ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Психіатрична коморбідність при депресіях (критерії диференціальної діагностики)
Назва статтi Психіатрична коморбідність при депресіях (критерії диференціальної діагностики)
Автори Назарчук Олександр Анатолійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 87-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-06-079.4 Індекс ББК -
Анотацiя З метою вивчення клініко-психопатологічних особливостей психіатрично коморбідних депресій обстежено 189 хворих на депресію (F32.0 — F32.1), що супроводжується коморбідними пси- хічними та адиктивними розладами, які склали основну групу дослідження: 59 хворих з коморбідними тривожними розладами (F41.0 — F41.1); 55 хворих з коморбідними розладами особистості (F60.3 і F60.6) та 75 хворих з коморбідною алкогольною залежністю (F10.20, F10.21 і F10.25); а також 52 хворих на депресію (F32.0 — F32.1) без коморбідної психіатричної патології — конт рольна група. Вивчено особливості психопатологічної симптоматики, синдромальної та феноменологічної структури депресій, що коморбідні з психіатричними та адиктивними розладами. Проаналізовано особливості клініки супутньої коморбідної психічної та адиктивної патології. На підставі отриманих результатів виокремлені конкретні клініко-психопатологічні критерії діагностики психіатрично коморбідних депресій.
Ключовi слова депресія, коморбідність, тривожні розлади, розлади особистості, алкогольна залежність, клініко-психопатологічні особливості, критерії діагностики
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Акарачкова, Е. С. Диагностика и ведение пациентов с депрессией в общемедицинской практике [Электронный ресурс] / Е. С. Акарачкова, С. В. Вершинина // РМЖ. — 2011. — № 15. — Режим доступа : http://www. rmj.ru/articles_7768.htm.
2. Артемчук, А. Ф. Экологические основы коморбидности аддиктивных заболеваний [Текст] / А. Ф. Артемчук, И. К. Сосин, Т. В. Чернобривкин. — Харьков : Коллегиум, 2013. — 1152 с.
3. Ковров, Г. В. Депрессии в общей практике [Электронный ресурс] / Г. В. Ковров, М. А. Лебедев, С. Ю. Палатов // РМЖ. — 2010. — № 8. — Режим доступа : http://www.rmj.ru/articles_7063. htm
4. Краснов, В. Н. Совершенствование методов ранней диаг- ностики психических расстройств (на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения) [Текст] / В. Н. Краснов, Т. В. Довженко, А. Е. Бобров и др. — М.: «Медпрактика-М», 2008. — 136с.
5. Маркова, М. В. Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектра, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія [Текст] / М. В. Маркова, В. В. Бабич, Н. М. Степанова // Український вісник психоневро- логії. — 2008. — T. 16, вип. 1(54). — C. 81.
6. Марута, Н. А. Восстановление социального функционирова- ния — основная цель терапии депрессии [Текст] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 8 (53). — С. 16—20.
7. Марута, Н. А. Диагностика и терапия униполярной депрес- сии в современных условиях: мифы и реальность [Электронный ресурс] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 2(47). — Режим доступа : http://www.neuronews.com.ua./article/765.html.
8. Марута, Н. А. Депрессии в общемедицинской практике [Текст] / Н. А. Марута, Л. Н. Юрьева, А. И. Мамчур. — Киев, 2009. — 30 с.
9. Пшук, Н. Г. До питання про якість життя хворих на со- матизовані депресивні стани [Текст] / Н. Г. Пшук, Г. Я. Пшук // Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних і пси- хосоматичних хвороб : тези доповідей наук.-практ. конф. — Вінниця, 2010. — С. 90.
10. Смулевич, А. Б. Депрессии в клинической практике вра- чей общемедицинских специальностей [Электронный ресурс] / А. Б. Смулевич // РМЖ. — 2011. — № 9. — Режим доступа : http:// www.rmj.ru/articles_7662.htm.
11. Смулевич, А. Б. Расстройства личности [Текст] / А. Б. Смулевич; — М.: МИА, 2012. — 336 с. 12. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология [Текст] / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск : Пороги, 2006. — 472 с.
13. Lam, R. W. Depression [Текст] / R. W. Lam, H. Mok. — NY: Oxford university press, 2012. — 140 p. 14. Derogatis, L. R. The SCL-90-R [Text] / L. R. Derogatis // Clinical Psychometric Research. — Baltimore, 1975. — P. 1—134.
15. Rihmer, Z. Prediction of suicide in mood disorders [Electronic Resource] / Z. Rihmer. — Tallinn : 10th ECNP, 2009. — S. 1.04/CD.