ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Значення емоційного і пароксизмального мозку в перехідних процесах нейродинамічних систем при невротичних розладах
Назва статтi Значення емоційного і пароксизмального мозку в перехідних процесах нейродинамічних систем при невротичних розладах
Автори Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Воробйова Тамара Михайлівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 69-80
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039.31-008.19 Індекс ББК -
Анотацiя В експерименті на 79 лабораторних щурах з модельними і на 355 хворих з клінічними невротичними розладами досліджено нейропсихологічні, нейробіологічні та електрофізіологічні механізми участі емоційного і пароксизмального мозку в перехідних процесах нейродинамічних систем мозку при невротичних розладах. Використаний новий підхід щодо аналізу нейродинамічних систем мозку, що генерують пароксизмальні прояви будь-якої фізіологічної активності, — нелінійний аналіз біопотенціалів мозку, який дозволяє вивчити динаміку процесів переробки інформації з виходом на програму поведінки нейродинамічних систем в перехідних процесах. Показано, що за своєю суттю це складний механізм вирівнювання будь-якого нерівноважного стану тваринного організму. Інтеграційну діяльність мозку оцінювали за показниками частотно-амплітудного спектра сумарної біоелектричної активності мозку з позицій «детерміністського хаосу» за І. Пригожиним і синергетики. Показано схожість і відмінність участі емоційного і пароксизмального мозку в перехідних процесах нейродинамічних систем за умов різноманітних типів невротичних розладів, їх «зчеплення» у механізмах перехідних станів нейродинамічних систем, фазовість пейсмекерної ролі емоційного мозку та «абортивність» пароксизмальної активності, трансформацію пароксизмів у пароксизмальну активність та пароксизмальні стани, диференційовану участь емоційного мозку у формуванні нового системогенезу (адаптивного). Розкрито роль центральних нейромедіаторів (норадреналіну, адреналіну, серотоніну) в їхньому медіаторному забезпеченні.
Ключовi слова емоційний і пароксизмальний мозок, перехідні процеси, нерівноважний стан.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский, Ю. А. Клиническая иммунология пограничных психических расстройств / Ю. А. Александровский, В. П. Чехонин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 256 с.
2. Алликметс, Л. Х. Проблемы изучения нейрохимических меха- низмов регуляции поведения / Л. Х. Алликметс // Журнал высшей нервной деятельности. — 1970. — Т. 20, № 2. — С. 386—393. 3. Анохин, П. К. Биология и нейрофизиология условных реф- лексов / П. К. Анохин. — М., 1968. — 547 с.
4. Аптер, И. М. Клинико-нейрофизиологический анализ некоторых форм системных неврозов / И. М. Аптер // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — М., 1964. — Т. LXIV, вып. 12. — С. 1858—1863.
5. Атраментова, Л. А. Статистические методы в биологии / Л. А. Атраментова, О. М. Утевская. — Горловка: Вид-во Ліхтар, 2008. — 248 с.
6. Ашмарин, И. П. Новые роли высокостабильных олигопептидов, нейротрофинов и иммуномодуляторов в регуляторном континууме / И. П. Ашмарин, Е. П. Каразеева // Успехи физиологических наук. — 2003. — Т. 34, № 1. — С. 14—19.
7. Бару, А. М. Катехоламины и патология психической деятельности / А. М. Бару // Биогенные амины. — М., 1967. — Ч. 1. — С. 33—35.
8. Березин, Ф. Б. Психическая адаптация и тревога / Ф. Б. Березин. — В кн.: Психическая и психофизиологическая адаптация человека. — Л.: Наука, 1988. — С. 13—21.
9. Березин, Ф. Б. Эмоциональный стресс и психосоматические расстройства. Подходы к терапии / Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников // Бюллетень для врачей и фармацевтов. — М., 1996. — № 1 (9). — С. 13—21.
10. Берченко, О. Г. Нейропсихофизиологические и нейрогормональные механизмы пароксизмальных проявлений активности при невротических соматоформных расстройствах / О. Г. Берченко, С. П. Колядко, Т. П. Бойко // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Експериментальна та клінічна ендокринологія: фундаментальні та прикладні питання» (П’яті Данилевські читання). — Харків, 2006. — С. 15—17.
11. Бехтерев, В. М. Основы учения о функциях мозга / В. М. Бехтерев. — СПб.: Брокгауз и Эфрон, 1907. — Вып.7. — С. 1235—1527.
12. Бехтерева, Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни / Н. П. Бехтерева. — М., 2007. — 383 с. 13. Болотова, З. Н. Действие электросна на динамику сосудистых рефлексов при лечении больных неврозом / З. Н. Болотова, Г. С. Кудрявцева // Матер. Горьковской конф. по проблеме неврозов. — Горький, 1960. — С. 11—12.
