ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 4 (57)Сучасні підходи до діагностики залежності від психоактивних речовин (огляд)
Назва статтi Сучасні підходи до діагностики залежності від психоактивних речовин (огляд)
Автори Мінко Олексій Олександрович
З рубрики ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 4 (57) Сторінки 81-88
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616. 89-008. 441. 13-07 Індекс ББК -
Анотацiя У огляді подано аналіз літературних даних щодо сучасних можливостей діагностики станів залежності від ПАР з використанням не лише клінічного, але і психологічних підходів, а також лабораторних методик. Представлені найбільш поширені структуровані і неструктуровані клінічні (інтерв'ю). Показана важливість ранньої параклінічної діагностики станів, виявлення яких клінічними методами на ранніх етапах залежності утруднено, а також в диференціальній діагностиці між гострою інтоксикацією, вживанням з шкідливими наслідками і залежністю, в експертних або спірних випадках, коли самі пацієнти активно приховують сам факт вживання ПАР і/або применшують його масштаби. Показані плюси і мінуси існуючих методів. Відзначено, що об'єктивна діагностика станів залежності від різних ПАР недосконала через низьку специфічність використовуваних для цього нині тестів. Наголошується, що проведення ефективної оцінки розладів, пов'язаних з вживанням ПАР, важливо не лише для клінічних досліджень, але і для планування психологічної корекції, лікування і реабілітації. Представлений власний оригінальний підхід до об'єктивної діагностики залежності від ПАР з використанням фоноскопії
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дмитриева Т. Б., Игонин А. Л., Клименко Т. В. и соавт. Злоупотребление психоактивными веществами. — М.: Изд-во Инфокоррекция, 2003. — 316 с. 2. Фридман Л. С., Флеминг Н. Ф., Робертс Д. Х., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.: Бином; СПб.: Невский проспект. — 1998. — 318 с. 3. Карен Ван Дер Берг, Виктор Бувальда. Учебное пособие по наркологии для врачей-стажеров. — Мн.: Интеракт. — 1997. — 121 с. 4. S. Samet, R. Waxman, M. Hatzenbuehler et al. Оценка зависи- мости от психоактивных веществ: концепция и инструментарий // Вопросы наркологии. — № 2. — 2008. — С. 96—98. 5. Пятницкая И. Н. Наркомании: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 1994. — 544 с. 6. Шабанов П. Д. Руководство по наркологии. — СПб.: Лань, 2002. — 560 с. 7. Лекции по наркологии. Изд-е 2-е, перераб. и расш. / Под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Нолидж, 2000. — 448 с. 8. Каплан Г. Н., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия из синоп- сиса по психиатрии. — М.: Медицина, 1994. — С. 147—232. 9. Иванец Н. Н. Современные подходы к диагностике и класси- фикации алкоголизма // Вопросы наркологии. — 1995. — № 2. — С. 21—27. 10. Воробьева Т. М., Волошин П. В., Пайкова Л. Н. и др. Нейро- биология патологических влечений: алкоголизма, токсико- и нар- команий. — Харьков: Основа, 1993. — 176 с. 11. Минко А. И., Линский И. В. Наркология. Новейший спра- вочник. — М.: Эксмо, 2004. — 736 с. 12. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. Наркология. — Харьков: Коллегиум, 2005. — 800 с. 13. Arora A, Neema M, Stankiewicz J, Guss ZD, Guss JG, Prockop L, Bakshi R. Neuroimaging of toxic and metabolic disorders // Semin Neurol. — 2008 Sep; 28(4): 495—510. Epub 2008 Oct 8. 14. Инвестиции в лечение наркоманий: документ для обсуж- дения на уровне лиц, ответственных за разработку политики. Материалы ООН // Наркология. — 2005. — № 4. — С. 18—32. 15. Мінко О. І., Лінський І. В., Болотова З. М. та співавт. Деякі епідеміологічні параметри вживання алкоголю та наркотиків в Україні. У зб.: Актуальні питання неврології, психіатрії та нар- кології у світлі концепції розвитку охорони здоров'я населення України. — К.: Укрмедкнига, 2001. — С. 555—559. 