ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Особливості спілкування в сім'ї і комунікативна компе- тентність подружжя як складові рівнів їх психологічної сумісності
Назва статтi Особливості спілкування в сім'ї і комунікативна компе- тентність подружжя як складові рівнів їх психологічної сумісності
Автори Курило В. О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 70-76
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-056.76-055.1-055.2:362.17 Індекс ББК -
Анотацiя На основі психодіагностичного дослідження 210 подружніх пар із сімейною дезадаптацією і 50 адаптованих сімейних пар, вивчено особливості спілкування в сім'ї і комунікативна компетентність подружжя як складові рівнів їх психологічної сумісності. Проаналізовано особливості подружніх пар, в яких у одного з подружжя діагностовано розлад особистості, а також чоловіків і жінок з невротичними розладами й їхніх партнерів, і здорових сімейних пар з дезадаптацією, на основі чого виділені рівні їх психологічної сумісності, порушення яких є специфічним фактором розвитку сімейної дезадаптації.
Ключовi слова сімейна дезадаптація, спілкування в сім'ї, комунікативна компетентність.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Маркова, М. В. Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім’ї / М. В. Маркова, Т. Г. Вєтрила // Український віс- ник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 1 (58). — С. 89—92.
2. Гурко, Т. А. Трансформация брачно-семейных отношений / Т. А. Гурко. — В кн.: Россия: трансформирующееся общество / под ред. В. А. Ядова. — М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001. — С. 272—283. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 76 — ТОМ 20, ВИП. 2 (71) — 2012 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
3. Маркова, М. В. До проблеми трансформації інституту сім’ї / М. В. Маркова // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. — 2007. — № 1. — С. 91—94.
4. Маркова, М. В. Криза інституту сім’ї як «дзеркало» загальної транс формації суспільства / М. В. Маркова // Актуальні питання медичної психології та психотерапії : Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 45-річчю каф. психотерапії Харківської ме дич ної академії післядипломної освіти. — Харків; Ялта, 2007. — С. 27—28.
5. Семёнкина, И. А. Супружеская дезадаптация при нарушении функций семьи и ее психологическая коррекция: дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / И. А. Семёнкина. — Харьков, 2001. — 278 с.
6. Агарков, С. Т. Супружеская дезадаптация / С. Т. Агарков. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.
7. Каденко, О. А. Супружеская дезадаптация и внебрачные сексуальные связи : монография / О. А. Каденко. — Хмельницкий: ХНУ, 2006. — 239 с.
8. Агишева, Н. К. Психологическая несовместимость и конфликто- логическая некомпетентность в супружеской жизни / Н. К. Агишева // Междунар. мед. журнал. — 2007. — № 4, Т. 13. — С. 6—9.
9. Маркова, М. В. Психопрофілактика порушення функ ціону- вання студентської сім’ї (медико-психологічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 19.00.04 «Медична психологія» / М. В. Маркова / Харківська медична академія після- дипломної освіти. — Х., 2007. — 36 с.
10. Свиридова, В. В. Медико-психологічна реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 19.00.04 «Медична психологія» / В. В. Свиридова. — Х., 2010. — 36 с.
11. Білобривка, Р. І. Порушення сексуального здоров’я та функціонування сім’ї при афективних розладах у чоловіків (медико- психологічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 19.00.04 «Медична психологія» / Р. І. Білобривка. — Х., 2011. — 31 с.
12. Кришталь, В. В. Сексологія: навчальний посібник: в 4-х ч. / В. В. Кришталь, Є. В. Кришталь, Т. В. Кришталь. — Х.: Фоліо, 2008. — 990 с.
13. Гозман, Л. Я. Процессы межличностного восприятия в семье / Л. Я. Гозман. — В кн.: Межличностное восприятие в группе / Под ред. Г. М. Андреевой, А. И. Донцова. — М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1981. — С. 210—232.
14. Дворкин, Э. М. Психологическая совместимость супружеской пары (сексуальные дисгармонии) : руков. по психотерапии / Э. М. Дворкин / под ред. В. Е. Рожнова. — Ташкент: Медицина, 1985. — С. 513—524.
15. Трапезникова, Т. М. Психологические аспекты семейных отношений / Т. М. Трапезникова // Вестник С.-Петерб. ун-та. Философия. Политология. Социология. Психология. Право. — 1992. — Вып. 2 (№ 13). — С. 106—111.
16. Султанова, А. В. Социально-психологические особенности супружеской совместимости и благополучия в брачных отношениях : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Социальная психология» / А. В. Султанова. — С.-Петерб. гос. ун-т. — СПб., 2008. — 22 с.
17. Кришталь, В. В. Условия развития, варианты проявлений сексуальной дисгармонии супружеской пары и ее психотерапевтическая коррекция : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук. — Л., 1985. — 32 с.
18. Елизаров, А. Н. К проблеме поиска основного интегри- рующего фактора семьи / А. Н. Елизаров // Вестник Московского университета. — Серия 14. Психология. — 1996. — № 1. — С. 42—49.
19. Аккерман, Н. Семья как социальная и эмоциональная единица / Н. Аккерман. — В кн.: Семейная психотерапия. — СПб.: Питер, 2000. — С.17—27.
20. Коваль Н. А. Психология семьи и семейной дезадап- тивности / Н. А. Коваль, Е. А. Калинина. — Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007. — 351 с.
21. Алешина, Ю. Е. Социально-психологические методы иссле- дования супружеских отношений. (Спецпрактикум по социальной психологии) / Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. — С. 78—90.