ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Специфіка факторів психічної травматизації у хворих на соматоформні розладита їх вплив наклініко-психопатологічну структуру даноїпатології
Назва статтi Специфіка факторів психічної травматизації у хворих на соматоформні розладита їх вплив наклініко-психопатологічну структуру даноїпатології
Автори Федченко Вікторія Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 60-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.47:616.891.4 Індекс ББК -
Анотацiя Проведена комплексна якісна та кількісна оцінка факторів психічної травматизації (ФПТ) у хворих на соматоформні розлади, встановлений їхній зв'язок із провідним синдромом. Визначена суб'єктивна значущість ФПТ, а також об'єктивні анамнестичні дані щодо тривалості їхньої дії, інтервалу від початку дії ФПТ до виникнення клінічних проявів, характеру дії ФПТ, їх динаміки на момент обстеження, а також реакції на аналогічні події в минулому. Виокремлено провідні та «фонові» ФПТ, а також сфера формування невротичного конфлікту у цієї категорії хворих. Встановлено, що на розвиток соматоформних розладів впливають провідні ФПТ, пов'язані зі сферою власного здоров'я та сімейними стосунками з орієнтацією на власні потреби, що визначають особливості клінічних проявів соматоформних розладів у вигляді виражених вегето- вісцеральних та емоційних порушень.
Ключовi слова соматоформні розлади, фактори психічної травматизації, етіологія, патогенез
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Венгер, О. П. Вплив соціальних факторів на розвиток не- врастенії, дисоціативних та тривожно-фобічних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.00.18 / О. П. Венгер. — Х., 2003. — 20 с.
2. Дворников, В. В. Системный анализ механизмов психической дезадаптации, сопровождающей невротические тревожно- фобические расстройства / В. В. Дворников // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14. — № 1 (52).
3. Александровский, Ю. А. Системный анализ механизмов психической дезадаптации, сопровождающей пограничные психические расстройства / Ю. А. Александровский // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. — 2010. — № 5. — С. 27—35.
4. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні: Інформаційно-аналітичний огляд за 2001— 2010 рр. // [М. К. Хобзей, О. М. Коллякова, О. М. Зінченко та ін.] — 2011. — 175 с.
5. Органные неврозы как психосоматическая пробле- ма / [А. Б. Смулевич, А. Л. Сыркин, С. И. Рапопорт и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — № 12. — С. 4—16.
6. Романовский, В. А. Психогении. Невротические реакции, неврозы, невротические развития : лекция / В. А. Романовский. — 2001. — 108 с.
7. Иванов, С. В. Органные неврозы: аспекты психосоматичес ких соотношений в клинической гетерогенности / С. В. Иванов // Социаль- ная и клиническая психиатрия. — 2002. — № 1. — С. 10—17.
8. Жданова, М. П. Соматоформные расстройства (типология, принципы лечения) / М. П. Жданова, Е. А. Пугач // Реабилитация и абилитация человека. Интегративно-информационные техно- логии : сб. науч. работ; под ред. В. Н. Казакова. — Киев: КВТЦ, 2004. — С. 177—185.
9. Генеалогия, механизмы формирования, клиника и основные принципы терапии соматоформных расстройств / [Б. В. Михайлов, УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 64 — ТОМ 20, ВИП. 3 (72) — 2012 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕРВОВИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ И. Н. Сарвир, В. В. Чугунов, Н. В. Мирошниченко] // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1. — Вып. 1. — С. 36—38.
10. Невротичні, соматоформні розлади та стрес : навч. посібник / [Л. М. Юр'єва, С. Г. Носов, А. Мамчур, Т. В. Малишко]; за ред. проф. Л. М. Юр’євої. — Дніпропетровськ: Арт-пресс, 2006. — 116 с.
11. Janca, A. Diagnosis and assessment of somatoform disorders: facts and controversiers / A. Janca. In: Book of Abstracts of XIV World Congress of Psychiatry. — Prague, 2008. — P. 206.
12. Михайлов, Б. В. Патогенетические механизмы, клиника, дифференциальная диагностика и принципы терапии саматоформных расстройств / [Б. В. Михайлов и др.] // Проблемы медицинской науки и образования. — 2001. — № 2. — С. 22—26.
13. Анкета характеристик факторів психічної травматизації (ФПТ): свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір / Н. О. Марута, Т. В. Панько, В. Ю. Федченко, Г. Ю. Каленська: № 35636; 10.11.2010.
14. Клиническая и медицинская психология : учебное пособие / под. ред. В. Д. Менделевича. — М., 2005. — 432 с.