14. Ведяев, Ф. П. Модели и механизмы эмоциональных стрессов / Ф. П. Ве дяев, Т. М. Воробьева. — Киев: Наука, 1983. — 183 с.
15. Вейн, А. М. Универсальные церебральные механизмы в патогенезе пароксизмальных состояний / А. М. Вейн, О. В. Воробьева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — М., 1999. — Т. 99, вып. 12. — С. 8—12.
16. Виноградова, О. С. Гиппокамп и память / О. С. Виноградова. — М.: Наука, 1975. — 322 с.
17. Волошин, П. В. Концепция роли нейроиммуноэндокрин ного звена в этиопатогенезе современных форм нервной и психической патологии / П. В. Волошин, Т. М. Воробьева, В. В. Гейко // Український вісник психоневрології. — 2006. — Т. 14, вип. 3 (48). — С. 5—9.
18. Воробьева, Т. М. Исследование функциональной организа- ции системы положительных эмоций : автореф. диc. на соискание уч. степени д-ра биол. наук / Т. М. Воробьева. — М., 1978. — 44 с.
19. Воробьева, Т. М. Биоэлектрические и вегетативные реакции у крыс при стимуляции вентрального гипоталамуса / Т. М. Воробьева, Л. М. Каталевская, В. М. Киржнер // Журнал высшей нервной деятельности. — 1984. — Т. 34, № 2. — С. 290—298.
20. Воробьева, Т. М. Концепция роли переходных процессов в ситуации неравновесия интегративной деятельности мозга / Т. М. Воробьева, С. П. Колядко // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Сучасні питання фізіології та медицини». — Дніпропетровськ, 2007. — С. 16.
21. Громова, Е. А. Функциональные взаимоотношения катехо- ламинергических и серотонинергических систем — антагонизм или реципрокность? / Е. А. Громова, Р. Ю. Ильюченок. // В сб.: Катехоламинергические нейроны. — М., 1979. — С. 97—105.
22. Дюкова, Г. М. Пароксизмальные состояния при неврозах / Г. М. Дюкова, Х. Г. Алиева, Н. Б. Хаспекова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — М., 1989. — Т. 89, вып. 11. — С. 12—18.
23. Карлов, В. А. Пароксизмальный мозг / В. А. Карлов // Неврологический вестник им. В. М. Бехтерева (Мат. научного конгресса «Бехтерев — основоположник нейронаук: творческое наследие, история и современность»). — Казань: Медицина, 2007 — Т. 39, вып. 1. — С. 138—139.
24. Колядко, С. П. Место и значение пароксизмального мозга в механизмах патоморфоза невротических расстройств / С. П. Колядко // Психическое здоровье. — М., 2011. — № 7. — С. 45—64.
25. Электрофизиологические корреляты пароксизмальных состояний у больных с неврастенией / [С. П. Колядко, Т. М. Воробьева, А. В. Шляхова, Е. В. Веселовская] // Експериментальна і клінічна медицина. — 2004. — № 4. — С. 150—153.
26. Крамова, А. А. О функциональных особенностях и связях второй сигнальной системы / А. А. Крамова. — В кн.: Головной мозг и регуляция функций. — Киев: Изд-во АН УССР, 1963. — С. 19—21.
27. Совершенствование психотерапевтических подходов в комплексной терапии затяжных неврозов / [В. Н. Кузнецов, В. Г. Коротоножкин, А. В. Олейник и др.] // Таврический журнал психиатрии. — 2002. — Т. 5, № 2 (17).
28. Кутько, И. И. Развитие патофизиологического направ- ления В. П. Протопопова в изучении аффективных психозов / И. И. Кутько, В. А. Стефановский, В. И. Букреев // Проблемы ВНД, патофизиологии, клиники и терапии психозов (Мат. конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. П. Протопопова). — Киев, 1980. — С. 196—199.
29. Лещенко, А. Г. Эпилептиформный пароксизм как особая динамическая форма организации функций / А. Г. Лещенко // Матер. конф. по проблемам эпилепсии. — Ереван, 1976. — С. 314—318.
30. Липгарт, Н. К. Неврозы и другие невротические расстройства / Н. К. Липгарт. — В кн.: Клинические и организационные вопросы общей и судебной психиатрии / под ред. А. Чуприкова, И. Стоименова. — Киев; София, 1993. — С. 19—22.
31. Липгарт, Н. К. Клинические особенности эмоциональных нарушений у больных неврозами / Н. К. Липгарт, Н. А. Марута // Неврология и психиатрия. — Киев: Здоровье, 1991. — Вып.20. — С. 117—119.
32. Марута, Н. А. Эмоциональные нарушения при невротических расстройствах / Н. А. Марута. — Харьков, 2000. — 159 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 80 — ТОМ 20, ВИП. 1 (70) — 2012 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ 33. Марута, Н. А. Системно-биологический подход к проблеме пароксизмальных состояний при невротических расстройствах / Н. А. Марута, Т. М. Воробьева, С. П. Колядко // Український вісник психоневрології. — 2000. — Т. 8, вип. 3 (25). — С. 64—67.
