ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Взаємозв’язок емоційного інтелекту та якості життя у референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами
Назва статтi Взаємозв’язок емоційного інтелекту та якості життя у референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами
Автори Камінська Ганна Олексіївна
Пшук Наталія Григорівна
З рубрики ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 69-73
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 61.89:615.851:616-07 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено особливості емоційного інтелекту та їх зв'язок із психічним компонентом якості життя референтних родичів (РР) пацієнтів з ендогенними психічними розладами. Як психодіагностичний інструмент дослідження використані методика «EQ» Н. Холла, коротка шкала оцінки якості життя SF-36, для дослідження психоемоційного стану РР було обрано тест Спілбергера — Ханіна та опитувальник Цунга в адаптації Т. І. Бала шової (2001). Обстежено 243 референтних родичів хворих на параноїдну шизофренію (168 осіб, РРПШ) та хворих на афек- тивні розлади (АФР) — біполярний афективний розлад, рекурентний депресивний розлад (75 осіб, РРАФР). Отримані в ході дослідження дані свідчать про те, що респонденти РРПШ та РРАФР демонструють зниження показників емоційного інтелекту за всіма конструктами, що не лише корелює зі зниженням психічного компонента якості життя, але й створює суттєві перешкоди для успішної психологічної адаптації як окремих членів сім’ї, так і гармонійного функціонування сім’ї, у якій проживає психічно хворий пацієнт, загалом. Під час вивчення стану психоемоційної сфери РР па цієн тів з ендогенними психічними розладами виявлено тенденцію до поступового зниження тривожно-депресивної психопатологічної симптоматики зі збільшенням тривалості захворювання у психічно хворого члена сім’ї. Встановлені особливості треба зважати під час створення відповідних психоосвітніх та психокорекційних програм для РР пацієнтів з ендогенними психічними розладами.
Ключовi слова емоційний інтелект, референтні родичі, якість життя, ендогенні психічні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Практикум по психосоциальному лечению и психосоциальной реабилитации психически больных / под ред. И. Я. Гуровича и А. Б. Шмуклера. М. : Медпрактика-М, 2002. 179 с.
2. Гусева О. В., Коцюбинский А. П. Интегративная модель психотерапии эндогенных психических расстройств. Руководство для врачей. СПб. : Изд-во «СпецЛит», 2013. 287 с.
3. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні // Здоров’я України. 2012. № 3 (22). С. 6—8.
4. The Psychosocial Treatment of Schizophrenia: An Update / J. Bustillo, J. Lauriello, W. Horan [et al.] // The American journal of psychiatry. 2001. № 158(2). Р. 163—175. DOI: 10.1176/appi.ajp.158.2.163. 5. Бугорский А. В. Психиатрическое просвещение родственников пациентов, страдающих шизофренией и расстройствами шизофренического спектра // Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Вып. IV / под ред. О. В. Лиманкина, С. М. Бабина. СПб. : Изд-во «Таро», 2017. С. 49—56.
6. Савельева О. В., Петрова Н. Н. Эффективность комплексной реабилитации больных шизофренией // Вестник СПбГУ. Серия 11. Медицина. 2017. № 3. URL : https://cyberleninka.ru/ article/n/effektivnost-kompleksnoy-reabilitatsii-bolnyh-shizofreniey (дата обращения: 09.01.2019).
7. Vitaliano P. P., Zhang J., Scanlan J. M. Is Caregiving Hazardous to One’s Physical Health? A Meta-Analysis // Psychological Bulletin. 2003. No. 129(6). Р. 946—972. DOI: 10.1037/0033-2909.129.6.946.
8. Burden of Care on Caregivers of Schizophrenia Patients: A Correlation to Personality and Coping / D. Geriani, K. S. Savithry, S. Shivakumar [et al.] // Journal of clinical and diagnostic research. 2015. No. 9(3). VC01—VC04. DOI: 10.7860/JCDR/2015/11342.5654.
9. Awad A. G., Voruganti L. N. The burden of schizophrenia on caregivers: a review // Pharmacoeconomics. 2008. No. 26(2). P. 149—162. DOI: 10.2165/00019053-200826020-00005.
10. Do needs, symptoms or disability of outpatients with schizophrenia influence family burden?/ S. Ochoa, M. Vilaplana, J. M. Haro [et al.] // Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008. 43(8). P. 612—618. DOI: 10.1007/s00127-008-0337-x.
11. Stigma as a barrier to recovery: The extent to which caregivers believe most people devalue consumers and their families / E. L. Struening, D. A. Perlick, B. G. Link [et al.] // Psychiatr Serv. 2001. 52(2). P. 1633—1638. DOI: 10.1176/appi.ps.52.12.1633.
12. Caregiver Burden and Health in Bipolar Disorder: A Cluster Analytic Approach / D. A. Perlick, R. A. Rosenheck, D. J. Miklowitz [et al.] // The Journal of nervous and mental disease. 2008. 196(6) P. 484—491. DOI: 10.1097/NMD.0b013e3181773927.
13. Assessing Health Status in Informal Schizophrenia Caregivers Compared with Health Status in Non-Caregivers and Caregivers of Other Conditions / [S. Gupta, G. Isherwood, K. Jones, K. Van Impe] // BMC Psychiatry . 2015. No. 15. DOI: 10.1186/s12888-015-0547-1.
14. Evaluation of the acceptability and usefulness of an information website for caregivers of people with bipolar disorder. / L. Berk, M. Berk, S. Dodd [et al.] // BMC Medicine. 2013. No. 11 (1). P. 162. DOI: 10.1186/1741-7015-11-162.
15. Miklowitz D. J. Family Treatment for Bipolar Disorder and Substance Abuse in Late Adolescence // Journal of Clinical Psychology. 2012. No. 68 (5). P. 502—513. DOI: 10.1002/jclp.21855.
16. Райгородский Д. Я. Практи чес кая психодиагностика. Методики и тесты. Самара : Издательский дом «Бахрах-М», 2008. 672 с.