ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Аналіз провідних чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених
Назва статтi Аналіз провідних чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених
Автори Завгородня Н. І.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 24-27
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831.38-005.1-053.31/.32-02 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подані результати аналізу чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених. Дослідження продемонструвало наявність низки факторів, що потенційно впливають на можливість розвитку крововиливів у недоношених новонароджених. До них належать: інфекція, патологія плаценти з розвитком порушень плацентарного кровообігу, анемія вагітних та маловоддя. Отримані в ході дослідження дані можуть бути використані для формування груп можливого ризику щодо розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів серед недоношених новонароджених для проведення більш ретельного та орієнтованого обстеження дитини одразу після народження у пологовому будинку із обов’язковим використанням сучасних методів нейровізуалізаційної діагностики.
Ключовi слова внутрішньошлуночкові крововиливи, недоношені новонароджені, чинники розвитку
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бадалян, Л. О. Детская неврология: учебное пособие / Л. О. Бадалян. — М.: МЕДпресс, 1998. — 576 с.
2. Барашнев, Ю. И. Перинатальная неврология / Ю. И. Барашнев. — М.: Триада-Х, 2001. — 638 с. 3. Колюбакіна, Л. В. Оцінка чинників ризику виникнення внут рішньошлуночкових крововиливів у недоношених дітей / Л. В. Ко любакіна // Буковинський медичний вісник. — 2007. — Т. 11, № 3. — С. 40—42.
4. Лукинова, Г. П. Пери- и интравентрикулярные кровоизлияния у недоношенных. Факторы, предрасполагающие к их возникновению, диагностика и прогноз / Г. П. Лукинова // Актуальные вопросы неотложной медицины. — 1999. — Ч. 2. — C. 123.
5. Неонатологія: навч. посібник / [П. С. Мощич, О. Г. Суліма, Ю. І. Антипків та ін.]; за ред П. С. Мощича, О. Г. Суліми. — К.: Вища школа, 2004. — 407 с.
6. Сидельникова, В. М. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок / В. М. Сидельникова, А. Г. Антонов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. — 382 с.
7. Тимершин, А. Внутричерепные кровоизлияния в период ново- рожденности / А. Тимершин, Р. Галимова, Ж. Харькова // Материалы IV съезда нейрохирургов России. — М.: Изд-во Института нейрохирургии им. акад. Н. Бурденко АМН России, 2006. — С. 411—412.
8. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: пер. с англ. / [Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др.]; под. ред. И. С. Енюкова. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 215 с.
9. Цхай, В. Б. Перинатальное акушерство: уч. пособие / В. Б. Цхай. — Ростов н/Д: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2007. — С. 53—67. (512 с.)
10. Чуйко, М. М. Частота внутрішньоутробного виникнення церебральних внутрішньошлуночкових крововиливів у плодів / М. М. Чуйко // Буковинський медичний вісник. — 2009. — Т. 13, № 2. — С. 49—52.
11. Шабалов, Н. П. Неонатология: уч. пособие: в 2 т. / Н. П. Ша- ба лов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — Т. 1. — 608 с.
12. Шунько, Є. Є. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія: фак- тори ризику, клінічний перебіг, діагностика / Є. Є. Шунько, Т. В. Кончаковська // Сучасні тенденції в неонатології: проблеми та перспективи: матеріали українсько-американського навч. се- мінару. — Львів, 2003. — С. 12—19. 13. Beverley, D. W. Intraventricular hemorrhage: timing of occurrence and relationship to perinatal events / D. W. Beverley, G. W. Chance, C. F. Coates // Br. J. Obstet. Gynaecol. — 1984. — Vol. 91, № 10. — P. 1007—1013.
14. Diagnosis of intraventricular hemorrhage in the newborn / [N. Anderson, R. Allan, B. Darlow et al.] // Am. J. Roentgenol. — 1994. — Vol. l63, № 4. — P. 893—896.
15. Effect of medical and social risk factors on outcome of prematurity and very low birth weight / [C. H. Leonard, R. I. Clyman, R. E. Piecuch et al.] // J. Pediatr. — 1990. — Vol. 116, № 4. — P. 620—626.
16. Intraventricular hemorrhage in the high-risk preterm infant / P. A. Ahmann, A. Lazzara, F. D. Dykes [et al.] // Ann. Neurol. — 1980. — Vol. 7, № 2. — P. 118—124.
17. Labor and delivery characteristics and the risk of germinal matrix hemorrhage in low birth weight infants / [A. Leviton, T. Fenton, K. C. Kuban, M. Pagano] // J. Child. Neurol. — 1991. — Vol. 6, № 1. — P. 35—40.
18. Levene, M. I. Ultrasound of the infant brain / M. I. Levene, J. L. Williams, C. L. Fawer. — Philadelphia: I. B. Lippincott Co., 1985. — 148 p.
19. Maternal toxemia is associated with reduced incidence of germinal matrix hemorrhage in premature babies / [K. C. Kuban, A. Leviton, M. Pagano et al.] // J. Child. Neurol. — 1992. — Vol. 7, № 1. — P. 70—76. 20. Meidell, R. Perinatal factors associated with early-onset intracranial hemorrhage in premature infants. A prospective study / R. Meidell, P. Marinelli, G. Pettett // Am. J. Dis. Child. — 1985. — Vol. 139, № 2. — P. 160—163.
21. Pagano, M. Early and late germinal matrix hemorrhage may have different antecedents / M. Pagano, A. Leviton, K. Kuban // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 1990. — Vol. 37, № 1. — P. 47—54.
22. Positron emission tomography in the newborn / [J. J. Volpe, P. Herscovitch, J. M. Perlman et al.] // Pediatrics. — 1983. — Vol. 72, № 5. — P. 589—601.
23. Posthemorrhagic hydrocephalus in preterm infants: longterm follow-up and shunt-related complications / [A. Reinprecht, W. Dietrich, A. Berger et al.] // Childs Nerv. Syst. — 2001. — Vol. 17, № l1. — P. 663—669.