ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Депресивні розлади у хворих на розсіяний склероз (огляд літератури)
Назва статтi Депресивні розлади у хворих на розсіяний склероз (огляд літератури)
Автори Данилова Марина Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 55-58
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2:616.895.4 Індекс ББК -
Анотацiя Розглянуто результати досліджень сучасного стану проблеми депресії при розсіяному склерозі. Відмічено суперечність і неоднозначність існуючих клінічних фактів і досліджень. Показані мультифакторність етіопатогенеза депресивних розладів і поліморфність їх клінічної картини. Виокремлені методологічні невідповідності в існуючих дослідженнях за даною проблематикою. На підставі проведеного літературного аналізу окреслені шляхи та перспективи подальших досліджень в цій галузі.
Ключовi слова депресивні розлади, розсіяний склероз, етіологія, клініка, терапія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов, В. А. Соматоспецифические особенности депрессивных расстройств в сети первичной медицинской помощи / В. А. Абрамов, А. Ю. Васильева // Архів психіатрії. — 2003. — Т. 9. — № 1(32). — С. 71—73.
 2. Александровский, Ю. А. Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение / Ю. А. Александровский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. — 240 с.
3. Андрух, П. Г. Проблема тревожно-депрессивных расстройств в Украине / П. Г. Андрух / Актуальные проблемы сексологии и медицинской психологии : материалы науч.-практ. конференции. — Харьков, 2002. — С. 17—18.
4. Барановська, Л. М. Характеристика громадського психічного здоров'я в Україні (за даними статистики МОЗ України, ГУОЗ та МЗ КМДА) / Л. М. Барановська, В. Д. Юрченко // Психічне здоров'я / Mental Health. — 2003. — № 1(1). — С. 7—10.
5. Бредня, В. Ф. Клінічні аспекти реабілітації хворих на депресивні розлади / В. Ф. Бредня, В. В. Бредня, Т. С. Бредня // Український вісник психоневрології. — 2007. — T. 15, вип. 1(50), додаток. — C. 158—159.
6. Васильева, А. Ю. Особенности терапевтической тактики при соматогенных депрессиях в условиях амбулаторной общесоматической практики / А. Ю. Васильева, В. А. Абрамов, М. Б. Доценко // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2004. — № 4(14). — С. 155—159. 7. Вознесенская, Т. Г. Депрессия в неврологической практике и ее лечение // Неврологический журнал. — 2006. — № 6. — С. 4—11.
8. Галичева, А. С. Специфика клинической картины депрессивных расстройств, развившихся на фоне поражения или дисфункции головного мозга /А. С. Галичева // Психічне здоров'я. — 2007. — № 3. — С. 22.
9. Гвоздик, М. Депрессия — проблема ХХІ века / М. Гвоздик // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. — 2006. — № 18. — С. 30—31.
10. Гладышев, М. В. Суицидальное поведение больных с пси- хическими расстройствами / М. В. Гладышев, Б. С. Положий // Материалы XIV съезда психиатров России. — М., 2005. — С 437.
11. Депрессия в неврологической практике (клиника, диаг- ностика, лечение) / [А. М. Вейн, Т. Г. Вознесенская, В. Л. Голубев, Г. М. Дюкова]. — 3-е изд. перераб. и доп. — М.: МИА, 2007. — 197 с.
12. Казаков, В. Е. Диагностика и реабилитация больных с со- матизированными депрессивными расстройствами / В. Е. Казаков // Український вісник психоневрології. — 2007. — T. 15, вип. 1(50), додаток. — C. 186.
13. Казакова, С. Е. К вопросу реабилитации депрессивных больных / С. Е. Казакова // Там же. — C. 186—187.
14. Калинин, В. В. Коморбидность в психиатрии: взгляд на проблему / В. В. Калинин // Медицина сегодня. — 2002. — № 7—8 (11—112) — С. 34.
15. Клиническое руководство по диагностике и лечению депрессивных расстройств в практике врача первичной медико- санитарной помощи / [В. Н. Кузнецов, М. А. Мазуренко, С. А. Маляров и др.] — Киев, 2004. — 160 с.
16. Кутько, И. И. Современный подход к лечению и реабили- тации депрессивных расстройств / И. И. Кутько, О. А. Панченко, Е. А. Пугач // Український медичний альманах. — 2004. — № 4. — С. 66.
17. Латчман, Н. Особенности клинической картины депрессий у терапевтических больных в первичном звене общемедицинской помощи / Н. Латчман // Український вісник психоневрології. — 2003. — Т.11 , вип. 1(34). — С. 27—29.
18. Связанное со здоровьем качество жизни у больных рассеянным склерозом / [Малкова Н. А., Рябухина О. В., Бабенко Л. А. и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2005. — № 12. — С. 31—37.
19. Марута Н. А. Возможности антидепрессивной терапии в XXI веке / Н. А. Марута / НейроNEWS. — 2008. — № 6 (11). — С. 24—28.
20. Марута, Н. А. Актовегин и Геримакс в лечении резистент- ных рекуррентных депрессивных расстройств / Н. А. Марута, УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 58 — ТОМ 20, ВИП. 1 (70) — 2012 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ А. Н. Бачериков // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1(50). — С. 119—121.
21. Марута, Н. А. Суицидальный риск у больных невротически- ми расстройствами / Н. А. Марута, Н. А. Явдак, М. М. Денисенко // Там же. — 2007. — Т. 15, вип. 1(50). — C. 208.
