ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Сучасні підходи до лікування й профілактиці алкогольної залежності (Огляд)
Назва статтi Сучасні підходи до лікування й профілактиці алкогольної залежності (Огляд)
Автори Табачніков С.І.
Гатицька А. Е.
Зінченко Олена Миколаївна
З рубрики ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 48-55
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-08-039.76 Індекс ББК -
Анотацiя В останні роки, як в Україні, так і за рубежем відзначається значне підвищення споживання алкогольних напоїв і як наслідок цього — збільшення кількості хворих з алкогольною залежністю. У свою чергу вживання психоактивных речовин (ПАР) є одним з основних факторів погіршення стану психічного здоров'я населення України. Так, гострі й хронічні розлади внаслідок уживання ПАР займають перші два місця в рейтингу захворюваності психічних розладів. Незважаючи на великий арсенал засобів і методів, які має наркологія, ефективність лікування хворих з алкогольною залежністю продовжує залишатися досить низкою. Впровадження нових інноваційних технологій в економічну й соціальну сфери суспільства, що відбуваються в останнє десятиліття, обумовили необхідність реструктуризації наркологічної служби. На цій основі, поряд з її реформуванням, у більшості регіонів країни створено широку мережу установ з позабю- джетною формою фінансування, амбулаторна спрямованість яких відповідає тенденціям розвитку охорони здоров'я у світі й, крім того, сприяє підвищенню ефективності надання ме- дичної допомоги хворим, що залежать від ПАР. Однак дотепер актуальним є питання про місце й роль зазначених установ у структурі наркологічної служби України, а також створення ефективних короткострокових модифікацій терапевтичної інтервенції, які є вкрай необхідними при лікуванні залежних від ПАР в амбулаторних умовах. У цей час роль і питома вага психотерапії в комплексі терапевтичних заходів вищевказаної категорії пацієнтів по- стійно зростає. У зв'язку з цим одним з першочергових завдань і перспективним напрямком розвитку психотерапії алкоголізму є розроблення інтегративних методів через удосконалення, адаптацію, модифікацію й новітні техніки психотерапії в комбінації з вушною голкотерапією. Виходячи зі сказаного вище, доречним є висновок про необхідність пошуку нових підходів до лікування алкогольної залежності в амбулаторних умовах установ нового типу.
Ключовi слова алкоголізм, залежність, психотерапія, лікування, профілактика.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Анохина, И. П. Основные достижения в области наркологии, токсикомании, алкоголизма / Анохина И. П., Иванец Н. Н., Дробышева В. Я. // Вестник Рос. АМН. — 1998. — № 7. — С. 29—37.
2. Анохина, И. П. Биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ: Лекции по наркологии / И. П. Анохина ; под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Нолидж, 2000. — С. 16—41.
3. Анохина, И. П. Наследственная предрасположенность к злоупотреблению психоактивными веществами / И. П. Анохина // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2001, № 3. — С. 76—79.
4. Артемчук, А. Ф. Патологическая интеграция экзоэндоэкологических взаимодействий при алкогольной зависимости у подростков и юношей / А. Ф. Артемчук // Архів психіатрії. — 2002. — № 4 (31). — С. 94—101.
5. Батищев, В. В. Основные принципы построения программы терапии зависимостей / В. В. Батищев, Н. В. Негерин // Новости науки и техники. Сер. Мед. вып. Алкогольная болезнь / ВИНИТИ. — 1999. — № 2. — С. 6—10.
6. Битенский, В. С. Патогенетическая фармакотерапия опий- ной наркомании и хронического алкоголизма / Битенский В. С., Мельник Э. В., Романский Н. А. // Таврический журнал психиа- трии. — 1998. — Т. 2, № 2 (5). — С. 40—43.
7. Богдан Т. Вороновіч. Алкоголізм — хвороба, яку можна успішно лікувати / Вороновіч Богдан Т. // Архів психіатрії. — 2001. — № 4(27). — С. 221—223.
8. Бурцев, А. К. Опыт психологической оценки эффективности православно-ориентированной реабилитации больных с алкогольной зависимостью / Бурцев А. К., Антонович И. А., Бурцева Т. А. // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 2 (31). — С. 184—185.
9. Валентик, Ю. В. Современные методы психотерапии боль- ных с зависимостью от психоактивных веществ : Лекции по наркологии / Ю. В. Валентик ; под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Нолидж, 2000. — С. 309—341.
10. Валентик, Ю. В. Применение препарата колме при лечении больных алкоголизмом / Ю. В. Валентик, Е. М. Новиков // Наркология. — 2002. — № 3. — С. 2—4.
