ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Популяційно-генетичний аналіз формування станів за- лежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню
Назва статтi Популяційно-генетичний аналіз формування станів за- лежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню
Автори Волошин Петро Власович
Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
Самойлова Олена Степанівна
Лінська Катерина Ігорівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 5-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК : 616.89-008.441.13-036.22 Індекс ББК -
Анотацiя Мета дослідження — оцінка можливостей протидії поширенню станів залежності шляхом комплексного аналізу динаміки епідеміологічних даних, а також балансу генетичних та серед- овищних детермінант у формуванні розладів наркологічного профілю серед представників різних поколінь мешканців України. Проаналізовано офіційну медичну статистику щодо динаміки за- реєстрованої поширеності станів залежності від психоактивних речовин (ПАР) за 1954—2012 роки. Обстежено 447 хворих зі станами залежності різно- го походження, в тому числі: 181 особу, залежну від алкоголю; 60 осіб, залежних від опіоїдів; 23 особи, залежні від психостимуляторів, та 183 особи з іншими (в тому числі комбінованими) видами залежності, а також 2735 членів їхніх родин (родичів І та ІІ ступеня спорід- неності). Здійснено аналіз фенотипічної дисперсії за ознакою наявності станів залежності від ПАР (або зловживання ПАР донозологічного рівня) з визначенням питомої ваги генетичних та середовищних детермінант формування зазначених станів. Встановлено, що різні покоління громадян України (потенційних споживачів ПАР) протягом останніх десятиліть жили в умовах з істотно відмінними рівнями поширеності станів залежності. Виявлено накопичення випадків тютюнопаління та пияцтва в родинах обстежених пацієнтів. Показано, що баланс середовищних та генетичних детермінант формування станів залежності є величиною змінною у часі. Доведено, що протягом життя останніх трьох поколінь мешканців України питома вага середовищної складової цього балансу істотно збільшилась, а генетичної — зменшилась. Зроблено висновок про те, що ці зміни зумовлені насиченням зовнішнього середовища різноманітними ПАР, а також їхньою рекламою, внаслідок чого тепер у патологічну залежність потрапляють навіть ті особи, що не мають значної генетичної схильності до неї. Запропоновано вважати поточну питому вагу середо вищної складової індикатором теоретично досяжного рівня ефективності заходів протидії станам залежності, а індикатором практично досяжного рівня — найнижче значення цієї складової за весь доступний спо- стереженню період часу.
Ключовi слова психоактивні речовини, стани залежності, поширеність, генеалогія, популяційно-генетичний аналіз, можливості протидії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Минко, А. И. Наркология [Текст] / А. И. Минко, И. В. Линский / 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во ЭКСМО, 2004. — 736 с.
2. Frances, R. J. Clinical Textbook of Addictive Disorders [Text] / R. J. Frances, S. I. Miller, A. H. Mack A. H. — Guilford Press, 2011. — 684 p.
3. Galanter, M. The American Psychiatric Publishing Textbook of Substance Abuse Treatment [Text] / M. Galanter, H. D. Kleber. — American Psychiatric Pub., 2008. — 752 p.
4. Гузиков, Б. М. Аддиктивное поведение подростков как путь к наркоманиям, токсикоманиям и раннему алкоголизму [Текст] / Б. М. Гузиков // Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В. М. Бехтерева. — 1991. — № 2. — С. 116—118.
5. Лисковский, Ю. В. Генетический риск развития алкоголизма [Текст] / Ю. В. Лисковский. В кн.: Алкогольная интоксикация и зависимость: механизм развития, диагностика, лечение. — Минск : Беларусь, 1988. — С. 148—153.
6. Епідемії алкоголізму та нарко- та токсикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України [Текст]: Аналітично-статистичний довідник 1990—2008 рр. / П. В. Волошин, М. В. Голубчиков, І. В. Лінський, О. І. Мінко [та ін.]. — Харків: «Плеяда», 2009. — 168 с.
7. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин в Україні. Стан наркологічної допомоги населенню України [Текст]: Інформаційно- аналітичний огляд за 1990—2010 рр. / М. К. Хобзей, О. М. Колякова, О. М. Зінченко [та ін.]. — Київ; Харків : «Плеяда», 2011. — 138 с.
8. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2011 рік : збірник МОЗ. — К., 2012. [Електронний ресурс]. — Режим доступа : http://medstat. gov. ua/ukr/main.html
9. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2012 рік : збірник МОЗ. — К., 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступа : http://medstat.gov. ua/ukr/main.html
10. AUDIT — The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition [Text] / T. F. Babor, J. C. Higgins-Biddle, J. B. Saunders [et al.] — World Health Organization. Department of Mental Health and Substance Dependence, 2001.
11. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов [Текст] / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
12. Фолконер, Д. С. Введение в генетику количественных при- знаков [Текст] / Д. С. Фолконер. — М.: Агропромиздат, 1985. — 486 с.
13. Атраментова, Л. А. Введение в психогенетику [Текст] : учебное пособие / Л. А. Атраментова, О. В. Филипцова. — М.: Флинта: МСПИ, 2008. — 472 с.
14. Атраментова, Л. А. Гены и поведение [Текст] / Л. А. Атра- мен това, О. В. Филипцова. — Харьков : «Ліхтар»; «Современная печать», 2008. — 496 с.
15. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико-биологичес- ких исследованиях с использованием Excel [Текст] / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев : «Моріон», 2000. — 320 с.
16. Аддиктивный статус и метод его комплексной оценки при помощи системы AUDIT-подобных тестов [Текст] / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук [и др.]. // Психическое здоровье. — 2010. — № 6 (49). — С. 33—45.