16. Волошин П. В., Лінський І. В., Мінко О. І. та співавт. Система моніторингу — основа організації наркологічної допомоги в су- часних умовах // Український медичний часопис. — 2002, № 4 (30). — С. 46—50. 17. Волошин П. В., Лінський І. В., Мінко О. І. та співавт. Стан нар- кологічного здоров'я населення України та діяльність наркологічної служби у 2002 році // Український вісник психоневрології. — Т. 11, вип. 2(35). — 2003. — С. 5—6. 18. Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Аналітичний огляд. — Х., 2004. — 26 с. 19. Линский И. В., Минко А. И., Первомайский Э. Б. Актуальные тенденции распространения зависимости от психоактивных веществ в Украине // Журнал Наркология. — 2005, № 4. — С. 12—17. 20. Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та співавт. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних ре- човин в Україні: Аналітичний огляд. Вип. ІІ. — Х., 2005. — 31 с. 21. Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та співавт. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних ре- човин в Україні: Аналітичний огляд. Вип. ІІІ. — Х., 2006. — 46 с. 22. Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та співавт. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних ре- човин в Україні: Аналітичний огляд. Вип. ІV. — Х., 2007. — 52 с. 23. Лінський І. В., Мінко О. І. Залежність від психоактивних речовин в Україні: методологія вивчення, тенденції розвитку // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — Одеса, 2003. — № 2 (40). — С. 6—8. 24. Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б., Гапон ов К. Д. Нові дані про співвідношення поміж процесами поширення опіоїдної та алкогольної залежності в Україні і про їхній зв’язок з 11-річним циклом сонячної активності // Архів психіатрії. — Т. 10, № 3 (38). — 2004. — С. 127—134. 25. Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б. та співавт. Минуле, сьогодення і майбутнє залежності від психоактивних речовин в Україні // Український медичний альманах. — 2005. — Т. 8, № 4 (додаток). — С. 116—118. 26. Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б. та співавт. Минуле, сьогодення і майбутнє залежності від психоактивних ре- човин в Україні з точки зору популяційної екології // Український медичний альманах. — 2005. — Т. 8, № 4. — С. 116—118. 27. Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б. та співавт. Епідемія залежності від психоактивних речовин в Україні. Нові результати популяційно-екологічного аналізу даних диспансер- ного обліку // Вісник психіатрії та психо фармакотерапії. — Одеса, 2007. — № 2 (12). — С. 446—58. 28. Лінський І. В., Мінко О. І. Наркопатологія як «дзеркало» психічного здоров’я і громадського благополуччя українського суспільства. У зб.: Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілі- тації станів залежності від психоактивних речовин: Матер. Укр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю. — Х.: Колегіум, 2008. — С. 106—108. 29. Линский И. В. Метод и результаты реконструкции динами- ки распространения опиоманий в Украине с 1981 г. по 1998 г // Таврический журнал психиатрии. — Симферополь. — 1999, вып. 3, № 4 (11). — С. 77—84. 30. Poldrugo F., Lesch O. M. The diagnosis of chronic alcoholism new perspectives in classification // Alcologia. — 1994. — 1, № 1. — C. 11—15. 31. Разводовский Ю. Е. Скрининг распространенности алкоголь- ных проблем среди населения // Вопросы наркологии. — Москва, 2008. — № 2. — С. 54—65. 32. Иванец Н. Н., Лукомская М. И. Новый алкогольный скри- нинговый тест: опросник «Здоровье и образ жизни» // Там же. — 1989. — № 3. — С. 49—57. 