11. Валентик, Ю. В. Характеристика основных компонентов взаимодействия между врачом и пациентом в процессе психотерапии / Ю. В. Валентик // Российский психиатрический журнал. — 1999. — № 1. — С. 36—41.
12. Епідеміологічна ситуація, що склалася внаслідок розпо- всюдження залежності від психоактивних речовин в Україні / Волошин П. В., Мінко О.І., Лінський І. В. та ін. // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 3 (28). — С. 7—9.
13. Григорьев, П. Я. Алкогольные болезни печени / Григорьев П. Я., Яковенко Э. П., Усаинова И. Н. // Моск. мед. журнал. — 1998. — № 5. — С. 13—15.
14. Гриненко, А. Я. Аффективная контратрибуция как метод наркопсихотерапии алкоголизма / Гриненко А. Я., Крупицкий Е. М., Палей А. И. // Проблемы клиники, терапии, патогенеза алкоголизма: сб. науч. тр. — М., 1988. — С. 39—44. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 54 — ТОМ 18, ВИП. 4 (65) — 2010 ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
15. Гузиков, Б. М. Психотерапия в системе реабилитации больных алкоголизмом / Б. М. Гузиков // Материалы науч. конф. по психотерапии и мед. деонтологии: тез. докл. — Ставрополь, 1986. — С. 75—76.
16. Даренский, И. Д. Влияние электротранквилизации на некоторые гормональные показатели у больных алкоголизмом / И. Д. Даренский, А. В. Мельников // Журнал невропатологии и пси- хиатрии им. С. С. Корсакова. — 1996. — Т. 96, № 1. — С. 67—69.
17. Демьяненко, Б. Т. Опыт и принципы работы христианских организаций в социальной реабилитации больных алкоголизмом и наркоманиями / Демьяненко Б. Т., Штенгелов В. В, Балабаева Т. В. // Архів психіатрії. — 1998. — № 1(16). — С. 42—45.
18. Европейский план действий по борьбе с потреблением алкоголя на 2000—2005 гг. (проект). — Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2000. — 28 с.
19. Жижильов, C. I. Емоційно-стресова психотерапія патологічної тяги до алкоголю під час алкогольного абстинетного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.01.27 / C. I. Жижильов / Дон. держ. мед. ун-т. — Х., 1996. — 24 с.
20. Жиров, И. В. Алкоголь и артериальное давление / И. В. Жи- ров // Новости науки и техники. Сер. Мед. вып. Алкогольная бо- лезнь / ВИНИТИ. — 1998. — № 5. — С. 1—5.
21. Завьялов, В. Ю. Дианализ — новая система интегративной психотерапии в наркологии / В. Ю. Завьялов // Наркология. — 2002. — № 9. — С. 36—41.
22. Иванец, Н. Н. Лекции по наркологии / Н. Н. Иванец. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с.
23. Иванец, Н. Н. Современные проблемы наркологии / Н. Н. Ива- нец // Наркология. — 2002. — № 6. — С. 2—7.
24. Качаев, А. Современный подход к лечению алкоголизма / А. Качаев // Врач. — 1995. — № 8. — С. 7—8.
25. Карвасарский, Б. Д. Психотерапия / Б. Д. Карвасарский. — М.: Медицина, 1985. — 304 с.
26. Психотерапевтическая энциклопедия ; под ред. Карвасарского Б. Д. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 752 с.
27. Классен, И. А. Психотерапия больных алкоголизмом: Лекция / И. А. Классен // Казанск. мед. журнал. — 1987. — Т. 68, № 6. — С. 453—457.
28. Козловский, А. В. Алкогольная ситуация в Беларуси и ее регионах / [Козловский А. В., Разводовский Ю. Е., Лелевич В. В., Зиматин С. М.] // Мед. новости. — 2000. — № 1. — С. 21—24.
29. Коршко, I. H. Лікування алкоголізму психотерапевтичними методами: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.01.17 / I. H. Коршко / Харківська медична академія після- дипломної освіти. — Х., 2000. — 20 с.
30. Кочукова, В. А. Программы APETA и APETON в Польше (по материалам журнала «Alkoholizm і Narkomania», 1997, № 3/28) / В. А. Кочукова, Ф. В. Иванов-Филипов // Новости науки и техники. Сер. мед. вып. Алкогольная болезнь. ВИНИТИ. — 1998. — № 11. — С. 4—12.
31. Кошкина, Е. А. Эпидемиология наркологических заболе- ваний // Руководство по наркологии / Е. А. Кошкина ; под ред. Н. Н. Иванца. — М.: ИД Медпрактика, 2002. — С. 8—33.
