ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Клініко-психопатологічні закономірності формування суїцидальної поведінки у хворих на біполярні афективні розлади
Назва статтi Клініко-психопатологічні закономірності формування суїцидальної поведінки у хворих на біполярні афективні розлади
Автори Марута Наталія Олександрівна
Тахташова Діна Рашидовна
Панько Тамара Василівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 9-14
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616.89-008.441.44-07 Індекс ББК -
Анотацiя Статтю присвячено аналізу клініко-психопатологічних та патопсихологічних закономірностей формування суїцидальної поведінки пацієнтів в різних фазах біполярного афективного розладу (БАР) та розробленню на цієї підставі системи психопрофілактики для даного контингенту. Доведено, що в структурі суїци- дальної поведінки пацієнтів з БАР суї цидальні рішення та наміри переважають над суїцидальними думками, фантазуваннями та переживаннями (61,5 % та 38,5 %, відповідно, p < 0,05). Аналіз ґенезу суїцидальної поведінки показав, що у 48,4 % обстежених ре- єструвався психопатологічний варіант, у 32,5 % — ситуаційний варіант, а у 18,8 % — змішаний варіант. Здійснений у роботі аналіз клініко-психопатологічних та патопсихологічних закономірностей формування суїцидальної поведінки при різних варіантах БАР дозволив розробити та впровадити диференційовану програму психопрофілактики, яка складається з п'яти етапів: кризової терапії, розгорнутої діагностики, основних та підтримувальних лікувально-про- філактичних заходів, соціально-психологічної допомоги. Засоби терапевтичного впливу на всіх етапах застосовували у вигляді фармакотера пії, психотерапії та психосоціальної допомоги. Аналіз дієвості запропонованої програми дозволяє зробити висновок про ефективність розроблених заходів, що підтверджується динамікою клініко-психопатологічних, патопсихологічних показників, суїцидологічного статусу та характеристик якості життя пацієнтів з суїцидальною поведінкою при БАР. Ефективність розробленої програми підтверджується стійкістю досягнутого профілактичного впливу, про що свідчать дворічні катамнестичні дослідження.
Ключовi слова біполярний афективний розлад, депресивний епізод, маніакальний епізод, змішаний епізод, механізми суїцидоґенезу, фрустрація, психологічний захист, особистісні особливості, програма психопрофілактики.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Завершені суїцидальні спроби у популяції психічно хворих [Текст] / [А. М. Бачериков, Е. Г. Матузок, К. В. Харіна та ін.] // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2010. — № 1—2 (24—25). — С. 10—15.
2. Беро, М. П. Досвід організації роботи з особами з суїцидальним ризиком і схильних до самоушкодження [Текст] / М. П. Беро, С. Я. Беро // Український вісник психоневрології. — 2008. — T. 16, вип. 1 (54). — C. 70—72.
3. Психотерапевтическая хрестоматия [Текст] : Т. 1 / [В. А. Вербенко, Н. В. Вербенко, В. Н. Клинков и др.]; под ред. В. П. Само- хвалова, О. С. Чабана. — Тернополь : ТГМУ, 2012. — 428 с. 4. Визначення специфічних факторів рецидивування ауто- аґресивної поведінки [Текст] / [Г. Я. Пілягіна, С. А. Чумак, Є. М. Харченко та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 1 (54). — С. 85.
5. Войцех, В. Ф. Клиническая суицидология [Текст] / В. Ф. Вой- цех. — М.: Миклош, 2008. — 280 с.
6. Денисенко, М. М. Суїцидальна поведінка у хворих на екзо- генні та ендогенні депресії (клініко-психопатологічні та патопси- хологічні особливості, принципи профілактики) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» / М. М. Денисенко. — Х., 2011. — 20 с.
7. Діагностика прихованих суїцидальних намірів у хворих на психічні розлади [Текст] : метод. рек. / МОЗ України, НАМН України, Український центр наукової медичної інформації та па- тентно-ліцензійної роботи; уклад.: Н. О. Марута, А. М. Бачериков, Т. В. Ткаченко та ін. — Х., 2011. — 17 с. 8. Кожина, А. М. Современные стратегии в терапии бипо- лярного аффективного расстройства [Текст] / А. М. Кожина, Л. М. Гайчук // Психічне здоров'я. — 2009. — T. 3—4 (24—25). — C. 60—62.
9. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра [Текст] / В. Н. Краснов. — М.: Практическая медицина, 2011. — 432 с.
10. Марута, Н. А. Современные принципы терапии биполярного расстройства [Электронный ресурс] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2011. — № 6 (33). — Режим доступа : http:// www.neuro.health-ua.com/article/537.html.
