ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Організаційно-правові підходи до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні на засадах фармацевтичного права
Назва статтi Організаційно-правові підходи до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні на засадах фармацевтичного права
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
З рубрики ОРГАНІЗАЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ, ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 144-148
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя Міжнародний досвід провідних країн світу демонструє необхідність розроблення в Україні політики правової підтримки медико-фармацевтичного забезпечення наркозалежних пацієнтів у світлі об'єднаної національної, державної, суспільної справи, для забезпечення якої створюються солідарні механізми, що акумулюють фінансові ресурси держави та суспільства. Мета роботи полягала у вивченні організаційно-правових підходів до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні на засадах фармацевтичного права (регіональний аспект). В ході дослідження опрацьовано документальну інформацію щодо законодавчого та нормативно-правового забезпечення замісної підтримувальної терапії. Проведено порівняння іноземного та вітчизняного досвіду у вказаній сфері. Узагальнено судово-фармацевтичну практику. Використано методи нормативно-правового, документального, порівняльного, графічного та судово- фармацевтичного аналізу. У статті наведено результати вивчення організаційно-правового, соціально-економічного підходів до модернізації і реформування системи охорони здоров'я в країнах світу. З позиції судо вої фармації проведено аналіз проблем щодо підвищення рівня замісної підтримувальної терапії, паліативної допомоги та загальнодержавного проведення реформування сфери охорони здоров'я на регіональному рівні на засадах фармацевтичного права. Запропоновано організаційно-правові підходи до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні, зокрема провести пілотування електронного інструменту моніторингу замісної підтримувальної терапії, надати рекомендації та пропозиції щодо його доопрацювання та ін.
Ключовi слова замісна підтримувальна терапія (ЗПТ), лікарські засоби, фармацевтичне право, судова фармація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. 93,3 % украинцев за реформу системы здравоохране- ния [Електронний ресурс] // Інформаційне Агентство МОСТ ДНЕПР. — 09.09.2011. — Режим доступу : http://most-dnepr.info/ news/society/43777.htm
2. Бацунов В. Доступ к программе ЗПТ — 5 украинцев обрати- лись в ООН [Електронний ресурс] / В. Бацунов // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи «Права Людини в Украї- ні». — 22.07.2013. — Режим доступу : http://khpg.org/index. php?id=1374502755
3. Затриманий помер у СІЗО через відмову у замісні під- тримувальній терапії [Електронний ресурс] // Голос України. — 11.06.2013. — Режим доступу : http://golosukraine.com/publication/ prigodi/za-i-poza-zakonom/12674-zatrimanij-pomer-u-sizo-cherezvidmovu- u-zamisni-p/
4. Карась О. Через переривання ЗПТ в СІЗО помер затри- маний [Електронний ресурс] / О. Карась // Міжнародний фонд «Відродження». — 11.06.2013. — http://www.irf.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=40121:2013-06-11-07- 30-49&catid=21:news-health&Itemid=62
5. Ковжарова Е. В. Міжнародний досвід вирішення проб- леми фінансування системи охорони здоров'я: практичні ви- сновки для України [Текст] / Е. В. Ковжарова // Формування УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 22, ВИП. 4 (81) — 201148 4 ОРГАНІЗАЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ, ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ демократичного та ефективного державного управління в Україні : матеріали наук.-практ. семінару 11—12 берез. 2002 р / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — С. 65—77.
6. Ковжарова Е. В. Організаційно-економічні основи системи охорони здоров'я в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Е. В. Ковжарова. — К., 2005. — 19 с.
