Ю. Фисун // Проблеми екології та медицини. — 2011. — Т. 15 № 5 — 6. — С. 13—16. 12. Migraine, headache, and the risk of stroke in women: a prospective study / [Kurth T., Slomke M. A., Kase C. S. et al.] // Neurology. — 2005. — Vol. 64 (6). — P. 1020—1026.
13. Migraine's іmpact today / [LiptonR. B., StewartW. F., ReedM. et al.] // Postgraduate Medicine — 2001. — Vol 109. № 1. — Р. 38—45.
14. Lipton R. Prevalence and burden of migraine in theUnited States: data from the American migraine study II. / R/ Lipton, W. Stewart //Headache. — 2001. — № 41: 646 — Р. 57.