33. Иванец Н. Н., Лукомская М. И. Диагностика ранних форм хронического алкоголизма // Актуальные вопросы наркологии. — Кишинев, 1986. — С. 65—66. 34. Бокий И. В. Использование анализа активности АДГ и ли- пидного состава крови в качестве дополнительных критериев для диагностики острой и хронической интоксикации алкоголем: Метод. рекомендации. — Л., 1985. — 20 с. 35. Матвеева И. М. Активность АЛДГ в эритроцитах больных алкоголизмом // Лаб. дело. — 1991. — № 6. — С. 20—24. 36. Lovaqie H., Delanghe S. Biochemische merkers van alcoholisme // Rev. Assoc. Belge technol. lab. — 1995. — Vol. 22, № 6. — C. 407—412. 37. Conigrave K. M., Saunders J. B., Reznik R. B., Whitfield J. B. Prediction of alcohol-related harp by laboratory test results // Clin. Chem. — 1993. — Vol. 39, № 11, Pt. 1. — P. 2266—2270. 38. Волошин П. В., Божко Г. Х., Бойко Т. П. Роль ацетальдегида в действии алкоголя на центральные катехоламинергические механизмы // Ж. невропат. и психиатр. — 1991. — T. 91, № 10. — С. 63—66. 39. Божко Г. Х. Алкоголь как индуктор цикла каскадного усиления гиперпродукции альдегидов // Ж. неврология и пси- хиатрия. — 1991. — № 20. — С. 81—84. 40. Иванец Н. Н., Панченко Л. Ф., Андерсен И. Л. и др. Углевод- дефицитный трансферрин в сыворотке крови больных алкоголиз- мом // Вопросы наркологии. — 1994. — № 1. — С. 60—63. 41. Толпыго С. М., Певцова Е. И., Котов А. В. и др. Физиологическая активность свободного и связанного с белками ангиотензина-II у крыс в условиях алкоголизации // Там же. — 2008. — № 2. — С. 41—46. 42. Schmidt K., Ohse A., Dufen P. et al. The usefulness of CDT in relapse detection: Abstr. ESBRA 1995: 5th Congr. Eur. Soc. Biomed. Red. Alcohol., Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30, № 4. — P. 559. 43. Helauder A., Carlssou S. Carbohydrate deficient transferrin levels during disulfiram (antabuse) treatment. — Ibid. — P. 557. 44. Harlin A., Martensson O., Braudt R. Comparison of the isotransferrin concentration in males and females with low alcohol consumption. — Ibid. — P. 556. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 86 — ТОМ 16, ВИП. 4 (57) — 2008 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 45. Decrey H., Fellrath F., Mell G. Van et al. Usefulness of carbohydrate deficient transferrin in follow-up after alcohol withdrawal. — Ibid. — P. 555. 46. Bell H., Hellum K., Harthug S. et al. Different levels of serum carbohydrate deficient transferrin (CDT) in chronic hepatitis C and hemochromatosis. — Ibid. — P. 555. 47. Rosma A. S., Basm P., Galvin K., Lieber C. S. Utility of carboh ydrate- deficient transferrin as a marker of relapse in alcoholic patients // Alcoholism. — 1995. — Vol. 19, № 3. — P. 611—616. 48. Chick J. Monitoring relapses by biological alcohol mar kers: Abstr. ESBRA 1995: 5th Congr. Eur. Soc. Biomed. Red. Alcohol., Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30, № 4. — P. 491. 49. Божко Г. Х., Кулабухов В. М. Перераспределение липо- протеинов сыворотки крови кроликов, вызванное однократным введением холестерина // Биохимия. — 1993. — T. 58, № 10. — С. 1594—1603. 50. Deekelbaum R. L., Ramakrishman R., Eisenberg S. Triacylglycerol and phospholipid hydrolysis in human plasma lipoprotein // Biochemistry. — 1992. — Vol. 31. — P. 8544—8551. 51. Stokke K. T., Norum K. R. Determination of lecithin: cholesterol acyltransferase // Scand. J. Clin. Lab. Invest. — 1971. — Vol. 27. — P. 21—27. 52. Божко Г. Х., Волошин П. В. Обмін ліпопротеїнів плазми крови людини і тварин за дії етанолу // Укр. биохим. журнал. — 1991. — T. 63, № 3. — С. 3—12. 53. Соколик В. В., Чурсина В. С., Артемчук А. Ф. и др. Угнетение этерифицирующей и липопротеинлипазной активности сыво рот ки крови при остром и длительном действии этанола // Био мед- химия. — 2006. — 52, № 1. — С. 95—100. 