34. Электрофизиологическая характеристика пароксизмальных состояний невротического регистра / [С. М. Мороз, Н. В. Мотрий, Н. Г. Вишневская, А. А. Дукельский] // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 1—4.
35. Павлов, И. П. Полное собрание сочинений / И. П. Павлов. — М., 1951. — Кн. 1, 2. — 442 с. 36. Пайкова, Л. Н. О значении лимбической системы мозга в фор- мировании условных рефлексов «отрицательно-эмоционального типа» : автореф. диc. на соискание уч. степени канд. биол. наук / Л. Н. Пайкова. — Харьков, 1974. — 17 с.
37. Петрюк, П. Т. Основные принципы применения физиотерапии в психиатрии / П. Т. Петрюк // Архів психіатрії. — 2004. — № 4 (39). — С. 141—146.
38. Полищук, Ю. В. Парциальные нарушения сознания / Ю. В. По лищук, В. Д. Вид // Журнал социальной и клинической психиат рии. — 1993. — Т. 3, вып. 4. — С. 115—119.
39. Прибрам, К. К теории физиологической психологии / К. При- брам // Вопросы психологии. — 1961. — № 2. — С. 133—137.
40. Пригожин, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. — М., 1986. — 430 с.
41. Протопопов, В. П. Избранные труды / В. П. Протопопов. — Киев, 1961. — 559 с.
42. Симонов, П. В. Лекции о работе головного мозга. Потреб- ностно-информационная теория высшей нервной деятельности / П. В. Симонов. — М.: Наука, 2001. — 96 с.
43. Соколова, Е. Д. Эмоциональный стресс: психологические механизмы, клинические проявления, терапия / Е. Д. Соколова, Ф. Б. Березин, Т. В. Барлас // Бюллетень для врачей и фармацевтов. — М., 1996. — № 1 (9). — С. 5—29.
44. Судаков, К. В. Системная организация функций человека: теоретические аспекты / К. В. Судаков // Успехи физиологических наук. — 2000. — Т. 7, № 31. — С. 81—96.
45. Сухоруков, В. И. Клиника, механизмы формирования не- врозов и методы их лечения в обычных и экстремальных условиях : автореф. диc. на соискание уч. степени д-ра мед. наук / В. И. Сухоруков. — Л., 1990 — 35 с.
46. Угрюмов, М. В. Нейроны мозга, частично импрессирующие моноаминергический фенотип: локализация, развитие и функциональное значение / М. В. Угрюмов // Успехи физиологических наук. — 2007. — Т. 38, № 2. — С. 3—25.
47. Чернобровкина, Т. В. Синергетическая медицина. Теоре- тические и прикладные аспекты в аддиктологии / Т. В. Чернобровкина, Б. М. Кершенгольц. — Йошкар-Ола, 2006. — 311 с.
48. Шогам, А. Н. Проблема сознания и психологическая модель личности / А. Н. Шогам // Проблемы сознания : Материалы симпозиума. — М.: Медгиз, 1964. — С. 195—211.
49. Юдин, Т. И. Очерки истории отечественной психиатрии / Т. И. Юдин ; под ред. Б. Д. Петрова. — М.: Медицина, 1951. — 480 с.
50. Kolyadko, S. Paroxysms states of conscious at neuroses / S. Kolyadko // World Psychiatric Association International Congress. — Madrid, 2001. — P. 249.
51. Kolyadko, S. The paroxysmal states at a neurasthenia / S. Kolyadko // 18th Congress of Psychiatry. — Kosovo, 2004. — P. 185.
52. The New Navigator: from Professionals to Patients / [O. Mayorov, M. Fritzche, A. Glukhov, D. Steduk] // 18th European Congress of Medical Informatics. — 2003. — V. 91.
53. Miller, J. Modulator influences of the septum on lateral hypothalamus self-stimulation / J. Miller, G. Mogenson // Exp. Neurology. — 1971. — V. 33. — P. 671—683.
54. Olds, J. Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and other regions of rat brain / J. Olds, P. Milner // J. Comp. Physiology & Psychology. — 1954. — № 47. — P. 419—427.
55. Three case reports of acute paroxysmal excitement associated with alprazolam treatment / [Strahan A., Rosenthal J., Kaswan M., Winston A.] // J. Psychiatry. — 1985. — V. 142. — P. 859—886.
56. Tyrer, A. H. Hysterical laryngeal spasm and the production of paroxysmal arterial hypertension / A. H. Tyrer, B. T. Emerson, K. J. Murphy // An. International J. of Medicine. — 2007. — V. 28, № 3. — P. 315—327.