32. Последствия потребления алкоголя для женщин, подростков, детей и семьи / [Кошкина Е. А., Гуртовенко В. М., Паронян И. Д., Шамота А. З.] // Новости науки и технки. Сер. Мед. вып. Алкогольная болезнь / ВИНИТИ. — 1998. — № 3. — С. 9—22.
33. Кришталь, Е. В. Социальные и социально-психологические факторы развития супружеской дисгармонии при алкоголизме у мужчин / Е. В. Кришталь // Український вісник психоневрології. — 1995. — Вип. 1. — С. 18—20.
34. Левашов, В. И. Возможности применения иглорефлексотерапии при лечении алкоголизма / В. И. Левашов // Вопросы наркологии. — 1991. — № 3. — С. 42.
35. Лисицин, Ю. П. Алкоголизм. Медико-социальные аспекты: Руководство для врачей / Ю. П. Лисицин, П. И. Сидоров. — М.: Медицина, 1990. — 528 с.
36. Личко, А. Е. Психопатии и акцентуации характера в подростковом возрасте / А. Е. Личко. — Л., 1977. — 286 с.
37. Майский, А. И. Клинико-биологические аспекты дифференцированной фармакотерапии алкоголизма / А. И. Майский // Мед. фарм. вести. — 1996. — № 3. — С. 44—48.
38. Макаров, В. В. Психотерапия в наркологии / В. В. Макаров // Наркология. — 2002. — № 2. — С. 37—41.
39. Маколкин, В. И. Поражение желудочно-кишечного тракта при алкоголизме (зависимость от длительности и стадии) / В. И. Маколкин, В. М. Махов // Новости науки и техники. Сер. Мед. вып. Алкогольная болезнь / ВИНИТИ. — 1997. — № 12. — С. 1—2.
40. Минко, А. И. Алкоголизм — междисциплинарная про- блема (выявление, лечение, реабилитация, профилактика) / А. И. Минко // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 4 (29). — С. 6—7.
41. Минко, А. И. Аффективные расстройства при зависимос- ти от психоактивных веществ / А. И. Минко, И. В. Линский // Меж ду народный медицинский журнал. — 2003. — Т. 9, № 3. — С. 28—30.
42. Минко, А. И. Ранняя диагностика и прогноз лечения больных алкоголизмом безмедикаментозными методами (клинико- физико-химическое и клинико-нейробиологическое исследование): Дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук: 14.01.17 / А. И. Минко. — Харьков, 1997. — 350 с.
43. Використання пролонгу дісульфірама «Тетлонг-250» у комп лексному лікуванні залежності від алкоголю / [Мінко О. І., Собєтов Б. Г., Лінський І. В., Шалашов В. В.] // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 1 (30), — С.192—193.
44. Москаленко, В. Д. Биологические, индивидуальные, семейные и внесемейные факторы риска и защиты от злоупотребления психоактивными веществами у подростков / В. Д. Москаленко // Международ. мед. журнал. (Москва). — 2003. — Т. 6, № 1. — С. 81—87.
45. Москаленко, В. Ф. Сучасні проблеми організації лікування та реабілітації осіб з алкогольною та наркотичною залежністю / Москаленко В. Ф., Вієвський А. М., Табачніков C. I. // Архів психіатрії. — 2000. — № 3—4 (22—23). — С. 5—8.
46. Здоров'я населення та діяльність галузі охорони здоров'я України в 1990—1999 роках (Статистично-аналітична довідка) ; за ред. Москаленка В. Ф. — К., 2000. — С. 56—67.
47. Найденова, Н. Г. Алкоголизм и патология органов дыхания / Н. Г. Найденова, М. Н. Гордеев // Наркология. — 2002. — № 4. — С. 23—26.
48. Окладников, В. И. Типология и адаптационные состояния личности / В. И. Окладников. — Иркутск, 2000. — 172 с.
49. Павлов, И. С. Достижение адекватного осознания болезни — необходимый этап психотерапии / И. С. Павлов // Наркология. — 2002. — № 9. — С. 42—46.
50. Пауков, B. C. Алкогольная болезнь / B. C. Пауков // Архив патологии. — 1994. — № 1. — С. 38—45.
51. Разводовский, Ю. Е. Алкоголь и смертность: эпидемиологический аспект / Ю. Е. Разводовский // Рос. психиатр. журнал. — 2002. — № 1. — С. 35 — 42.
52. Рожнов, В. Е. Психотерапия алкоголизма и других нар- команий / В. Е. Рожнов // Руководство по психиатрии. — М.: Медицина, 1974. — С. 242—258.
