ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у жителів сільської місцевості
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у жителів сільської місцевості
Автори Зінченко Олена Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 55-58
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447(477) Індекс ББК -
Анотацiя З метою вивчення клініко-психопатологічних особливостей основних форм непсихотичних психічних розладів у сільських жителів проведено дослідження клінічних проявів та механізмів формування непсихотичних психічних розладів у 1135 жителів сільської місцевості та 840 жителів міст України. Відмінною рисою клінічної картини непсихотичних психічних розладів у сільських жителів встановлено пере- важання соматизованого та іпохондричного варіантів депресивних розладів, тривожних розладів. Як особливості сучасного патоморфозу непсихотичних психічних розладів у сільського населення виявлені тенденції до переважання рис, притаманних непсихотичним психічним розладам органічного та невротичного походження, коморбідність зі зловживанням алкоголем, соматичними розладами. На підставі визначених клініко-психопатологічних особливостей непсихотичних психічних розладів у сільських жителів (характер скарг, преморбідні особливості, психогенні фактори, догоспітальна тривалість хвороби, особливості клінічної картини та її перебігу, особливості якості життя) обґрунтована необхідність розроблення системи психотерапевтичної та психофармакологічної корекції непсихотичних психічних розладів.
Ключовi слова клініко-психопатологічні особливості, непсихотические психічні розлади, жителі сільської місцевості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства : руководство для врачей / Ю. А. Александровский. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. 2007. — 720 с.
2. Александровский Ю. А. Некоторые узловые вопросы со- временной пограничной психиатрии / Ю. А. Александровский // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2006. — Т. 2, № 2. — С. 3—7.
3. Васильева А. В. Исследование особенностей клинического патоморфоза невротических расстройств в новых социальных условиях в связи с выбором психотерапевтических стратегий / А. В. Васильева, Т. А. Караваева // Вестник психотерапии. — 2009. — № 32 (37). — С. 70—77.
4. Воинов Е. В. Научное обоснование совершенствования организации психиатрической помощи сельским жителям в новых экономических условиях : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук / Е. В. Воинов. — СПб., 2003. — 18 с.
5. Грищенко Я. А. Психическое здоровье у лиц, проживающих в сельской местности (клинико-эпидемиологический и организационный аспекты) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук / Я. А. Грищенко. — М., 2011. — 21 с.
6. Демичева Н. К. Социальное функционирование и качество жизни у лиц с пограничными психическими расстройствами (клинико-диагностический аспект) / Н. К. Демичева // Российский психиатрический журнал. — 2006. — № 3. — С. 94—99.
7. Зінченко О. М. Характеристика загальних закономірнос тей психічного здоров’я сільського населення України / О. М. Зінченко // Архів психіатрії. — 2012. — Т. 18, № 2(69). — С. 15—21.
8. Зінченко О. М. Психічні та поведінкові розлади у сіль- ського населення України у 2009 році / О. М. Зінченко // Там само. — 2010. — Т.16, № 3 (62). — С. 27—34.
9. Зінченко О. М. Особливості розповсюдженості психічних та поведінкових розладів у мешканців міста та села / О. М. Зінченко // Психічне здоров’я. — 2010. — Вип. 1(26). — С. 69—78.
10. Марута Н. А. Клинико-психопатологические особен- ности различных форм невротической патологии у женщин / Н. А. Марута, Т. Д. Бахтеева // Медицина сьогодні і завтра. — 2004. — № 3. — С. 59—64.
11. Психическое здоровье населения мира: эпидемиоло- гический аспект (зарубежные исследования 2000—2010 гг.) / [И. А. Митихина, В. Г. Митихин, В. С. Ястребов, О. В. Лиманкин] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2011. — № 6. — С. 4—14.
12. Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Україні / [М. П. Жданова, О. М. Коллякова, О. М. Зінченко, Н. О. Марута] // Український вісник психоневрологii. — 2009. — Т. 17, вип. 2(59). — С. 6—9.
13. Чуркин А. А. Психиатрическая помощь населению России в 2006 г. / А. А. Чуркин, Н. А. Творогова // Российский психиа- трический журнал. — 2007. — № 4. — С. 4—12.
14. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Во лошин, Н. О. Марута та ін.] // Український вiсник психо- невро логii. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
15. Kawakami N. Twelve-month prevalence, severity, and treatment of common mental disorders in communities in Japan: preliminary finding from the World Mental Health Japan Survey 2002—2003 / N. Kawakami, T. Takeshima // Psychiatry and Clinical Neurosciences. — 2005. — № 59. — P. 441—452.
16 The Human Face of Mental Health and Mental Illness in Canada. Ottawa, Canada. — 2006. — P. 203. 17. Wittchen H.-U. Size and burden of mental disorders in Europe — a critical review and appraisal of 27 studies / H.-U. Wittchen, F. Jacobi //European Neuropsychopharm. — 2005. — № 15. — P. 357—376.