7. Наказ МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13
8. Наказ МОЗ України від 27.03.2012 р. № 200 «Про затвер- дження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0889-12
9. Наказ МОЗ України від 27.03.2013 р. № 238 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 бе- резня 2012 року № 200» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0637-13
10. Наказ МОЗ України, МВС України, Мін'юста України, Держслужби України з контролю за наркотиками від 22.10.2012 р. № 821/937/1549/5/156 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперерв- ності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/z1868-12
11. Постанова КМУ від 03.06.2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотич- них засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF
12. Постанова КМУ від 06.05.2000 р. № 770 «Про затвер- дження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua
13. Прес-служба МОЗ України. Створення центрів первинної медичної допомоги має супроводжуватися розвитком мережі амбулаторій із належним матеріально-технічним забезпеченням [Електронний ресурс] // Новости медицины и фармации. — 2013. — № 1—2 (442—443). — Режим доступу : http://www. mif-ua.com/archive/article/34827
14. Статистика [Електронний ресурс] // Інформаційний бюле- тень з питань ЗПТ Українського інституту досліджень політики щодо громадського здоров'я. — 2013. — Вип. № 6 (68). — Режим доступу : http://www.uiphp.org.ua/ua/home/events/news72013.
15. Судебно-фармацевтические аспекты проблемы каннаби- ноидной зависимости от психоактивных веществ растительного происхождения в России и Украине [Текст] / В. В. Шапова лов (мл.), В. В. Шаповалов, В. А. Радионова [и др.] // Научные ведомости Белгородского государственного университета (Медицина. Фар- мация). — 2014. — № 4 (175), вып. 25. — С. 221—226.
16. Тогунов И. А. Типология систем здравоохранения и ор- ганизационно-правовое поле медицинских услуг [Электронный ресурс] / И. А. Тогунов // Русский медицинский сервер. — Режим доступа : http://www.rusmedserv.com/zdrav/control/article_14.html
17. Фармацевтичне право в наркології [Текст] / за ред. В. О. Ша повало вої, І. К. Сосіна, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
18. Фотаки М. Сочетание общественного/государственного и частного в Российской системе здравоохранения в свете международного опыта [Текст] / М. Фотаки // Общественное и частное в здравоохранении и в медицинском страховании (состояние, проблемы, перспективы): сб. — М., 1999. — С. 8—11.
19. Черкасская Г. В. Проблемы социальной политики. Под- го товка кадров [Электронный ресурс] // Проблемы современ- ной экономики. — 2008. — N 3 (27). — Режим доступа : http:// www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2116
20. Щепин О. П. Фундаментальные основы политики здраво- охранения [Текст] / О. П. Щепин, В. Б. Филатова, Я. Д. Погорелова. — М.: Изд-во НПЦ «Эскиз», 1999. — 70 с.
21. Щербиніна М. Б. Реформа системи охорони здоров'я України: проблеми сьогодення [Електронний ресурс] / М. Б. Щер- биніна, І. Ю. Скирда // Новости медицины и фармации. — 2012. — № 4 (402). — Режим доступу : http://www.mif-ua.com/archive/ article/26830
22. Юрій Бєлоусов: «Для забезпечення безперервності замісної підтримувальної терапії необхідна тісна взаємодія установ охорони здоров'я та органів внутрішніх справ» [Електронний ресурс] // Сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. — 11.06.2013. — Режим доступу : http:// www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=2762:2013-06-11-12-30-40&catid=14:2010-12-07-14- 44-26&Itemid=75
23. Field M.G. The health system and the polity: A contemporary American dialectic [Text] / M. G. Field // Social Science & Medicine. Part A: Medical Psychology & Medical Sociology. — 1980. — Vol. 14, Issue 5. — Р. 401.
24. Forensic and pharmaceutical status of the determination of depending from cannabinoids (F12) [Text] / [Shapovalov V. V. (Jr.), Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Negretsky S. N.] // European Applied Sciences. — 2013. — Vol. 2. — № 9. — P. 146—149.
25. Opioid treatment in Ukraine risks losing momentum [Electronic resource] // Bulletin of the World Health Organization. — 2013. — Vol. 91. — № 2. — Р. 87—88. — Access: http ://www.who. int/bulletin/volumes/91/2/13-020213/en/index.html
26. Pharmaceutical law and forensic pharmacy: algorithm for definition of the status of cannabinoids narcomany (F12) [Electronic resource] / [Shapovalov V. V. (Jr.), Shapovalova V. A., Shapovalov V. V. et al.] // E-Journal: Research Bulletin S World «Modern scientific research and their practical application». — 2013. — Vol. J21306- 019. — Р. 108—111. — Access : http://www.sworld.com.ua/index. php/ru/e-journal/the-content-of-journal/j213/20935-j21306