22. Марута, Н. А. Эффективность препарата венлаксор при лечении депрессивных расстройств / Н. А. Марута // Там же. — 2007. — Т. 15, вип. 2(51). — С. 139—142.
23. Марута, Н. А. Депрессии в общемедицинской практике : Справочное пособие для врачей первичной медико-санитарной сети / Марута Н. А., Мамчур А. И., Юрьева Л. Н. — Киев, 2009. — 30 с.
24. Марута, Н. О. Предиктори суїцидальної поведінки при невротичних розладах / Н. О. Марута, Н. О. Явдак // Український вісник психоневрології. — 2006. — Т. 14, вип. 2(47). — С. 59-62.
25. Депресії в загальномедичній практиці : методичні матеріа- ли / [І. А. Марценковський, Я. Б. Бікшаєва, В. Я. Пішель та ін.]; за ред. С. І. Табачнікова, І. Й. Влох. — К., 2002. — С. 2—14.
26. Михайлов, Б. В. Проблема депрессий в общесоматической практике / Б. В. Михайлов // Международный медицинский жур- нал. — 2003. — Т. 9, № 3. — С. 22—27.
27. Мишиев, В. Д. Распространенность, диагностика и лечение психических расстройств в общесоматической сети / В. Д. Мишиев, В. А. Демченко, А. В. Качура // Лікарська справа. — 2003. — № 7. — С. 82—87.
28. Орлова, Н. Н. Ангедония: дефиниции, клиника, диагностика, типология / Н. Н. Орлова // Психічне здоров'я / Mental Health. — 2005. — № 4(9). — С. 39—45.
29. Пилягіна, Г. Я. Проблема саморуйнуючої поведінки серед населення України / Г. Я. Пилягіна, М. І. Винник // Новости медицины и фармации. — 2007. — № 215. — С. 10 — 11.
30. Сердюк, А. И. Применение психотерапии в лечении боль- ных с распространенными соматическими заболеваниями / А. И. Сердюк // Актуальные проблемы сексопатологии и меди- цинской психологии: материалы науч.-практ. конф.. — Харьков, 2002. — С. 189-190.
31. Сравнительная оценка препаратов из группы СИОЗС (опра, флуоксетин) при лечении депрессии у больных рассеянным склерозом / [В. В. Овчаров, Н. Ю. Булдакова, Е. В. Ениколопова, Бойко А. Н.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2007. — Вып. 4. Рассеянный склероз. — С. 133—136.
32. Смулевич, А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. — М.: Медицинское информа- ционное агентство, 2003. — 432 с.
33. Юрьева, Л. Н. Суицидологическая ситуация в Украине: реалии и перспективы / Л. Н. Юрьева // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1(50). — С. 34—36.
34. Томпсон, Алан Дж. Рассеянный склероз: клинические аспек- ты и спорные вопросы / Алан Дж. Томпсон, Крис Полман, Райнхард Холфельд [Пер. с англ. Н. А. Тотолян; под ред. А. А. Скоромца]. — СПб.: Политехника, 2001. — 422 с.
35. Mortality of patients with mood disorders: follow-up over 34—38 years / [Angst F., Stassen H., Clayton P. J., Angst J.] // J Affect Disord. — 2002; 68: 167—181.
36. Anderson, I. M. Рекомендации по выбору селективного ингибитора обратного захвата серотонина при депрессивном расстройстве / I. M. Anderson, J. G. Edwards // Обзор современной психиатрии. — 2002. — № 3(15). — С. 38—48.
37. Guillem, E. Does addiction to antidepressants exist? About a case of one addiction to Tianeptine / E. Guillem, J. P. Lepine // Encephale. — 2003, 29 (5), 456—459.
38. Kanner, A. M. Depression in Neurological Disorders / A. M. Kanner. — Chicago: Lundbeсk Institute, 2005. — 161 p.
39. Peer Support groups in multiple sclerosis: current effectiveness and future directions / [U. M. Messmer, M. L. Maneuso, M. A. Battaglia et al.] // Mult. Scler. — 2004. — V. 10(1). — P. 80—84.
40. Dilley, Mike. Достижения в области нейропсихиатрии: клиническое значение / Mike Dilley and Simon Fleminger // Обзор современной психиатрии. — 2006. — Вып. 30. — С. 23—34.
41. Rihmer, Z. Dealing with suicidal patients / Z. Rihmer // Abstract of the 16th Congress of the European Psychiatry. — 2008. — Vol. 23, suppl. 2. — S. 01.03.
42. Effects of psychological group therapy in patients with multiple sclerosis / [Tesar, N., Baumhackl U., Kopp M. et al.] // Acta. Neurol. Scand. — 2003. — V. 107. — № 6. — P. 394—399.
43. Tondo, L. Suicide prevention: Updated findings / L. Tondo // Abstract of the 16th Congress of the European Psychiatry. — 2008. — Vol.23, suppl. 2. — S. 34.03.
44. Suicide prevention in Europe / [D. Wasserman, E. Mittendorfer- Rutz, W. Rutz et al.] // The WHO monitoring surveys of national suicide prevention programmes and strategies. — Stockholm: Swedish National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental III-Health. — 2004. — P. 19—23.
45. Siegert, R. J. & Abernethy, D. A. Depression in multiple sclerosis: a review / R. J. Siegert & D. A. Abernethy // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. — 2005, 76, 469—475.