ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Мінеральна щільність кісткової тканини, цитокіновий статус та ендотеліальна дисфункціяу хворихз рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу, можливості їхкорекції
Назва статтi Мінеральна щільність кісткової тканини, цитокіновий статус та ендотеліальна дисфункціяу хворихз рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу, можливості їхкорекції
Автори Бабінець Л. С.
Надкевич А. Л.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 21-24
Тип статті Індекс УДК 616.711—018.3-002-08.814.1-06:616.71-007.234 Індекс ББК -
Анотацiя Було констатовано більш значиму позитивну динаміку елімінації больового синдрому при поперековому остеохондрозі (ПОХ) на тлі остеопенії (ОП) при включенні до комплексного лікування фармакопунктури мелоксикаму (мовалісу) у порівнянні з групою, що отримувала загаль- ноприйняте лікування (ЗЛ) — зі 100,0 % до відповідно 6,7 % і 26,3 %. Застосування фармакопунктури мелоксикаму в комплексному лікуванні хворих на ПОХ на тлі ОП при- зводило до достовірного зниження прозапальних цитокінів (фактора некрозу пухлин-α і інтерлейкіну-1) і підвищення проти запального цитокіну інтерлейкіну-10 у порівнянні з традиційним дом’язовим введенням препарату. Підсилення ЗЛ курсом акупунктурного введення мелоксикаму кон- статувавало через 3 місяці після початку його наявність достовірної тенденції до відновлення втраченої кісткової маси ((2,46 ± 0,04) % за показником Young Adult %) та до більш значимого зниження (за рівнем метаболіту NO2) ендо- теліальної дисфункції з (5,1 ± 0,02) до (3,8 ± 0,05) мкмоль/л) (p < 0,05), що засвідчило високу протизапальну ефективність мелоксикаму взагалі і доцільність введення його у точки акупунктури за запропонованою методикою.
Ключовi слова рефлекторні прояви поперекового остеохондрозу, остеодефіцит, фармакопунктура, мелоксикам (моваліс), цитокіновий статус, ендотеліальна дисфункція.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бабінець Л. С. Мінеральна щільність кісткової тканини при первинному остеоартрозі: клініко-патогенетичні аспекти, підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Л. С. Бабінець. — 2000. — 26 с.
2. Вікові особливості порушень функції ендотелію та їх фармакологічна корекція (експериментальне дослідження) / [В. В. Безруков, Н. В. Сикало, О. К. Кульчицький та ін.] // Журнал АМН України. — 2005. — Т. 11, № 1. — С. 128—135.
3. Бойчак М. П. Место рефлексотерапии и некоторых других методов альтернативной медицины в современной медицинской практике. / М. П. Бойчак, В. В. Собецкий // Врачебное дело. — 2010. — № 1—2. — С. 10—30.
4. Роль цитокинового звена в воспалительном процессе / [Т. Бухтиарова, З. Омельяненко, В. Хоменко, О. Ядловский] // Вісник фармакології та фармації. — 2009. — № 9. — С. 22 — 27.
5. Епифанов В. А. Остеохондроз позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. — М.: МЕДпресс-информ, 2008. — 272 с.
6. Дубиков А. И. Нестероидные противовоспалительные препара- ты: некоторые практические аспекты применения / А. И. Дубиков // Consilium Medicum. — 2009. — № 1. — С. 13—18.
7. Казимирко В. К. Инволюционный остеоартроз и остео пороз / Казимирко В. К., Коваленко В. Н., Флегонтова В. В. — Донецк: Издатель Заславский А. Ю., 2011. — 724 с.
8. Самосюк И. З. Акупунктура / И. З. Самосюк, В. П. Лысенюк. — М.: Медицина, 2003. — 250 с. 9. Симбирцев А. С. Цитокины — новая система регуляции защитных сил организма / А. С. Симбирцев // Цитокины и вос- паление. — 2002. — Т. 1, № 4. — С. 9—15.
10. Шуба Н. М. Влияние противовоспалительных препаратов на минеральную плотность костной ткани по данным литера- туры / Н. М. Шуба, Т. Н. Тарасенко, А. С. Крылова // Український ревматологічний журнал. — 2011. — № 4(46). — С. 59—64.
11. Abramson SB. Nitric oxide in inflammation and pain associated with osteoarthritis / SB. Abramson // Arthritis Res. Ther. — 2008. — Vol. 10 (Suppl.): 2
12. Devereaux M. W. Low back pain / M. W. Devereaux // Prim. Care Clin. Ollce Pract. — 2004. — Vol. 31. — P. 33—51.
13. Harwood M. I. Low back pain: A Primary Care Approach / M. I. Harwood, B. J. Smith // Clinics in Family Practice. — 2005. — Vol. 7. — № 2. — P. 279—303.
14. The use of multiple sites for the diagnosis of osteoporosis / [Kanis J. A., Johnell O., Oden A., et al.] // Osteoporosis Int. — 2006. — Vol. 17. — P. 27—534.
15. Wiesinger H. Arginine metabolism and the synthesis of nitric oxide in the nervous system / H. Wiesinger // Prog. Neurobiol. — 2001. — Vol. 64, № 4. — P. 365—391.