ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Невротичні розлади у осіб з нейросенсорною приглухуватістю (клініка, механізми формування)
Назва статтi Невротичні розлади у осіб з нейросенсорною приглухуватістю (клініка, механізми формування)
Автори Рокутов Сергій Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 104-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616:85-039:616.28-008.14-07 Індекс ББК -
Анотацiя Нами обстежено 73 хворих з невротичними розладами, що розвинулися на фоні нейросенсорної приглухуватості: у 33 (45,2 %) хворих реєструвалася неврастенія (F 48.0), у 28 (38,4 %) хворих — розлади адаптації (F 43.21), у 12 (16,4 %) обстежених — обсесивно-фобічний розлад (F 40.1). Встановлено, що причиною розвитку невротичних розладів у хворих з нейросенсорною приглухуватістю ставали гострі і хронічні психогенні чинники, дія яких посилювалась специфічною психогенією (в психогенній ситуації загострюва- лися відчуття власної неповноцінності). Самостійне значення специфічні психогенії мають лише в групі хворих з розладами адаптації. У хворих на невротичні розлади серед особистісних радикалів переважали сенситивність, тривожність, лабільність емоцій і імпульсивність, які за наявності дефекту слуху сприяли формуванню психогенії у сфері соціальних контактів і власного здоров’я. У хворих з невротичною патологією виявлені високий рівень як ситуативної, так і особистісної тривожності, виражена депресивна реакція на приглухуватість та її наслідки, порушення адекватного вираження своїх емоцій й ідентифікації емоцій інших, інтровертованість поведінки та високий рівень нейротизму, тривожне і неврастенічне відношення до дефекту слуху. Усі ці чинники відображають низький реабілітаційний потенціал хворих, у яких сформувалися невротичні розлади, слабі саногенні можливості їх психіки, що повинні враховувати під час розроблення системи психотерапії і реабілітації.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства. — Ростов н/Д.: Феникс, 1997. — 576 с.
2. Ахмеджанов Э. Р. Психологические тесты. Составление, подготовка текста, библиография. — М., 1997. — 320 с.
3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. — СПб.: Питер, 1999. — 528с.
4. Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Драгомирецький В. Д. Оторино- ларингологія / — К.: Здоров’я, 1999. — 368 с.
5. Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. — Л.: Медицина, 1983. — 312 с.
6. Клiменко Д. І. Хронічні захворювання слухового і вестибулярного аналізаторів (Клініка, діагностика, відновне лікування, медико-соціальна експертиза, професійна реабілітація). — Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. — 140 с.
7. Люшер М. Сигналы личности. — М., 1993. — 171 с.
8. Матвеев В. Ф. К вопросу о клинических особенностях некоторых пограничных психических расстройств у соматических больных // Актуальные проблемы соматопсихиатрии и психосоматики: Тез. докл. на Пленуме правления об-ва. — М., 1990. — С. 156—158.
9. Марута Н. А. Эмоциональные нарушения при невротических расстройствах: Монография. — Харьков: Арсис, 2000. — 160 с.
10. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. — Самара: БАХРАХ-М, 2000 — 672 с. 11. Рахманов В. М. Психосоциальная реабилитация больных функциональными и органическими расстройствами слуха: Автореф. дис. … д-ра мед. наук по специальности (14.00.18, 19.00.04, 14.00.04). — СПб., 1992. — 37 с.
12. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. — СПб.: Речь, 2001. — 349 с.
13. Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. — М.: Институт прикладной психологии, 2000. — 512 с.
14. (Saks D. M., Levi S.) Сакс Д. М., Леви С. Тест «Завершение предложений». В кн. Проективная психология. — М.: Эксмо-Пресс, 2000. — С. 203—237.
15. Zung W., Durham N. A self-rating depression scale // Arch. Gen. Psychiat. — 1965. — V. 12. — P. 63—70.