54. Творогова М. Г., Перова Н. В. Основные реакции обмена липопротеидов в плазме крови // Кардиология. — 1985. — № 25. — С. 119—125. 55. Tall A. R. Plasma cholesterol ester transfer protein // J. Lipid. Res. — 1993. — № 34. — Р. 1255—1274. 56. Демидова Д. В. Анализ влияния структуры генов липопро- теиновой липазы, аполипопротеинов С ΙΙΙ и Е на развитие комби- нированной гиперлипидемии // Кардиология. — 2001. — 41. — С. 17—22. 57. Божко Г. Х., Чурсіна В. С. Порівняння дисліпопротеїнемій за судинної та альцгеймерівської деменцій // Укр. біохім. журнал. — 2003. — 75, № 5. — С. 115—118. 58. Божко Г. Х., Артемчук А. Ф., Чурсина В. С., Артемчук А. А. Динамика перераспределения липопротеинов сыворотки крови больных алкоголизмом в периоды интоксикации и отмены алко- голя // Там же. — 2002. — 74, № 5. — С. 48—51. 59. Schuckit M. A. Developing diagnostic criteria for alcoholism: Is it with all the fuss?: [Abstr.] Seventh Congr. Int. Soc. Bionud. Res. Alcohol, Australia // Alcoholism: Clin. and Exp. — 1994. — Vol. 18. № 2. — C 13A. 60. Weinstein B. A., Slaght E. Early identification of alcoholism: A new diagnostic tool for clinicians // Alcohol. Treat. Quart. — 1995. — Vol. 12, № 4. — P. 117—125. 61. Driga O., Boisteanu P., Dafinoinlasi The privileged position of the somatic medicine doctor in alcoholism diagnosing: Abstr ESBRA 1995: 5th Congr. Eur Soc. Biomed. Red Alcohol, Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30, № 4. — P. 543. 62. Gruss T., Ziolkowski M. Jakubowska M., Rybakowski J. The prevalence of alcohol-related problems among general hospital inpatients. — Ibid. — P. 544. 63. Rossetto L., Pujatti P., Paccagnella D. et al. Questionario autocompilato e diagnosi di alcolismo in un reparto di medicina: confronto fra Malt e Mast // Alc. e benessere: Opin. confronto: 6 Congr. naz., Firenze 27—29 ott. — Bologna, 1988. — № 1. — P. 85—88 64. Winters K. C., Stinehtield R. D., Hanly G. A. Further validation of new scales measures adolescent alcohol and other drug abuse // J. Stud. Alcohol. — 1993. — Vol. 54, № 5. — C. 534—541. 65. Nystrom M. Parasalo J. Salaspuro M. Trauma Score questionnaires. Screening for heavy drinking and alcohol-related problems in young university students: The Cage, the Mm-Mast and the Trauma Score Questionnaires // Ibid. — C. 528—533. 66. Love C. T., Longabaugh R., Clittord P. R. et al. The significantother behavior questionnaire (SBQ): An instrument for measuring the behavior of significant-others towards a person’s drinking and abstinence // Addiction. — 1993. — Vol. 88, № 9. — P. 1267—1279. 67. Allen S. B., Fertig J. B., Towle L. H. et al. Psychometric analyses of the alcohol dependence scale among united states and Russian clinical Samples // Int. J. Addict. — 1994. — 29, № 1. — P. 71—87. 68. Richter G. Ein 9-Item-Screening-test für unterscheidung von normalkonsumenten, Alcoholismbrauchern und abhängigen Trinkern (Abstract) // Sucht. — 1993. — T. 39, № 3. — P. 187. 69. Anton R., Moak D. Further validation of a scale for alcohol craving: [Abstr.] Res. Society of Alcohol. Meet., 1992, June 13—18, San Diego, California // Alcoholism: Clin. and Exp. Res. — 1992. — Vol. 16, № 2. — P. 418. 70. Pate L. A., Hamilton J. D., Park R. S., Strobel R. M. Evaluation of a saliva alcohol test stick as a therapeutic adjunct in an alcoholism treatment program // J. Stud. Alcohol. — 1993. — Vol. 54, № 5. — P. 520—521. 71. Rommelspacher H., Spies C., Schmidt K., Schmidt L. G. Laborato ry marker monitoring in an intensive care unit and in a long-term rehabilitation program: Abstr. ESBRA 1995: 5th Congr. Eur. Soc. Biomed. Red. Alcohol., Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30, № 4. — P. 492. 