ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 1 (90) Клінічна специфіка й особливості психопатоґенезу дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах соціального стресу і консцієнтальної війни
Назва статтi Клінічна специфіка й особливості психопатоґенезу дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах соціального стресу і консцієнтальної війни
Автори Хвисюк Олександр Миколайович
Маркова Маріанна Владиславівна
Марков Артур Рубенович
Кришталь Євген Валентинович
Агішева Неля Каісовна
Луценко Олександр Григорович
Гульман Борис Львович
Зайцева Лариса Володимирівна
Мартиненко Сергій Анатолійович
Даниленко Тамара Петрівна
Росінський Гліб Сергійович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 1 (90) Сторінки 29-36
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.7:159.97:613.861 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі проведено дослідження клінічної специфіки й  особливостей психопатоґенезу дезадаптивних станів у цивільного населення, не залученого безпосередньо до воєнних дій (на моделі пацієнтів первинної ланки надання медичної допомоги), з різним рівнем залученості до користування засобами консцієнтальної війни (КВ). Обстеження здійснювали за допомогою клініко-психологічного і психодіагностичного методів, кількість досліджуваних осіб становила 221 пацієнти загальносоматичного профілю районних поліклінік з ознаками психологічної дезадаптації. За вираженістю захопленості переглядом телебачення (ТБ), пошуком новин в Інтернеті або читанням періодичної преси обстежувані були поділені на дві групи: основну групу — 112 пацієнтів з високою залученістю до використання консцієнтальних впливів через ТБ, Інтернет або друковану періодику, та групу порівняння — 109 хворих з низьким рівнем використання ТБ, Інтернет або друкованих засобів КВ. Отримані дані підтверджують наявність негативного впливу засобів КВ на стан психічного здоров'я цивільного населення, що потребує розроблення заходів психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних станів, зумовлених дією факторів КВ. Мішенями психологічної корекції мають бути особистісні й поведінкові особливості, притаманні цьому контингенту.
Ключовi слова консцієнтальна війна, психологічна дезадаптація, клінічні особливості, чинники психопатоґенезу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марков А. Р. Особливост і психосоціального функціонування у пацієнтів первинної медичної мережі в залежності від залученості до користування засобами консцієнтальної війни // Психологічний часопис. 2016. № 2 (4). С. 189—210.
2. Косів М. Про особ ли вос ті ведення інформаційно-психологічної війни проти України [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://uainfo.org/blognews/1440922871-pro-osoblivosti-vedennyainformatsiyno-psihologichnoyi-viyni.h...
3. Месснер Е. Э. Хочешь мира — победи мятежевойну! Творческое наследие Е. Э. Месснера. — Москва : Военный университет; Русский путь, 2005. 696 с. (Российский военный сборник. Вып. 21).
4. Покальчук О. «Бій за душі»: Олег Покальчук про інформаційні та психологічні спецоперації у гібридній війні [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://vilne.info/2016/11/28/
5. Саєнко О. Г. Механізм інформаційно-психологічного вплив у в умовах гібридної війни // Вісник Національної академії Державн ої прикордонної служби України. 2015. Вип. 1. С. 11—25. 6. Колодій А. Війна на ураження свідомості продовжується [Електронний ресурс] // Думки з приводу. Авторський проект Антоніни Колодій. Режим доступу : http://political-studies. com/?p=1311
7. Гурвич И. Н. Тест нервно-психической адаптации // Вестник гипнологии и психотерапии. 1992. № 3. С. 46—53.
8. Оцінка психосоціальних чинників ризику розвитку хвороб системи кровообігу у пацієнтів первинної ланки медико-санітарної допомоги (методичні рекомендації). Київ, 2007. 12 с.
9. Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия. Харьков : «Торнадо», 2003. 349 с.
10. Аддиктивный статус и метод его комплексной оценки при помощи системы AUDIT-подобных тестов / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др.] // Психи чес кое здоровье. 2010. № 6(49). С. 33—45.
11. Практич еск ая психодиагностика (методики и тесты) / под ред. Д. Я. Райгородского. Самара : Бахрах-М, 1999. 672 с.
12. Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости // Москва : Смысл, 2006. 63 с.
13. Клиническая психология : учебник для вузов / под ред. Б. Д. Карвасарского. 4-е изд. СПб.: Питер, 2011. 864 с.
14. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Определение интег ральных форм коммуникативной агрессивности (В. В. Бойко) // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Академия, 2002. C. 132—135.
15. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В. В. Бойко // Практич еск ая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. Самара : Бахрах-М, 2001. С. 281—287.
16. Барканова О. В. Методики диагностики эмоциональной сферы. Красноярск : Литера-Принт, 2009. 237 с.
17. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Диагностика принятия других (по шкале В. Фейя) // Социально-псих ол огичес кая диагностика развития личности и малых групп : учебное пособие. Москва : Академия, 2002. C. 157—158.
18. Методика диагностики уровня социальной фруст риро ван ности Л. И. Вассермана (в модификации В. В. Бойко) // Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. Самара : Бахрах-М, 2001. С. 157—161.
19. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
20. Клиническая психология / под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 960 с.
21. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества и социальной изолированности Д. Расс ела и М. Фергю сона // Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Бахрах-М, 2001. С. 77—78.
22. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Экспрессдиагностика уровня самооценки // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института Психотерапии. 2002. C. 53—54.
23. Rosenberg М. Self-Esteem Scale / М. Rosenberg // Measures of Social Psychological Attitudes / Ed. Robinson J. P., Shaver P. R. Ann Arbor: Institute for Social Research, 1972. P. 98—101.
24. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Диагностика социальной эмпатии // Социально-псих ол огич еск ая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института Психотерапии, 2002. C. 21—23.
25. Козляковський П. А., Козляковський А. П. Соціальна психологія : Курс лекцій. Практикум. Хресто матія. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. 424 c.
26. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев : «Моріон», 2000. 320 с.