ГоловнаArchive of numbers2017Volume 25, issue 3 (92)Principles and algorithms of psychotherapeutic correction of adaptation disorders in internship doctors
Title of the article Principles and algorithms of psychotherapeutic correction of adaptation disorders in internship doctors
Authors Viun Valery
In the section DIAGNOSTICS AND THERAPY OF MENTAL AND NARCOLOGICAL DISORDERS
Year 2017 Issue Volume 25, issue 3 (92) Pages 26-28
Type of article Scientific article Index UDK 616.89-051:364-786-787.522 Index BBK -
Abstract During the course of work, the complex system of psychotherapeutic correction of adjustment disorders was developed and tested in internship doctors, which consisted of three consecutive stages: psychodiagnostic, psychotherapeutic and psychoprophylaxis. The psychotherapeutic complex included a differentiated, depending on the variant of maladjustment, the use of rational, psychodynamic, personality-oriented, behavioral, existential psychotherapy, cognitive training, art therapy, autogenous training in distinctions of modifications and psychoeducation. The eff ectiveness of the proposed system of psychotherapeutic correction of adjustment disorders in internship doctors was proved.
Key words adjustment disorders, psychodiagnostics, psychotherapy, psychoprophylaxis, internship doctors
Access to full text version of the article pdf download
Bibliography 1. Кожина А. М., Маркова М. В., Гриневич Е. Г. Проблеми адаптації студентів до навчальної діяльності у ВУЗі в умовах кредитно-модульної системи освіти // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. 2013. № 3 (86). С. 87—93. 2. Соколова И. М. Психофизиологи чес кие механизмы адап- тации студентов : монография. Харьков : ХГМУ, 2007. 412 с. 3. Вітенко І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності : монографія. Вінниця : Нова книга, 2013. 132 с. 4. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профі- лактика) : монографія / Волошин П. В., Марута Н. О., Кожина Г. М. [та ін.]. Харків, 2016. 335 с. 5. Волосовець О. П. Стратегія євроінтеграційного рефор- мування вищої медичної освіти України // Проблеми медичної науки та освіти. 2006. № 1. С. 5—12. 6. Пшук Н. Г., Камінська А. О. Проблема професійної дез- адаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю // Архів психіатрії. 2013. Т. 19, № 2 (73). С. 151—155. 7. Кокун О. М. Адаптація та адаптаційні можливості людини: прикладні аспекти // Актуальні проблеми психології. Т. 5, вип. 4: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / за ред. С. Д. Максименка. К.: Міленіум, 2005. С. 77—85. 8. Пшук Н. Г., Камінська А. О. Деякі індивідуально-психоло- гічні предиктори формування професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22. вип. 1 (78). С. 84—87. 9. Витенко И. С., Вьюн В. В. Профилактика и коррекция рас- ст ройств адаптации врачей в условиях работы по принципам семейной медицины // Там само. 2012. Т. 20, вип. 3 (72). С. 169—170. 10. Аршава І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності (у парадигмі «осо- бистість — стан») // Вісник АПН України : Педагогіка і психологія. К.: Педагогічна преса, 2006. № 4 (53). С. 82—90.