53. Рожнов, В. Е. Эмоционально-стрессовая психотерапия / В. Е. Рожнов // Руководство по психотерапии. — Т.: Медицина, 1985. — С. 156—188.
54. Рыбакова, Т. Г. Роль семейной адаптации больных алкого- лизмом в формировании устойчивых ремиссий / Т. Г. Рыбакова // Ремиссии при алкоголизме: Сб. науч. тр. ; под ред. И. В. Бокий, О. Ф. Ерышева. — Л., 1987. — С. 86—91.
55. Семке, В. Я. К поиску новых парадигм превентивной психиатрии: решение проблемы на рубеже веков / В. Я. Семке // Российский психиатрический журнал. — 1999. — № 6. — С. 4—7. 56. Синицкий, В. Н. Лечение хронического алкоголизма новым па то генетическим препаратом медихроналом / В. Н. Синицкий, Т. В. Ко в тун // Архів психіатрії. — 1996. — Вип. 10—11. — С. 122— 123.
57. Синицкий, В. Н. Комплексная терапия хронического алкоголизма / В. Н. Синицкий // Лікування та діагностика. — 1996. — № 2. — С. 40—44.
58. Сосин, И. К. Преформирование аксиомы классической наркологии (на модели алкогольной зависимости) / И. К. Сосин // Архів психіатрії. — 2002. — № 4(31). — С. 51—59.
59. Сосин, И. К. Алкоголизм и нарушение сексуального здоровья / Сосин И. К., Кришталь Е. В., Андрух Г. П. — Х: НПФ Велест, 1996. — 272 с.
60. Сосин, И. К. Влияние финлепсина на продолжительность и качество ремиссий у больных с запойной формой алкоголизма / Сосин И. К., Куприенко И. В., Куприенко И. Ф. // Архів психіатрії. — 2000. — № 3—4. — С. 70—72.
61. Сосин, И. К. Немедикаментозные методы лечения алко- голизма / Сосин И. К., Мысько Г. Н., Гуревич Я. Л. — К.: Здоров'я, 1986. — 152 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 18, ВИП. 4 (65) — 2010 55 ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
62. Табачников, С. И. Обоснование и оценка краткосрочной эмоционально-стрессовой психотерапии алкогольной зависимости в учреждениях нового типа / С. И. Табачников, Е. Н. Зинченко // Український вісник психоневрології. — 1999. — Т. 7, вип. 1 (19). — С. 96—98.
63. Филатов, А. Т. Аутогенная тренировка / А. Т. Филатов. — К.: Здоров'я, 1987. — 143 с.
64. Шабанов, П. Д. Руководство по наркологии / П. Д. Шабанов. — СПб.: Лань, 1999. — 352 с.
65. Эйдемиллер, Э. Г. Семейная психотерапия / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий. — Л.: Медицина, 1990. — 192 с.
66. Энтин, Г. М. Сравнительная оценка эффективности различных методов опосредованной психотерапии алкоголизма / Энтин Г. М., Беляева К. Н., Динева Н. Р. // Социальная и клиническая психиатрия. — 1994. — Т. 4, вып. 1. — С. 90—95.
67. Bromocriptine in the treatment of alcoholics with the D2 dopamine receptor A1 allele / [Lawfored B. R., Young R. M., Rowell J. A. et al.] // Nat. Med. — 1995. — Vol. 1, № 5. — P. 337—341.
68. Miller, W. A. Using hypnotherapy in community with the recovery addicted patient / W. A. Miller // Alcohol Treat. — 1991. — Vol. 8, № 1. — P. 1—18.
69. O’Malley Patrick, M. Epidemiology of alcohol and other drug use among American college students / O’Malley Patrick M., Johnson Lloyd D. // J. Stud. Alcohol. Suppl. — 2002. — № 14. — P. 23—39.
70. Peris, F. Gestalt therapy / F. Peris. — California: Verbatim. Lafayette, 1969. — 142 p.
71. Poldrugo, F. Integration of pharmacotherapies in the existing programs for the treatment of alcoholics: an international perspective / F. Poldrugo // J. Addict. Dis. — 1997. — Vоl. 16, № 4. — P. 65—82.
72. Riviere Claude. Alcohol situation in France / Claude Riviere // Globe Mag. — 2000. — № 2. — P. 8—10.
73. Vandongen, R. Textbook of hypertension / Vandongen R., Puddey I. B. Swales J. D. — London, 1994. — P. 567—575.
74. Zimberg, N. E. Psychotherapy in the treatment of alcoholism / N. E. Zimberg // New York: Gardner Press, 1982. — Р. 23—41.