ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Наукове обґрунтування застосування психотерапевтичних заходів в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизо френію в залежності від рівня їх особистого та родинного соціального функціонування
Назва статтi Наукове обґрунтування застосування психотерапевтичних заходів в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизо френію в залежності від рівня їх особистого та родинного соціального функціонування
Автори Діхтяр В.О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 49-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-615.851-616.89-02-084 Індекс ББК -
Анотацiя На основі результатів власних досліджень науково обґрунтовані підходи до застосування психотерапії в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію, які полягають у визначенні рівня соціального функціонування (СФ) родини пацієнта, встановленні прихильності до психотерапії пацієнта й членів його родини, на основі чого запропоновані принципи й загальні умови проведення психотерапевтичних заходів хворим на параноїдну шизофренію (залежно від рівня їх особистого й сімейного СФ), визначені мішені психотерапевтичної роботи з родиною пацієнта, що страждає на параноїдну шизофренію, розроблений алгоритм нівелювання патологічних реакцій родини відносно хворого й алгоритм втрати родиною пацієнта психотерапевтичного потенціалу. Розроблення й впровадження психотерапевтичних заходів на базі запропонованих підходів дозволить оптимізувати взаємодію «родина — пацієнт», що дозволить значно підвищити якість життя хворого і його близького оточення
Ключовi слова параноїдна шизофренія, соціальне функціонування, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Ук раїні / [М. П. Жданова, О. М. Коллякова, О. М. Зінченко, Н. О. Марута] // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (59). — С. 6—9.
2. Абрамов, В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией : Монография / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк : Каштан, 2009. — 584 с.
3. WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule (WHO/DAS) with a Guide to its Use. — Geneva : WHO, 1988. — 96 р.
4. Діхтяр, В. О. Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію / В. О. Діхтяр // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 3 (60). — С. 35—44.
5. Діхтяр, В. О. Особливості сімейної взаємодії «пацієнт — родина» як основа для розробки засад застосування психотерапії в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію / В. О. Діхтяр, М. В. Маркова // Медична психологія. — 2009. — Т. 4, № 2—3. — С. 141—147.
6. Minuchin, S. Families and family therapy / S. Minuchin. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974. — 130 р.
7. Психоосвітня робота в системі медико-соціальної реабілітації хворих на шизофренію: методичні рекомендації / [В. А. Абрамов, Є. М. Денісов, Т. Л. Ряполова та ін.]. — К., 2007. — 18 с.
8. Пріб, Г. А. Психологічна реабілітація як складова комплек- сної медико-соціальної реабілітації психічнохворих / Г. А. Пріб // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 2 (51). — С. 58—61.
9. Ерчив, А. Н. Роль психообразовательных программ в системе реабилитации больных шизофренией : автореф. дис. на соиска- ние науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.18 «Психиатрия» / А. Н. Ерчив. — СПб., 2005. — 20 с.