ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 1 (54)Клініко-психопатологічні і патопсихологічні закономірності формування дистимії
Назва статтi Клініко-психопатологічні і патопсихологічні закономірності формування дистимії
Автори Марута Наталія Олександрівна
Завалко Ю. М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 1 (54) Сторінки 23-25
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4:616.89-008.47 Індекс ББК -
Анотацiя У дослідженні взяли участь 182 хворих з діагнозом дистимія (F 34.1). Контрольна група складалася з 44 психічно здорових осіб. У ході дослідження встановлено що дистимія є неод- норідною формою патології, в структурі якої відповідно до етіопатогенетичних чинників і провідних клініко-психопатологічних проявів виділено три варіанти: дисфоричний, соматовегетативний і сенесто-іпохондричний. Розроблена система терапії хворих дистимією характеризується вищим терапевтичним ефектом порівняно з традиційно використовуваними методами. Катамнестичні дослідження, проведені впродовж двох років, свідчать про стійкість досягнутого ефекту.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. — 240 с.
2. Вертоградова О. П., Ваксман А. В. Агрессивное поведение и депрессия // Психическое здоровье и безопасность в обществе. Научные материалы первого нац. конгресса по соц. психиатрии. — Москва, 2—3 декабря 2004. — М.: ГЕОС, 2004. — С. 29—30.
3. Волошин П. В., Марута Н. О., Явдак І. О. Клініко-психопа- тологічна структура депресій невротичного спектру // Архів пси хіатрії. — 2004. — № 1(36). — С. 80—84.
4. Геддес Дж., Батлер Р., Хэтчер С. Депрессивные расстройства. В кн.: Доказательная медицина: Ежегодный практич. справочник. Вып. 3 / Пер. с англ.; Под общ. ред. С. Е. Бащинского. — М.; Медиасфера, 2004. — 687 с.
5. Доклад о состоянии здоровья в мире: 2001. — Женева: ВОЗ, 2001. — 215 с.
6. Краснов В. Н. Организационные вопросы помощи больным депрессией // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2001. — № 5. — С. 152—154.
7. Марута Н. А., Мороз В. В. Невротические депрессии (клиника, патогенез, диагностика и лечение). — Харьков: Арсис, 2002. — 144 с.
8. Мишиев В. Д. Современные формы депрессивных рас- стройств: клиника, диагностика, принцип медицинской реабилитации: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. — Харьков, 2001. — 32 с. 9. Напрєєнко О. К. Депресія та тривога в загальномедичній практиці (соціальні, діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти) // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2002. — № 1. — С. 7—12.
10. Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия. — Харьков: Торнадо, 2003. — 352 с.
11. Табачніков С.І. Актуальні проблеми психічного здоров’я населення України // Міжнародний психіатричний, психотерапевтич- ний та психоаналітичний журнал. — 2007. — № 1. — С. 5—8. 12. Angst J., Kupfer D., Rosenbaum J. F. Recovery from depression: risk or reality? // Psychiatr. Scand. — 1996; 93: 413—9.2.
13. Greden J. F. The burden of recurrent depression: causes, consequences and future prospects // J. Clin. Psychiatry. — 2001. — № 22. — P. 5—9.
14. (McCullough J. P.) Мак-Каллоу Дж. Лечение хронической депрессии — СПб.: Речь, 2003. — 368 с.
15. Steward J. W., Klien D. F. Chronic (and hysteroid) dysphorias // Dysthymia and the Spectrum of chronic depressions. — New York; London: The Gulford Press, 1997. — P. 174—182.