11. Марута, Н. А. Биполярные расстройства: распространен- ность, медико-социальные последствия, проблемы диагностики [Электронный ресурс] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2011. — № 2 (29). — Режим доступа : http://www.neuro.health-ua.com/ article/439.html.
12. Нуллер, Ю. Л. Аффективные психозы [Текст] / Ю. Л. Нуллер, И. Н. Михайленко // Аффективные расстройства. Междисциплинарный подход : сб. науч. тр., посвященный памяти проф. Ю. Л. Нуллера. — СПб.: НИПНИ им. В. М. Бехтерева, 2009. — Т. 140. — С. 233—248.
13. Очеретяная, Н. Биполярное расстройство: клинический обзор [Текст] / Н. Очеретяная // Здоров'я України. — 2011. — № 4 (19). — С. 36—37.
14. Подкорытов, В. С. Современные подходы к лечению «фармакорезистентных» депрессий [Текст] / В. С. Подкорытов // Український вісник психоневрології. — 2008. — T. 16, вип. 2 (55). — C. 55—58.
15. Психотерапия [Текст] / Б. Д. Карвасарский. — М.; СПб.: Питер, 2008. — 672 с.
16. Руководство по современной психотерапии при чрез- вычайных ситуациях и кризисных состояниях с основами пра вославной психотерапии [Текст] / [М. П. Беро, Р. Краузе, Т. Д. Бахтеева, Н. А. Марута и др.] ; под общ. ред. М. П. Беро. — Донецк : Каштан, 2010. — 358 с.
17. Смулевич, А. Б. Депрессии в клинической практике вра- чей общемедицинских специальностей [Электронный ресурс] / А. Б. Смулевич // РМЖ. — 2011. — № 9. — Режим доступа : http:// www.rmj.ru/articles_7662.htm.
18. Чабан, О. С. Биполярная депрессия: проблемы диагностики и те рапии [Электронный ресурс] / О. С. Чабан, Е. А. Хаустова // Нейро News. — 2011. — № 5 (32). — Режим доступа : http://www. neuro.health-ua.com/article/509.html.
19. Шестакова, М. В. Суїцидальна поведінка при депресіях у хворих похилого віку (клініко-психопатологічна характеристика та система профілактики) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» / Марина Володимирівна Шестакова. — Х., 2010. — 20 с.
20. Юр'єва, Л. М. Доказова медицина в сучасній тактиці профілактики суїцидів [Текст] / Л. М. Юр´єва, Ю. М. Шевченко // Таврический журнал психиатрии. — 2011. — Т. 15. — № 2 (52). — С. 54.
21. Altamure, A. C. Long-term management of bipolar disorders: combination of mood stabilizers and atypical antipsychotics [Text] / A. C. Altamure. — Prague : WPA International Congress, 2012. — Vol. 108, suppl. 1. — P. 108.
22. Chang, H. Ведение пациентов с биполярной депрессией [Электронный ресурс] / Н. Chang // Нейро News. — 2012. — № 3 (38). — Режим доступа : http://www.neuronews.com.ua/ article/629.html. 23. Fossati, P. Functional brain imaging of unipolar and bipolar depression: differences and similarities [Text] s : abstract / P. Fossati // 12th inter national review of Bipolar Disorder. — Nice, France, 2012. — P. 30.
24. Frye, M. Биполярное расстройство — акцент на депрес- сии [Электронный ресурс] / M. Frye // Нейро News. — 2012. — № 2 (37). — Режим доступа : http://www.neuronews.com.ua/ article/579.html. 25. Goodwin, G. M. Особенности терапии биполярных рас- стройств [Электронный ресурс] / G. M. Goodwin // Нейро News. — 2010. — № 4 (23). — Режим доступа : http://www.neuronews.com. ua/article/324.html.
26. Хайл-Эверс, А. Базисное руководство по психотерапии [Текст] / А. Хайл-Эверс, Ф. Хайгл, Ю. Отт. — СПб.: «Восточно- Европейский Институт Психоанализа»; «Речь», 2001. — 784 с.
27. Hirschowitz, J. Современные достижения медикаментоз- ной терапии биполярного расстройства [Электронный ресурс] / J. Hirschowitz, A. Kolevzon, A. Garakani // Нейро News. — 2010. — № 8 (27). — Режим доступа : http://www.neuronews.com.ua/ article/414.html.
28. Kutcher, S. Suicide Risk Management [Text] / S. Kutcher, S. Chehil. — Halifax : Lundbeсk Institute, 2007. — 134 p.
29. Maruta N. A. The neurocognitive dysfunction in adult patients with bipolar disorder I type / Maruta N. A., Verbenko V. A., Verbenko G. N. // Crimea Journal of Experimental and Clinical Medicine. — 2013. — Vol. 3. — № 1—2 (9—10) — P. 21—23.