ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Депресія у хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій
Назва статтi Депресія у хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій
Автори Дукельський Олександр Олександрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 74-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-02: 616.12-005.4: 616.132.2-089]-08-035 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено наявність і ступінь проявів депресивних розладів у 107 хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій. З використанням скринінгової анкети для визначення депресії, шкал депресії за Гамільтоном, Беком, Шиханом в 38,8 % хворих виявлені депресивні розлади органічної природи легкого і помірного ступеня вираженості, у 12,9 % пацієнтів діаг ностований емоційно-лабільний або тривожний розлад. Встановлено пряму кореляцію депресивних розладів з основ ними факторами соціально-психологічної травма- тизації, зокрема з психологічним перенапруженням, наявністю соматичних захворювань, зниженням матеріального рівня життя пацієнта. Зроблено висновок про необхідність врахування факторів коморбідності цих захворювань та об’єднання зусиль кардіологів і психіатрів для лікування даного контингенту хворих.
Ключовi слова депресія, ішемічна хвороба серця, стентування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Березанцев, А. Ю. Тревожные невротические расстройства у мужчин с ишемической болезнью сердца / А. Ю. Березанцев, О. В. Володина // Российский психиатрический журнал. — 2005. — № 4. — С. 4—9.
2. Влияние искусственного кровообращения на состояние когнитивных функций у больных с ишемической болезнью сердца / [Ю. И. Бузиашвили, С. Г. Амбатьелло, Ю. А. Алексахина, М. В. Пащенков] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2005. — № 1. — С. 30—35.
3. Володина, О. В. Частота встречаемости тревожных симп- томов у мужчин с ишемической болезнью сердца (по данным кардиологического отделения) / О. В. Володина // Российский психиатрический журнал. — 2004. — № 6. — С. 4—7. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 78 — ТОМ 18, ВИП. 4 (65) — 2010 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
4. Замотаев, Ю. Н. Клинические и психодинамические аспекты реабилитации больных после АКШ: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук: спец. 14.01.16 «Психиатрия» / Ю. Н. Замотаев. — М., 2000. — 36 с.
5. Корнетов, Н. А. Депрессивные расстройства у пациентов, перенесших инфаркт миокарда / Н. А. Корнетов, Е. В. Лебедева // Психиатрия и психофармакология. — 2003. — № 5. — С. 26—35. 6. Марута, Н. А. Депрессии в общемедицинской практике: Справ. пособие для врачей первичной медико-санитарной сети / Марута Н. А., Юрьева Л. Н., Мамчур А. И. — Киев, 2009. — 30 с.
7. Организационная модель помощи лицам, страдающим депрессиями, в условиях территориальной поликлиники: методические рекомендации № 2000/107 / [В. Н. Краснов, Т. В. Довженко, А. Г. Салтыкова и др.]. — М.: Министерство здравоохранения РФ, 2000. — 20 с.
8. Погосова, Г. В. Депрессия — новый фактор риска ишемической болезни сердца и предиктор коронарной смерти / Г. В. Погосова // Кардиология. — 2002. — № 4. — С. 86—90.
9. Психокардиология / [Смулевич А. Б., Сыркин А. Л., Дроби- жев М. Ю., Иванов С. В.]. — М.: МИА, 2005. — 784 с.
10. Ромасенко, Л. В. Депрессивные расстройства у больных с ишемической болезнью сердца / Л. В. Ромасенко, Е. В. Полякова // Российский психиатрический журнал. — 2005, № 3. — С. 24— 27.
11. Смулевич, А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. — М.: Медицинское информацион- ное агентство, 2003. — 432 с.
12. Barefool, J. C. Symptoms of depression, acute myocardial infarction, and total mortality in a community sample / J. C. Barefool, M. Schroll // Circulation. — 1996. — Vol. 93. — P. 1976—1980.
13. Dubovsky, S. l. Mood disorders / S. l. Dubovsky, R. Buzan. In: R. E. Hales, S. C. Yudofsky, J. A. Talbort, eds. The American Psychiatric Press textbook of psychiatry. 3rd ed. — Washington, DC: American Psychiatric Press, 1999. — P. 479—565.