72. Borg S., Helander A., Beck O., Stibler H. Treatment monito ring in alcohol dependent patients comparing different relapse markers. — Ibid. — P. 491. 73. Castilla A., Santolaria F., Gouzales R. E. et al. Physical signs are better then biological markers as indicators of excessive ethanol intake. — Ibid. — P. 555. 74. Steinweg D. L., Worth H. Alcoholism: The keys to the CAGE // Med. — 1993. — Vol. 94, № 5. — P. 520—523. 75. Liskow B., Campbell J., Nickel E. J., Powell B. J. Validity of the CAGE questionnaire in screening for alcohol dependence in a walk-in (frigae) clinic // J. Stud. Alcohol. — 1995. — Vol. 56, № 3. — P. 277—281. 76. Чухрова М. Г. Применение теста CAGE в предварительной диаг ностике злоупотребления алкоголем у рабочих экспедици- онной вахты/ В кн.: Мед.-биол. проблемы вахтовой организации труда. — С., 1988. — С. 79—84. 77. Moret V., Pecond A., Versin B. Depistage d’un alcoolisme parmi les patients d’une policlinique medicale de Suisse romande // Schweir. med. Wochenshr. — 1993. — 123, № 38. — C. 1790—1795. 78. Bohn M. J., Babor T. F., Kraurler H. R. The alcohol use disorders identification test (AUDIT): validation of a screening instrument for use in medical settings // J. Stud. Alcohol. — 1995, № 4. — P. 423—432. 79. Heck E. J., Williams M. D. Using CAGE to screen for drinkingrelated problems in college students // Ibid. — 1995. — Vol. 56, № 3. — P. 282—286. 80. Poikolainen Kari, Karkkainen Paivi. Nature of questionnaire options affects estimates of alcohol intake // Ibid.— 1985. — Vol. 46, № 3. — P. 219—222. 81. Гамалея Н. Б. Иммунопатология и иммунокоррекция у нар- кологических больных // Вопросы наркологии. — 2008. —№ 3. — С. 47—58. 82. Naum E., Neacsu I. Inter-individual variations of the gamma GTP values with alcoholics as a result of ethanolic stimulation // Rev. roum. biol. Ser. biol. anim. — 1994. — Vol. 32, № 2. — C. 123—128. 83. Tallaksen C. M., Bell H., Bohmer T. Thiamin and Thiamin phosphate ester deficiency assessed by high performance liquid chromatography in four clinical cases of Wernicke encephalopathy // Alcoholism: Clin. and Exper. Res. — 1993. — Vol. 17, № 3. — Р. 712—716. 84. Lutz F-U., Fronlich S., Reuhl J. „Alco Screen“ — eine brauchbare Methode, über die Speichelalkohol-Konzentration (SAK) die blut alkohol konzentration zu ermitteln // Blutalkohol. — 1993. — 30, № 4. — P. 240—243. 85. Яковченко В. А., Мошкин А. В., Козин А. Н. Изоферменты креатин-киназы сыворотки крови у больных алкогольными пси- хозами // Вопросы наркологии. — 1991. — № 4. — С. 12—14. 86. Анохина И. П., Николаева В. В., Чоговадзе А. Г. и др. Структурные особенности гена дофамин-бета-гидроксилазы у боль- ных алкоголизмом // Там же. — 2008. — № 2. — С. 31—40. 87. Lichtenbergkraag B., May T., Schmidt L. G., Rommelspacher H. Changes of G-protein levels in platelet membranes from alcoholics УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 16, ВИП. 4 (57) — 2008 87 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ during short-term and long-term abstinence // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30, № 4. — P. 455—464. 88. Morgan C. J., Badawy A. A.-B., Den Dulk A., Verbanck P. Pelc. Lower Serum tryptophan concentrations in alcoholics with positive family history: Abstr. ESBRA 1995: 5th Cong. Eur. Soc. Biomed. Red. Alcohol., Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Ibid. — P. 554. 89. Nystrom M., Perasalo V., Salaspuro M. Serum β-hexosaminidase in young university students // Alcoholism. — 1991. — T. 15, № 5. — P. 877—880. 90. Auba J., Serrano M., Frutos D., Mira M. Rendimiento de las pruebas de laboratorio en la defection de bebedores excesivos en el medio laboral // Med. Clin. — 1993. — Vol. 100, № 1. — P. 5—8. 