ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Судова фармація: Вивчення особливостей зловживання пси- хоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп серед жінок
Назва статтi Судова фармація: Вивчення особливостей зловживання пси- хоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп серед жінок
Автори Петренко В. О.
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 98-100
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя В статті з позиції судової фармації вивчено особливості зловживання психоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп, зокрема наркотичними засобами, алкоголем та тютюном серед жінок. Наведено випадок із судово-фармацевтичної практики щодо причинно- наслідкових зв’язків між зловживанням наркотичними засобами жінками і злочинністю.
Ключовi слова судова фармація, психоактивні речовини, наркотичні засоби, алкоголь, тютюн, жінки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гойда, Н. Г. Репродуктивне здоров’я (ситуаційний аналіз) / Н. Г. Гойда, Н. Я. Жилка // Медико-соціальні проблеми сім’ї. — 2003. — № 2. — С. 3—14.
2. Конституція України // Фармацевтичне право і доказова фармація в системі правовідносин: держава — закон — виробник — оптовик — менеджер — лікар — пацієнт — провізор — ліки — контролюючі та правоохоронні органи: матеріали наук.-практ. конф., 16 листоп. 2007 р. — Х., 2007. — С. 195—213.
3. Концепція державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006—2015 роки» [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Лечение зависимостей. Полный справочник ; под ред. Ю. Ю. Елисеева. — М.: Эксмо, 2008. — С. 196.
5. Лікарські засоби в неврології, психіатрії і наркології / За ред. В. О. Шаповалової, П. В. Волошина, О. В. Стефанова та ін. — Х.: Факт, 2003. — 784 с.
6. Лікарські засоби в психофармакології / За ред. Ю. І. Губського, В. О. Шаповалової. — К.: Здоров’я, Х.: Торсинг, 1997. — 288 с.
7. Моисеенко, Р. О. Охрана здоровья матерей и детей в Украине: проблемы и перспективы / Р. О. Моисеенко // Здоровье женщины. — 2003. — № 3. — С. 8—16.
8. Петренко, В. О. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між тютюнопалінням, захворюваністю і смертністю населення / В. О. Петренко, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, 16—17 квіт. 2008 р.: тези доп. — Х., 2008. — С. 357.
9. Фармацевтическое право в гинекологии / В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Е. Е. Вырва и др. — Х.: Факт, 2004. — 288 с.
10. Фармацевтичне законодавство: навч. посіб. з грифом МОН України / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, М. М. Халін та ін. — 2-е вид. — Х., 2010. — 142 с. — (Серія: Фармацевтичне право). 11. Фармацевтичне право в наркології / За ред. В. О. Шаповалової, І. К. Сосіна, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2004. — С. 27—109.
12. Шаповалов, В. В. (мол.). Судова фармація, судова наркологія: метод оцінювання схильності до психічних та поведінкових розладів здоров’я внаслідок зловживання психоактивними речовинами / В. В. Шаповалов (мол.), І. В. Лінський // Фармацевтичний журнал. — 2010. — № 1. — С. 36—41.
13. Шаповалов, В. В. Судебная фармация: оценка девиантного поведения лиц с алкогольной и наркотической зависимостью / УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 100 — ТОМ 18, ВИП. 4 (65) — 2010 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ В. В. Шаповалов, В. А. Шаповалова, А. В. Пересыпкин // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2(59), додаток. — С. 148—149.
14. Шаповалов, В. В. Тенденції поширення залежності від пси- хоактивних речовин в Україні / В. В. Шаповалов, І. В. Лінський // Там само. — 2008. — Т. 16, вип. 3 (додаток). — С. 47—48.
15. Benowitz, N. L. Cigarette smoking and nicotine addiction / N. L. Benowitz // Med. Clin. — 1992. — № 76. — P. 415—437.
16. Miller, W. Addictive behaviours: treatment of alcoholism, drug abuse, smoking and obesity / W. Miller. — Oxford etc: Pergamon Press, 1984. — 353 p.
17. Schukit M. A. Drug and alcohol abuse. A clinical guide to diagnosis and treatment / M. A. Schukit. — 3th ed. — NY: Plenum, 1993. — 307 p.
18. Smokeless tobacco and cancer / [P. Boffetta, S. Hecht, N. Gray et al.] // Lancet Oncol. — 2008. — № 9. — P. 667—675.
19. Smoking, drinking, and drug use in young adulthood: the impacts of new freedoms and new responsibilities / [J. G. Bachman, K. N. Wadsworth, P. M. O’Malley et al.] — NJ.: Lawrence Erlbaum associates, 1997. — 263 p.