ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Клініко-психопатологічні, клініко-психофеноменологічні, клініко-сексологічні та медико-психологічні характеристи- ки й система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із невротичними розладами
Назва статтi Клініко-психопатологічні, клініко-психофеноменологічні, клініко-сексологічні та медико-психологічні характеристи- ки й система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із невротичними розладами
Автори Курило В. О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 64-68
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85:615.851:616.89-008.47-056.76 Індекс ББК -
Анотацiя У статті здійснено комплексний аналіз клініко-психопатологічних, клініко-психофеноменологічних, психодіагностичних, спеціальних сексологічних характеристик осіб із невротичними розладами. Вищезазначені характерис- тики покладено в основу створення системи психотерапії та заходів щодо психопрофілактики цих контингентів. Розглядаються критерії застосованих методів, методик, психотехнік в залежності від клінічних особливостей не- врозологічних порушень. Показана роль розробленої системи психотерапії та психопрофілактики для запобігання подальшого розвитку ускладнень сімейної дезадаптації. Описано результати проведених досліджень та висновки щодо можливостей подальшого застосування системи психотерапії.
Ключовi слова психотерапія, психопрофілактика, психо- феноменологія, невротичні розлади, сімейна дезадаптація, мультидисциплінарний підхід. <br>
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Агарков, С. Т. Супружеская дезадаптация / С. Т. Агарков. - М.: Эдиториал УРСС, 2004. - 256 с.
2. Агишева, Н. К. О факторах, определяющих межличностные отношения супругов / Н. К. Агишева, А. К. Агишева // Материалы науч.-исслед. конф. — Харьков, 1997. — С. 11—15.
3. Александровский Ю. А. Пограничная психиатрия / Ю. А. Александровский. — М.: РПС, 2006. — 1280 с.
4. Ахола, Т. Краткосрочная позитивная психотерапия: (психотерапия, основанная на решении) / Т. Ахола, Б. Фурман. — СПб.: Сталкер, 1996. — 203 с.
5. Бузиашвили, Б. С. Дифференцированная психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармонии супружеской пары при неврозах / Б. С. Бузиашвили // Проблемы современной сексологии и сексопатологии: материалы науч.-практ. конф. сексопатологов. — М., 1996. — С. 84 — 85.
6. Васильченко, Г. С. Семейно-сексуальные дисгармонии / Г. С. Ва сильченко., Г. Ф. Дейнега // Частная сексопатология [под. ред. Г. С. Васильченко]. — М.: Медицина, 1983. — Т. 2. — С. 293—306.
7. Голоцван, Е. А. Применение телесно-ориентированной терапии в лечении дисгармоний / Е. А. Голоцван // Актуальные вопросы планирования семьи, сексологии и репродукции. — Киев, 1998. — С. 71—76.
8. Гринвальд, С. Г. Клинические психотерапевтические эффект- синдромы: клинико-теоретическое моделирование / С. Г. Гринвальд. — Харьков: Око, 2009. — 171 с.
9. Гришина, Н. В. Психология конфликтов / Н. В. Гришина. — СПб.: Питер, 2003. — 464 с.
10. Клиническая психология : учебник. 2-е изд. / под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб.: Питер, 2006. — 960 с.
11. Коломиец, В. П. Влияние акцентуаций характера мужчин на формирование сексуально-психологической дисгармонии / В. П. Коломиец, К. В. Подшивалов // Проблемы современной сексологии и сексопатологии: сб. материалов науч.-практ. конф. сексопатологов. — М., 1996. — С. 40.
12. Кочарян, Г. С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов / Г. С. Кочарян, А. С. Кочарян. — М.: Медицина, 1994. — 224 с.
13. Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. Кратохвил; пер. с чешск. — М.: Медицина, 1991. — 336 с.
14. Кришталь, В. В. Психодиагностика и психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармонии супружеской пары : учеб- ное пособие / В. В. Кришталь, Н. К. Агишева. — М.: Изд. ЦОЛИУВ, 1995. — 138 с.
15. Луценко, А. Г. Асинхронии психосексуального развития / А. Г. Луценко. — Харьков: Основа, 1996. — 208 с.
16. Психотерапия: учеб. для врачей-интернов высш. мед. учеб. заведений ІІІ—IV уровней аккредитации / [Б. В. Михайлов, С. И. Табачников, И. С. Витенко, В. В. Чугунов]. — Харьков: Око, 2002. — 768 с.
17. Мясищев, В. Н. Некоторые вопросы теории психотерапии / В. Н. Мясищев // Вопросы психотерапии. — М., 1973. — С. 11 — 18.
18. Психотерапевтична корекція непсихотичних порушень психічної сфери у хворих на хронічні соматичні захворювання : методичні рекомендації / уклад. Сердюк О. І., Михайлов Б. В. — Х., 2002. — 29 с.
19. Чабан, О. С. Наступний крок медицини — інтегративна медицина / О. С. Чабан // Журнал української лікарської еліти. Психосоматика. — № 5 (11). — Х., 2009. — С. 6 — 10.
20. Чугунов, В. В. Клиника и дисциплинарная эволюция сексологии / В. В. Чугунов. — К.: Здоров’я; Х.: Око, 2000. — 600 с.
21. Чугунов, В. В. Клиника и дисциплинарная история психотерапии / В. В. Чугунов. — 2-е изд. стереотипн. — Киев: Здоров’я; Харьков: Око — Наука, 2008. — 768 с.