91. Минко А. И., Бойко Т. П., Холодная Н. Ю. Дискатехола минемии как диагностический и прогностический критерии при лечении больных алкоголизмом // Український вісник психоневрології. — Харків, 1995. — Т. 3, вип. 2(6). — С. 270—271. 92. Дроздов А. З., Анохина И. П. Активность тирозингидрокси- лазы и моноаминоксидазы в тромбоцитах человека при алкоголиз- ме // Вопросы мед. химии. — 1990. — Т. 36, № 1. — С. 54—57. 93. Шаюсулова А. У., Аринов А. Н. Активность моноаминок- сидазы у больных алкоголизмом // Мед. журнал Узбекистана. — 1991. — № 16. — С. 60. 94. Ревенок А. Д., Лысенко И. П. Клинико-лабораторные и пато психологические методы диагностики опийных наркома- ний: Метод. рекоменд. — Киев, 1987. — 26 с. 95. Klingholz F., Penning R., Liebhardt E. Recognition of low-level alcohol intoxication from speech signal // J. Acoust. Soc. Amer. — 1988. — Vol. 84, № 3. — P. 929—985 96. Дмитриева Т. В., Дроздов А. З., Коган Б. М. Периферические показатели метаболизма серотонина при психических расстрой- ствах // Рос. психиатр. журнал. — 2000, № 4. — С. 52—56. 97. Костюковська Л. С. Удосконалений метод визначення серотоніну крові у клінічній неврології та психіатрії // Український вісник психоневрології. — 1993. — № 1. — С. 30—32. 98. Бойко Т. П. и др. Определение концентрации мелатонина в сыворотке крови флуо риметрическим методом / Т. П. Бойко, Л. С. Костюковская, Ю. Г. Холодный, И. В. Реминяк // Там само. — 2001. — Т. 9, вип. 2 (27). — С. 55—56. 99. Королик М. А. Метод определения активности каталазы // Лаб. дело. — 1988. — № 1. — С. 16—19. 100. Rommelspacher H. Neurobiology of biogenic amines and their condensation products: Abstr. ESBRA 1995: 5th Congr. Eur. Soc. Biomed. Red. Alcohol., Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30. № 4. — P. 481. 101. Daoust M. Dopamine and serotonin receptors in alcohol dependence. — Ibid. — P. 492. 102. Kogan B. M., Drozdov A. Z., Manjkovskaja I. V., Filatova T. S. Free and conjugated forms of catecholamines in adolescents with different family alcohol history. — Ibid. — P. 553. 103. Balldin J., Eriksson M. Neuroendocrine evidence for reduced serotoninergic neurotransmission during heavy drinking // Alcoholism: Clin. and Exp. Res., — 1994. — Vol. 18, № 2. — P. 31A. 104. Векшина Н. Л., Веретинская А. Г., Бондаренко Т. Т., Анохи- на И. Л. Нейромедиаторные системы в механизмах ремиссии и рецидива при алкоголизме // Эксперим. и клин. фармакол. — 1995. — Т. 58, № 5. — С. 62—64. 105. Hofmanu U., Fromm M. F., Johnson S., Mikus G. Simultaneous determination of dihydrocodeine and dihydromorphine in serum by gas chromatography-tandem mass spectrometry // J. Chromatogr. Biomed. Appl. — 1995. — Vol. 663, № 1. — P. 59—65. 106. Sillanaukee P. Biological alcohol markers in brief intervention — experiences from the. Lahti-Project: Abstr. ESBRA 1995: 5th Congr. Eur. Soc. Biomed. Red. Alcohol., Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30, № 4. — P. 491. 107. Иванец Н. Н., Лукомская М. И. Скрининг и идентифи- кация лиц, злоупотребляющих алкоголем (обзор зарубежных исследований) // Журнал невропатол. и психиатр. — 1986, № 11. — С. 1726—1730. 108. Richter G., Klemm P. G., Zahn M. Ein 9-Item-Screening — test fur die unterscheidung von Alkohol abhangigen, Alcoholmiβbravchern und Normaltrinkern (Normalkonsumenten) // Sucht. — 1994, № 4. — P. 266. 109. Коган Б. М., Анохина И. П. Диагностическое и прогно- стическое значение исследования механизмов катехоламиновой нейромедиации при алкоголизме // Вопросы наркологии. — 1990, № 1. — С. 3—5. 110. Rommelspacher H. Биохимические основы патологического влечения // Pharmedicum. — Берлин. — 1994, № 3. — С. 5—7. 