ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Судова фармація: особливості виконання «концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки» (на рівні МОЗ України)
Назва статтi Судова фармація: особливості виконання «концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки» (на рівні МОЗ України)
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 122-124
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:340.66-06.47.52 Індекс ББК -
Анотацiя З позиції судової фармації вивчено особливості виконання на рівні МОЗ України «Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки».
Ключовi слова судова фармація, державна концепція, наркоманія, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Материалы ООН к Международному дню борьбы со зло- упо треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом [Электронный ресурс]. — Режим доступа : (http://www. un.org/russian/sg/messages/2010/worlddrugday.shtml).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 р. № 2140-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширен- ню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 124 — ТОМ 20, ВИП. 1 (70) — 2012 НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки» [Елект ронний ресурс]. — Режим доступу : (http://zakon1.rada. gov.ua).
3. Совершенствование мер государственного контроля за обо- ротом контролируемых веществ / [В. В. Шаповалов, В. А. Шаповалова, И. К. Сосин, С. Л. Петренко] // Вісник фармакології та фармації. — 2003. — № 10. — С. 44—47.
4. Сосин, И. К. Междисциплинарные связи наркологии и фар- мацевтического права в кластере Еврорегиона «Слобожанщина» — основа укрепления национальной безопасности в Украине в защите прав пациентов, врачей и провизоров [Текст] / И. К. Сосин // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 3 (додаток). — С. 10.
5. Сосін, І. К. Психічні та соматоневрологічні розлади здоров’я, обумовлені вживанням опіоїдів та їх фармацевтична корекція : Метод. реком. [Текст] / Сосін І. К., Черних В. П., Шаповалов В. В. (мол.). — Х.: Вид-во НФаУ, 2007. — 29 с.
6. Судебная фармация в концепции государственного конт- роля по безопасности оборота лекарственных средств в аптечной сети [Текст] / [И. К. Сосин, В. В. Шаповалов, А. А. Гудзенко, В. А. Шаповалова] // Український вісник психоневрології. — 2006. — Т. 14, вип. 2 вип. 2(47) (додаток). — С. 30—35.
7. Судова фармація, доказова фармація та фармацевтичне законодавство, як складові фармацевтичного права у програмі реалізації державної політики в сфері боротьби із злочинністю та порушеннями правил обігу психоактивних речовин на 2011—2017 рр.: матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф. (19—20 листопада 2010 р., м. Харків) [Текст] / за ред. В. В. Шаповалова, В. В. Шаповалова (мол.), В. О. Шаповалової. — Х., 2010. — 190 с.
8. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / [В. А. Шаповалова, И. К. Сосин, Г. М. Бутенко и др.] — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
9. Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні. Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря [Текст] / [В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, М. М. Халін та ін.] — Х.: Скорпіон, 2010. — 1200 с.
10. Шаповалов В. В. Стан судово-фармацевтичного забезпечення розслідування кримінальних справ, пов’язаних із незаконним обігом психоактивних речовин [Текст] / В. В. Шаповалов // Право України. — 2010. — № 8. — С. 153—161.