111. Devos-Comby L., Lange J. E. Standardized measures of alcoholrelated problems: a review of their use among college students // Psychol. Addict Behav. — 2008 Sep; 22(3): 349—61. Review. 112. Bird S. Prescribing Schedule 8 drugs // Aust. Fam. Physician. — 2006 Jan-Feb; 35(1—2): 59—60. 113. Breiter HC, Heinz A. Amygdala volume associated with alcohol abuse relapse and craving // Am. J. Psychiatry. — 2008 Sep; 165(9): 1179—84. Epub 2008 Jul 1. 114. Burnham E. L. Identification of risky alcohol consumption in the preoperative assessment: opportunity to diagnose and intervene // Anesthesiology. — 2008 Aug; 109(2): 169—70. 115. de Wit M., Gennings C., Zilberberg M. et al. Drug withdrawal, cocaine and sedative use disorders increase the need for mechanical ventilation in medical patients // Addiction. — 2008 Sep; 103(9): 1500—8. 116. DiMartini A., Dew M. A., Fitzgerald M. G., Fontes P. Clusters of alcohol use disorders diagnostic criteria and predictors of alcohol use after liver transplantation for alcoholic liver disease // Psychosomatics. — 2008 Jul-Aug; 49(4): 332—40. 117. Eisch A. J., Mandyam C. D. Drug dependence and addiction, II: Adult neurogenesis and drug abuse // Am. J. Psychiatry. — 2004 Mar; 161(3): 426. 118. Haberfellner E. M. [Referrals for psychiatric examination of driving ability — a comparison of illicit drugs and alcohol.] // Neuropsychiatr. — 2008; 22(2): 137—42. German. 119. Herrán O. F., Ardila M. F., Barba D. M. [Test for assessing levels of alcohol consumption in Bucaramanga, Colombia: design and validation] // Biomedica. — 2008 Mar; 28(1): 25—37. Spanish. 120. Jindra P., Eber M., Pesak J. The spectral analysis of syllables in patients using dentures // Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. — 2002 Dec; 146(2): 91—94. 121. Kip M. J., Neumann T., Jugel C. et al. New strategies to detect alcohol use disorders in the preoperative assessment clinic of a German university hospital // Anesthesiology. — 2008 Aug; 109(2): 171—9. 122. Kramer JR, Chan G, Dick DM et al. Multiple-domain predictors of problematic alcohol use in young adulthood // J. Stud. Alcohol Drugs. — 2008 Sep; 69(5): 649—59. 123. Skeel R. L., Pilarski C., Pytlak K., Neudecker J. Personality and performance-based measures in the prediction of alcohol use // Psychol. Addict Behav. — 2008 Sep; 22(3): 402—9. 124. Victorson D. E., Enders C. K., Burnett K. F., Ouellette E. A. The injury distress index: development and validation // Arch. Phys. Med. Rehabil. — 2008 Oct; 89(10): 1893—902. 125. Vacher C., Verbanck P., Streel F. et al. Comparison between biological markers including CDT and CAGE for the recognition of drinking problems in an “high-risks” population: Abstr. ESBRA 1995: 5th Congr. Eur. Soc. Biomed. Red. Alcohol., Stuttgart, 6—9 Sept., 1995 // Alcohol and Alcohol. — 1995. — Vol. 30, № 4. — P. 560. 126. Schumann G., Johann M., Frank J. et al. Systematic analysis of glutamatergic neurotransmission genes in alcohol dependence and adolescent risky drinking behavior // Arch Gen. Psychiatry. — 2008 Jul; 65(7): 826—38. Review. 127. Лурия А. Р. Письмо и речь — нейролингвистические ис- следования. — М., 2002. — 346 с. 128. Биркин А. А. Код речи. — СПб.: Гиппократ, 2007. — 408 с. 129. Мінко О. О. Діагностика розладів внаслідок вживання опіоїдів на основі використання фоноскопії. У зб.: Актуальні пи- тання соціальної і клінічної наркології: Матер. ІХ-ї Укр. наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 259—260. 130. Мінко О. О. Використання методу фоноскопії для діагностики розладів внаслідок вживання опіоїдів. У зб.: «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин»: Мат. Укр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю. — Х.: Колегіум, 2008. — С. 117—119.